Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR
Sedež ali naslov: Park mladih 4
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5821401000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prva alineja 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) in 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo,za potrebe zavoda ter druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka TRR, - številka delovne knjige, - registerska številka delovne knjige. 2.) PODATKI O DELOVNEM MESTU in IMENOVANJU V NAZIV: - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - delovno mesto, na katerega je delavec razporejen, - zaporedna številka delovnega mesta, - šifra delovnega mesta, - plačna skupina, plačna podskupina, - plačni razred minimalni - plačni razred maksimalni, - ali ima delavec opravljen strokovni izpit in datum pridobitve, - ali je delavec imenovan v naziv, ime naziva, - datum imenovanja v naziv. 3.) PODATKI O IZOBRAZBI: - izobrazba, - stopnja izobrazbe, - plačni razred JU in morebitni dodatki. 4.) PODATKI O NAPREDOVANJIH: - napredovanje v plačilne razrede, - datum napredovanja v plačilne razrede, - napredovanje v naziv, - datum napredovanja v naziv, 5.) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, - delovna doba do vstopa, - datum vstopa. - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. 6.) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. V mapah oz. spisih posameznih delavcev pa se nahajajo še drugi podatki: - podatki o zavarovanju družinskih članov, ki so zavarovani preko delavca, - podatek o davčnih olajšavah, - podatek o prijavljenih boleznih, ki se lahko prenašajo z delom, - podatki o izrabi letnega dopusta v tekočem letu in prejemu regresa (ter o premijskem razredu, če je bila prejšnja zaposlitev v javnem sektorju, - izdana potrdila, - izdana priporočila, - individualna navodila za delo, - pooblastila za delo, - izdana mnenja in odgovori na vprašanja - podatki glede poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih (delovno mesto in kratek opis delovnega procesa, izpostavljenost tveganjem na delovnem mestu, datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja, datum in čas poškodbe, vrsta poškodbe, vzrok poškodbe, število poškodovancev, podatek o tem, kdo je bil obveščen, podatki glede nudenja prve pomoči in zdravniške oskrbe, vrsta nevarnega pojava in vzrok nastanka ter ukrepi, vrsta poklicne bolezni oz. bolezni v zvezi z delom, vzrok nastanka poklicne bolezni oz. bolezni v zvezi z delom,..).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, - Zavod za zaposlovanje RS, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe. .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - osebne mape zaposlenih (delovna knjižica, sklepi in ostala dokumentacija), se hranijo v ognjevarnih, zaklenjenih omarah v varovanem prostoru, - dostop do računalniških programov je možen z vnosom gesla, ki ga imajo le pooblaščeni delavci za obdelavo in vodenje kadrovske evidence, - vsi delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - izvajajo se določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O UPORABNIKIH VDC POLŽ MARIBOR IN ČAKALNIH LISTAH TER VLOGAH ZA SPREJEM

 • Pravna podlaga (neobvezno): 110. in 111. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07, ZSV-UPB2).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki socialno – varstvenih storitev v VDC POLŽ Maribor, - starši, skrbniki oz. zakoniti zastopniki uporabnika, - sorodniki (brat, sestra) uporabnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za načrtovanje politike socialnega varstva, spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Mape uporabnikov se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30.in 32.člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci uporabnikov se vodijo: - osebno ime, - rojstni podatki, - spol, - enotna matična številka občana, - podatki o državljanstvu, - podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, - podatki o prebivališču (naslov stalnega prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država; naslov začasnega prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja) oz. podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih uporabnika, podatki o sorodnikih, - podatki o gospodinjstvu, - podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), - podatki o statusu (podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), - podatki o izobrazbi, - podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, - podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, - podatki o premoženju, - podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva oz. podatki o socialnem položaju, v katerem živijo, - podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, - davčna številka, - številka transakcijskega oziroma drugega računa, - podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje, - enota VDC POLŽ Maribor, v katero je vključen uporabnik, - podatki o opravilni sposobnosti, skrbništvu, podaljšanju roditeljske pravice ali nadomestni družini, - kategorija motnje, - obstoj soglasja glede izhodov za uporabnika, ki nima opravilne sposobnosti, - način prihoda v VDC POLŽ Maribor. V mapah uporabnikov se vodijo tudi naslednji podatki: - podatek o vključenosti v programe zaposlitve. - datum vstopa v VDC POLŽ Maribor, - podatki o strokovni individualni obravnavi vsakega uporabnika, - stalna zdravila, - podatki o nagradah uporabnikov in prisotnosti v VDC POLŽ Maribor, številka zdravstvene izkaznice. Na čakalnih listah in v seznamu vlog za sprejem, se vodijo naslednji podatki: - osebno ime, - datum vloge, - datum obravnave vloge, - stopnja motnje po normativih, - datum vključitve na čakalno listo, - poseben potrebe v obsegu storitve, - prednostni kriteriji za sprejem.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - starši oz. zakoniti zastopniki uporabnikov VDC POLŽ Maribor, - Centri za socialno delo, - lokalne skupnosti (občine), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - druge osebe, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - spisi (oziroma mape) uporabnikov se hranijo v ognjevarnih, zaklenjenih omarah, v varovanih prostorih, - podatki, ki se računalniško obdelujejo (evidenca), so dostopni le z vnosom gesla, ki ga imajo za to pooblaščeni delavci - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - glede varovanja prostorov, nosilcev podatkov se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Druga alineja 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06, ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca, za uveljavljanje pravic delavca, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja ter za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.) PODATKI O DELAVCU: - osebno ime, - datum in kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. 2.) PODATKI O PLAČAH IN NADOMESTILIH PLAČ ZA VSAK POSAMEZEN MESEC, KI BREMENIJO DELODAJALCA: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom, - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - neto plača (za tekoči mesec, za nadomestila plač), - zaostalo izplačilo, - nadomestilo plače, - izredno izplačilo; 3.) PODATKI O DRUGIH STROŠKIH DELA: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - ostali stroški dela (potni stroški, dnevnice…); 4.) PODATKI O ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST ZA POSAMEZNEGA DELAVCA: KI BREMENIJO DELODAJALCA (zbir podatkov za posamezen mesec): - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje KI BREMENIJO DELAVCA – ZAVAROVANCA: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti; 5.) PODATKI O DOHODNINI – poimenski seznami delavcev z navedenimi bruto in neto prejemki, obračunano akontacijo dohodnine in zneskom obračunanih prispevkov za enoletno obdobje za katero se obračunava dohodnina.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, - Zavod za zaposlovanje RS, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Davčna uprava RS, - AJPES, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi podatki se hranijo v ognjevarnih, zaklenjenih omarah v računovodstvu, v varovanem prostoru, - dostop do računalniških programov za izračun plač je možen le z vnosom gesla, ki ga imajo za to pooblaščeni delavci računovodstva, - glede varovanja prostorov, nosilcev podatkov se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - vsi delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - serviserji računalniških programov ne prejmejo gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O UDELEŽENCIH JAVNIH DEL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/06, ZZZPB-UPB1) ter prva alineja 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06, ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - udeleženci javnih del v skladu s pogodbo med Zavodom za zaposlovanje RS in VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za načrtovanje in izvajanje dela v VDC POLŽ Maribor, za uveljavljanje pravic udeležencev, tudi za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V posebni evidenci so zbrani naslednji podatki: - naslov programa, odobrenega s strani Zavoda za zaposlovanje RS, - občina in delež sofinanciranja, - odobrena stopnja izobrazbe, vezana na program, - vodja programa, - mentor, - osebno ime, ter poklic, - trajanje pogodbe, - datum dejanskega izvajanja pogodbe, V mapah oz. spisih posameznih udeležencev pa se nahajajo še drugi podatki: - enotna matična številka občana, - datum in kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - podatki o državljanstvu, - številka transakcijskega računa, - davčna številka, - podatki o delovnem času, - razporeditev delovnega časa, - kraj opravljanja dela, - podatki o plačilu, - podatki o številu dni dopusta, - podatki o zavarovanju družinskih članov, ki so zavarovani preko udeleženca, - podatek o davčnih olajšavah, - podatek o prijavljenih boleznih, - podatki o izrabi letnega dopusta v tekočem letu in prejemu regresa (ter o premijskem razredu, če je bila prejšnja zaposlitev v javnem sektorju.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o udeležencu - Zavod za zaposlovanje RS, - financerji dejavnosti in sofinancerji programa, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi podatki o udeležencih javnih del se hranijo v mapah, v zaklenjenih, ognjevarnih omarah,v varovanem prostoru, - dostop do podatkov, ki se vodijo elektronsko, je možen le z vnosom gesla, ki ga imajo za to pooblaščeni delavci, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - glede varovanja prostorov, nosilcev podatkov se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O PROSTOVOLJCIH, ŠTUDENTIH IN DIJAKIH NA PRAKSI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - prostovoljci, ki v VDC POLŽ Maribor opravljajo prostovoljna dela – pomoč pri delu z uporabniki, - študenti na praksi - dijaki na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja socialno varstvene dejavnosti in za načrtovanje dela v VDC POLŽ Maribor ter tudi za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas izvajanja prostovoljne dejavnosti posamezne osebe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za prostovoljce: - osebno ime, - izobrazba (oziroma poklic) ali dodatne strokovne kvalifikacije, pomembna znanja, veščine, pomembne izkušnje, - datum rojstva in status (študent, upokojenec, nezaposlen, zaposlen), - datum začetka in zaključka opravljanja prostovoljnega dela, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), - kraj oz. enota opravljanja prostovoljnega dela ter ključna oseba, - frekvenca tedenskih obiskov ter urni obseg dela na dan. V mapah oz. spisih posameznih prostovoljcev pa se nahajajo še drugi podatki: - enotna matična številka občana, - datum in kraj rojstva, - davčna številka, - številka transakcijskega računa - izdana potrdila - izdana priporočila, - glavne naloge, ki jih prostovoljec izvaja v VDC POLŽ Maribor. Za študente in dijake na praksi: - osebno ime študenta ali dijaka, - datum rojstva in status (študent, dijak), - datum začetka in zaključka opravljanja prakse, - stopnja in smer izobraževalnega programa, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), - kraj oz. enota opravljanja prakse ter mentor, - trajanje praktičnega izobraževanja. V mapah oz. spisih posameznih študentov oz. dijakov pa se nahajajo še drugi podatki: - davčna številka, - enotna matična številka občana, - izdana potrdila, - izdana priporočila. - glavne naloge, ki jih študent oz. dijak izvaja v VDC POLŽ Maribor.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o prostovoljcih, študentih in dijakih na praksi - izvajalci izobraževanja, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - vsi podatki o prostovoljcih se hranijo v zaklenjenih omarah, - dostop do podatkov, ki se vodijo elektronsko, je možen le z vnosom gesla, ki ga imajo za to pooblaščeni delavci, pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, glede varovanja prostorov in nosilcev podatkov, se izvajajo določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENTIRANJU DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Tretja alineja 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06, ZEPDSV).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v VDC POLŽ Maribor, - osebe, ki opravljajo javna dela v VDC POLŽ Maribor, - osebe na usposabljanju v VDC POLŽ Maribor, - prostovoljci v VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda (obračun plač, stroškov, pregled nad prisotnostjo oziroma odsotnostjo delavcev, oseb na usposabljanju in javnih delavcev, za uveljavljanje njihovih pravic).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa. - datum prihoda na delo, - osebno ime, - čas prihoda na delo, - čas odhoda z dela, - podpis zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki o izrabi delovnega - organi zavoda v skladu s statutom - MDDSZ - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru (kopije vpisnih knjig prihodov in odhodov delavcev vodje enot konec meseca posredujejo v tajništvo. Vsake tri mesece vodje enot v tajništvo pošljejo tudi evidenco odobrenih izhodov, letnih dopustov in o koriščenih ukrepih DPP skupaj z dokazili), - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. ZBIRKA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 44. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/1994, s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni v VDC POLŽ Maribor - izvajalec izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pravic delavcev v skladu s kolektivno pogodbo ter za potrebe zavoda (pregled nad številom dni izobraževanja za vsakega posameznega delavca, pregled nad stroški izobraževanj).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum izobraževanja, - tema izobraževanja, - kraj izvajanja izobraževanja, - trajanje (število dni) izobraževanja, - stroški izobraževanja (kotizacije, dnevnice, potni stroški, nočnina).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - Socialna zbornica Slovenije, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v zaklenjeni omari v varovanem prostoru, pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. ZBIRKA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH, AKTIVNIH ZDRAVSTVENIH ODDIHIH, POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Šesta in sedma točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01- ZVZD), določila Izjave o varnosti z oceno tveganja in Pravilnika o aktivnih zdravstvenih oddihih delavcev VDC POLŽ Maribor
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev, - delavci vključeni v javna dela in delavci na usposabljanju (le predhodni zdravstveni pregled) - prostovoljci in študenti na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Glede preventivnih zdravstvenih pregledov in aktivnih zdravstvenih oddihov delavcev: - osebno ime, - enotna matična številka občana, - datum rojstva, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), - poklic, - stopnja izobrazbe, - datum zaposlitve v zavodu, - delovno mesto in kratek opis delovnega procesa, - izpostavljenost tveganjem na delovnem mestu, - datum opravljene izjave o varnosti z oceno tveganja, - posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, - rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, - morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, - razlog morebitne nepodanosti ocene, - podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede. Podatki glede preventivnih zdravstvenih pregledov, aktivnih zdravstvenih oddihov, poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih bolezni in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih se nahajajo v osebni mapi delavca pri evidenci o zaposlenih delavcih.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor: direktorica, tajnica, računovodski delavci, pravnica, - pooblaščeni zdravnik zavoda, - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - MDDSZ, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Zdravniška spričevala in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah,v varovanem prostoru. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. ZBIRKA PODATKOV O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Druga točka 2. odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07- ZVPoz - UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum in kraj rojstva, - stalno in začasno prebivališče, - izobrazba, - zaposlitev oz. delovno mesto, dela in naloge, - vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, - vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita oz. datum, kraj izobraževanja in datum opravljanja preizkusa, - opis odgovornosti v procesu zagotavljanja požarne varnosti, - podatek, ali je delavec preizkus opravil, - oseba, ki je praktično usposabljala delavca, - pooblaščene osebe za zagotavljanje varstva pred požarom
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - izvajalci usposabljanja, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - organi VDC POLŽ Maribor, v skladu s statutom, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, v varovanem prostoru. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ZBIRKA PODATKOV O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Četrta točka 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 - ZVZD, s spremembami in dopolnitvami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum rojstva, - izobrazba, - delovno mesto, - datum izobraževanja in teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja, - izjava o praktičnem usposabljanju na delovnem mestu, - obseg praktičnega preizkusa dela, - oseba,ki je delavca usposabljala, - ocena usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, - izvajalec usposabljanja, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, v varovanem prostoru. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA PODATKOV O POGODBENIH STRANKAH IN POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - vse pogodbene stranke, ki so z VDC POLŽ Maribor sklenile kakršnokoli pogodbo (npr. pogodbo o poslovnem sodelovanju, kupoprodajno pogodbo, podjemno pogodbo, avtorsko pogodbo …) - poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let od prenehanja veljavnosti pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - oznaka firme oziroma osebno ime pogodbene stranke ali poslovnega partnerja, - namen kontakta (ponudba, račun, povpraševanje, drugo sodelovanje,..) - pravnoorganizacijska oblika družbe (če gre za družbo), - naslov pogodbene stranke ali poslovnega partnerja, - podatki o ceni, popustih, rokih plačila in drugih plačilnih pogojih, - kraj dela, delovne naloge, višina honorarja (pri pogodbah o delu in avtorskih pogodbah), - datum sklenitve in prenehanja pogodbe. V mapah s pogodbami, delovodnikih in poslovnih imenikih, se vodijo še naslednji podatki: - ime in priimek kontaktne osebe, - elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe, - davčna številka, - matična številka, - EMŠO (če gre za fizično osebo), - številka transakcijskega računa, - ime in priimek odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci VDC POLŽ Maribor, ki obdelujejo in se pri svojem delu srečujejo s podatki iz sklenjenih pogodb, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v varovanem prostoru, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O JAVNIH NAROČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06 - ZJN-2, s spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki), ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila Varstveno delovnega centra POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira najboljšega ponudnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - oznaka firme oziroma ime in priimek ponudnika, - pravnoorganizacijska oblika, - naslov ponudnika, - številka transakcijskega računa, - ime in priimek kontaktne osebe za ponudbo, - elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe, - davčna številka ponudnika, - matična številka ponudnika, - ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - MDDSZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v zaklenjeni omari v varovanem prostoru, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. ZBIRKA PODATKOV O ČLANSTVU V VEČINSKEM SINDIKATU VDC POLŽ MARIBOR

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sindikata, ki so zaposleni v Varstveno delovnem centru Polž Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic delavcev ter za delo sindikata.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - rojstni datum, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - zaposlitev, - višina članarine.
 • Uporabniki zbirke: - predsednik sindikata, - delavec računovodstva je pooblaščen za vodenje zbirke podatkov o članstvu v večinskem sindikatu VDC POLŽ Maribor, - območna enota sindikata in republiški sindikat, - DURS, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v zaklenjeni omari v računovodstvu in pri predsedniku sindikata, - pooblaščen delavec podpiše izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti, - izvajajo se določbe sprejetega Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. ZBIRKA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74., 75. in 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 94/07 – UPB-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci enot VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov o obiskovalcih se hranijo 3 leta od vpisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum obiska, - ura obiska, - osebno ime obiskovalca, - podjetje, od kje prihaja, - namen obiska, h komu gre.
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke, vsebovane v zbirki, uporabljajo odgovorne in pooblaščene osebe VDC POLŽ Maribor, v primeru nastanka uničenja ali poškodbe stvari ali oseb, pa tudi pristojni organi, ki bi izvajali preiskavo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnost.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. ZBIRKA PODATKOV O SEJNIH GRADIVIH ORGANOV Z ZAPISNIKI TER PODATKI O SODELOVANJU Z ZDRUŽENJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - člani organov, - zaposleni, - uporabniki Vars
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov o sejnih gradivih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - datum seje, - čas seje, - osebna imena prisotnih, - osebno ime oz. naziv firme pogodbene stranke. Iz zapisnikov so lahko razvidni še naslednji podatki: - osebna imena na seji obravnavanih oseb.
 • Uporabniki zbirke: Osebne podatke, vsebovane v zbirki, uporablja samo VDC POLŽ Maribor, v primeru obravnave problematike, v katero so vključene zunanje institucije, pa so dostopni tudi tem institucijam (npr. MDDSZ, CSD, ZPIZ, ZZZS, policija, inšpekcijski organi,..).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. ZBIRKA PODATKOV O KLJUČIH, ŽIGIH IN GESLIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Določbe Pravilnika o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov VDC POLŽ Maribor ter Navodila o uporabi in vrnitvi ključev v VDC POLŽ Maribor
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je varovanje osebnih podatkov zaposlenih, uporabnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov glede ključev in žigov se hranijo trajno evidence o geslih pa 5 let po spremembi gesla.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega, ki je prevzel in je zadolžen za ključ, geslo ali žig - številka vrat v katere ključi omogočajo vstop ali opis ključa - datum in podpis prevzema ključa - datum in podpis vrnitve ključa - prostor v katerem se žig nahaja - številka in odtis žiga - geslo in namen uporabe gesla (geslo za računalnik, za alarmni sistem,…).
 • Uporabniki zbirke: Za potrebe VDC POLŽ Maribor, v primeru zlorabe gesla, ključa ali žiga pa tudi pristojni organi, ki bi izvajali preiskavo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni omari, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. ZBIRKA PODATKOV O INTERNIH AKTIH, SKUPNIH NAVODILIH IN OKROŽNICAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - delovno mesto, - funkcija, - izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - odgovorne in pooblaščene osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - MDDSZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni omari, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. ZBIRKA PODATKOV O PREJETIH DONACIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Donatorji VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov o prejetih donacijah se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime ali naziv donatorja, če ni fizična oseba, - naslov prebivališča oziroma sedeža donatorja, - davčna številka, - znesek donacije.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor, v skladu s statutom, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. ZBIRKA PODATKOV O REVIZIJAH IN INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni VDC POLŽ Maribor, kandidati za zaposlitev, - izvajalci revizije, izvajalci inšpekcijskega
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov o revizijah in inšpekcijskih pregledih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - delovno mesto, - datum rojstva, - kraj rojstva, - enotna matična številka občana, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - podatki o opravilni sposobnosti, skrbništvu, podaljšanju roditeljske pravice ali nadomestni družini uporabnika, - kategorija motnje uporabnika.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor, v skladu s statutom, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe - MDDSZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. ZBIRKA PODATKOV O LETNIH IN FINANČNIH POROČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni VDC POLŽ Maribor, - delavci vključeni v javna dela in delavci na usposabljanju, - prostovoljci in študenti na praksi, - prostovoljci, - študenti na praksi, - uporabniki VDC POLŽ, - člani organov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za načrtovanje in izvajanje dela v VDC POLŽ Maribor, za uveljavljanje pravic zaposlenih in uporabnikov, za notranjo kontrolo, za potrebe MDDSZ in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz zbirke podatkov o letnih in finančnih poročilih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - delovno mesto, - funkcija, - izobrazba, - trajanje zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe, - Davčna uprava RS, - AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni omari, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. ZBIRKA PODATKOV O UPRAVIČENCIH SLUŽBENIH MOBILNIH TELEFONOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/2002 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - naziv/delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v varovanem prostoru v ognjevarni omari, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. ZBIRKA PODATKOV O UPORABI SLUŽBENIH VOZIL

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni VDC POLŽ Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe VDC POLŽ Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene in odgovorne osebe VDC POLŽ Maribor, - organi VDC POLŽ Maribor v skladu s statutom, - MDDSZ, - pristojni inšpekcijski organi in revizijske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - podatki se hranijo v službenih vozilih, - glede varovanih prostorov se izvajajo določbe Pravilnika o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov v VDC POLŽ Maribor, - pooblaščeni delavci podpišejo izjavo o seznanitvi s Pravilnikom o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov in varovanju poklicnih in poslovnih skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. ZBIRKA PODATKOV VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. in 75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, osebe v pogodbenem razmerju, uporabniki storitev in obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov nalokaciji Park mladih 04, Maribor.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa v uradne prostore.
 • Uporabniki zbirke: Zakonsko pooblaščeni uporabniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju in varovanju osebnih podatkov, in pogodbi o zasebnovarnostnih storitvah št. 11VN00009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam