Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KD ŽIVLJENJE, zavarovalnica d.d.
Sedež ali naslov: Celovška cesta 206
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1964780000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in pogodbeni delavci (v nadaljevanju: izvajalci) v zavarovalnici KD ŽIVLJENJE, zavarovalnica d.d. Ljubljana, Celovška cesta 206, Ljubljana.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uvelajvljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je izvajalec invalid, kategorija invalidnosti, ali je izvajalec delno upokojen, ali izvajalec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem izvajalec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem izvajalec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, članarina sindikatu, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, avtorski honorar.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci računovodstva. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delavcev in njihovih družinskih članov ter bivših delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vodenje kadrovske evidence na podlagi zakona (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, idr.) in osebne privolitve (izjave) posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani v KD Življenje d.d., bivši zaposleni, pogodbeni delavci, študentje in člani nadzornega sveta in uprave družbe KD Življenje d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodb, na po
 • Rok hrambe (neobvezno): Ločiti glede na pravno podlago: trajno (na podlagi zakona) oziroma do preklica (na podlagi izjave).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki (zakon): uporabniško ime, naziv, priimek, ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, transakcijski račun, banka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), naslov prejema pošte, izobrazba (stopnja, naziv izobrazbe, ustanove, poljuben naziv), skupna delovna doba (dni, mesecev, let), pokojninska delovna doba (dni, mesecev, let), izveden odkup delovne dobe (dni, mesecev, let), beneficirana delovna doba (dni, mesecev, let), invalidnost (stopnja, datum nastanka), datum opravljanja zdravniškega pregleda, datum veljavnosti zdravniškega pregleda, oznaka periode po oceni tveganja, datum opravljanja izpita iz varstva in požarne varnosti, pooblaščenec (evakuacija, prva pomoč), datum sklenitve delovnega razmerja v skupini, datum odhoda iz skupine, sorodniki/ otroci in vzdrževani družinski člani, ime in priimek otroka/vzdrževanega družinskega člana, datum rojstva otroka/vzdrževanega družinskega člana, sorodstveno razmerje, EMŠO otroka/vzdrževanega družinskega člana, davčna številka otroka/vzdrževanega družinskega člana, skrbnik s strani HRM, podpis izjave, nadrejenost s strani člana uprave, neaktiven (čas od do), družba, naziv delovnega mesta, kadrovska številka delavca, zahtevnost delovnega mesta, tarifni razred, delovnemu mestu nadrejena OE, poslovna funkcija, ime in priimek direktno nadrejenega, službeni naslov - pisarna, službeni naslov (ulica, št., poštna št., kraj, država), službeni mobilni telefon, službeni telefon, email naslov, vrsta delovnega razmerja, poskusno delo/pripravništvo (do kdaj), procent zaposlitve v družbi, če je za določen čas – datum izteka, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, datum prenehanja delovnega razmerja v družbi, pogodba o zaposlitvi, opis del in nalog, znesek za prehrano/dan, znesek za prevoz, število dni dopusta v preteklem letu (neizkoriščeno), število dni dopusta v posameznem letu, št. izkoriščenih dni, seznam koriščenja po dnevih, izplačila (vrsta izplačila, neto izplačilo, prispevki iz bruta, dohodnina, bruto, prispevki na bruto, bruto bruto, bonitete, prevoz, prehrana, ostalo, skupni strošek dela), kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; Zavarovanja: dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, zavarovalna premija); kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje PN-A01 (datum vstopa v PDPZ, datum izstopa, % delavca za PDPZ, % delodajalca za PDPZ, znesek delavca za PDPZ, znesek delodajalca za PDPZ); nezgodno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, kombinacija/višina premije); skupinsko življenjsko nezgodno zavarovanje KDŽ (datum vstopa, datum izstopa, višina premije delodajalec /boniteta, višina premije delavec/dodatna kritja). Osebni podatki (izjava): slika, domači telefon, privatni mobilni telefon, delovne izkušnje, formalna izobraževalna pot, neformalna izobraževanja, znanja, druga znanja, ki jih ima, seznam bibliografije glavnih strokovnih in znanstvenih del, seznam organizacij, kjer je bil ali je član, pomembnejša prejeta priznanja in štipendije, hobiji, glavne osebnostne značilnosti, glavni osebni cilji, drugi podatki, ki se zdijo pomembni in jih običajno vključijo v življenjepis, ali je zavarovan pri Adriatic Slovenici ali pri KD Življenje, ali varčuje v skladih skupine KD Group.
 • Uporabniki zbirke: - pogodbeni obdelovalci, - zaposleni v družbi KD Življenje d.d. v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zaposlovanje RS, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci službe človeški viri, podrobnejši ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa se določijo s pravilnikom. Podatke, ki so zapisani na nosilcih elektronskih podatkov, se hrani v zaklenjenih ognjevarnih omarah in sicer v poslovnih prostori skrbnika baze osebnih podatkov. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov za neposredno trženje

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člen in 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in druge fizične osebe, ki privolijo v uporabo njihovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja (udeleženci nagradnih iger, ki so se strinjali z obveščanjem o novostih, sklenitelji zavarovanja preko spletne strani www.kd-zivljenje.si, udeleženci, ki izpolnijo letak preko spletne strani www.kd-zivljenje.si, na osnovi telefonske prijave, na podlagi izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, promocijah, v porodnišnicah, vprašalniku o zadovoljstvu stranke, prijave na dogodke).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za namen neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), za statistične obdelave, za namen izvajanja nagradne igre
 • Rok hrambe (neobvezno): do preklica osebne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: ime in priimek; naslov stalnega in začasnega prebivališča; telefon; GSM; e-naslov. Podatki, ki so odvisni od posamezne akcije: EMŠO; kraj; občina in država rojstva; kraj dela; poklic; ime in priimek otroka; naziv porodnišnice v kateri je bil otrok rojen; datum rojstva otroka; letnica rojstva otroka; vrtec/osnovna šola; razred/skupina; ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma ime in priimek mamice in očeta; podatek o zavarovanju, podatek o varčevanju, članstvo v KD Klubu Plus, spol, statusu, podatek o stiku z zavarovalnico KD Življenje d.d.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni osebe v KD Življenje, zavarovalnica, d. d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o zavarovalcih, ki so sklenili življenjska zavarovanja in življenjska zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov oziroma na enote kritnega sklada

 • Pravna podlaga (neobvezno): 154. člen Zakona o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo, ZZavar-UPB7, Uradni list RS, št. 99/2010), 10. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklepanje zavarovanj in likvidacijo škod, ki izvirajo iz zavarovanj, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, pri pošiljanju ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko komuniciranje in anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): deset let po prenehanju zavarovalne pogodbe oziroma v primeru nastanka škodnega dogodka pa deset let po koncu obdelave škodnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovalec in zavarovani osebi: ime in priimek/naziv, datum rojstva/EMŠO, spol, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, telefonska. številka, naslov za obveščanje, elektronski naslov, kontaktna oseba (za podjetja), in enak obseg podatkov za drugo zavarovano osebo, če je vključena v zavarovanje in zavarovalca, če je različen od prve zavarovane osebe. , v primeru zavarovanja otrok: priimek in ime otroka, datum rojstva, davčna številka, indeksacija, valuta, zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanja, začetek zavarovanja, iztek zavarovanja, doba plačevanja premije, dinamika plačevanja, zavarovalna vsota, potreba po zdravniškem pregledu, zajamčena zavarovalna vsota, fiksna zavarovalna vsota. Dodatna zavarovanja: za primer smrti, trajne invalidnosti, dnevi v bolnišnici, dnevno nadomestilo, izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnosti, kritične bolezni, nezgodno zavarovanje otrok, oprostitev plačila premije v primeru 100 % trajne invalidnosti zaradi nezgode, oprostitev plačila premije v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode, smrti z vključeno preventivno storitvijo. Pogoji in način plačila, razdelitev premije življenjskega zavarovanja v vzajemne sklade, če gre za tako obliko življenjskih zavarovanj, upravičenci za doživetje, smrt in ostale zavarovalne primere (ime in priimek, sorodstveno razmerje, rojstni datum ali EMŠO, naslov in davčna številka), vprašanja o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, predujem, identifikacija zavarovalca, če je fizična oseba (vrsta in št. osebnega dokumenta, datum izdaje, naziv izdajatelja, datum in kraj rojstva). Organizacijska enota, zastopnik, agencija (naziv/ime in priimek predstavnika, št. predstavnika oziroma njegova šifra, datum prejema, št. police, št. predhodne police, številka ponudbe) in podpisi pogodbenih strank.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe s strani upravljavca, • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB7), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • zdravniki cenzorji, • banka, kateri je bila v zavarovanje kredita vinkulirana polica življenjskega zavarovanja, • sodišča, • stečajni upravitelji v primeru osebnega stečaja posameznika, • pogodbene zastopniške agencije • vzdrževalec programske aplikacije, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se zaklepa omare. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci s strani upravljavca. Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki so varovani z geslom za odpiranje datoteke, poleg tega je potrebno tudi geslo za dostop do računalnikov zaposlenih. Dostop do sistema, kjer so vodeni osebni podatki pa imajo pooblaščene osebe oddelka obdelav, področja trženja in organizatorji. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o zavarovalnih primerih iz naslova sklenjenih zavarovanj za presojo zavarovalnega kritja in višine zavarovalnine ter izplačil zavarovalnine

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odstavek 154. člena Zakona o zavarovalništvu uradno prečiščeno besedilo, ZZavar-UPB7, Uradni list RS, št. 99/2010), 10. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007), pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci, zavarovane osebe, upravičenci iz zavarovalne pogodbe, podatki o zastopniku, ki je sklenil posamezno zavarovalno pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za likvidacijo škod, ki izvirajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od konca reševanja zahtevka ali zaključka pogodbe (pogoj, ki se izteče kasneje), pri čemer se ta rok lahko podaljša še za 5 let v primeru naknadnega uveljavljanja dodatnih zahtevkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zavarovanec 1, zavarovanec 2, zavarovalec: Ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, vrsta osebnega dokumenta , številka osebnega dokumenta, naziv izdajatelja, vzrok nastanka zavarovalnega primera, okoliščine nastanka zavarovalnega primera, mehanizem nastanka zavarovalnega primera, postavljene diagnoze v zvezi z zavarovalnim primerom, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, poklic, delo, ki ga opravlja, zaposlitev, tel. številka, e-pošta; predhodne poškodbe in zdravstveno stanje, vrsta telesnih poškodb, trajanje zdravljenja in posledice, stroški za medicinsko oskrbo, zdravila in ortopedske pripomočke, podatki o upokojitvi (redne ali invalidska), prekvalifikacije in stopnje invalidnosti zavarovanca; police in ostale identifikacijske oznake police, številka zavarovalnega primera, številka zahtevka in ostale identifikacijske oznake zahtevka, številka zavarovanja, številka plana, oznaka in naziv kritja,, v primeru prometne nesreče tudi podatki o alkoholiziranosti v času prometne nesreče in vozniškem dovoljenju, vrsta predvidene in ugotovljene invalidnosti v skladu s tabelo invalidnosti, ki je sestavni del posamezne zavarovalne pogodbe, datum zavarovalnega primera, višina zavarovalne vsote za posamezno kritje - upravičenec ime in priimek, EMŠO, davčna številka, tel.št., št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, e-pošta, upravičenca iz zavarovanja, način izplačila zavarovalnine; organizacijska enota zavarovalnice, št. police in ostale identifikacijske oznake police, država porekla police, način plačila premije (plačilni instrument) z identifikacijsko oznako, frekvenca plačila premije, status police, oznaka ali gre za naložbeno zavarovanje ali ne, številka zavarovalnega primera, številka zahtevka in ostale identifikacijske oznake zahtevka, status zahtevka, tip zahtevka in tip zavarovalnega primera, številka zavarovanja, številka plana, oznaka in naziv kritja, podatki o vzajemnih terjatvah v razmerju do zavarovalnice, ko je to neizogibno potrebno tudi podatki o zakonitem zastopniku, pooblaščencu, skrbniku, ki so potrebni za namen presoje zavarovalnega kritja in višine odškodnine, evidenca pisne komunikacije s strankami preko dopisov in sklepov o pritožbah, predvideni in opravljeni datumi in kraji pregledov pri pooblaščenem zdravniku zavarovalnice, datum vložitve zahtevka, datum odločitve o zahtevku, razlog odločitve o zahtevku, datum potrditve odločitve o zahtevku, status zahtevka (faza reševanja), likvidator in avtorizator zahtevka, datum avtorizacije zahtevka, identifikacijska oznaka nakazila, datum obračuna zavarovalnine, datum nakazila zavarovalnine, višina izplačane zavarovalnine, identifikacijska oznaka nakazila, višina pobotanih terjatev in datum pobota, komentar ob izplačilu v zvezi z vsebino nakazila, če so kakšne posebnosti, podatki o kritnih skladih, ali je plačan davek in v kakšni višini, podatki o TRR na katerega je bilo izvedeno nakazilo., vrednost premoženja na polici z datumom vrednotenja, način izplačila zavarovalnine – enkratno ali rentno, podatki o sodnih postopkih v zvezi z zavarovalnimi primeri: opravilna številka sodišča, sodišče pred katerim teče postopek, podatki o pooblaščencu zavarovalnice v sodnem postopku, datum prejema tožbe, podatki o višini in vsebini zahtevka, podatki o izplačilih pred začetkom sodnega postopka in po njegovem začetku, izvenbilančne postavke, rezervacije, status zadeve (faza postopka), podatek o tem ali je postopek že zaključen, opombe, št. police, številka zavarovalnega primera, številka zahtevka - podatki o zastopniku, ki je sklenil zavarovalno pogodbo: ime, priimek, naslov, identifikacijska oznaka, telefon, elektronski naslov, agencija pri kateri je zaposlen z identifikacijskimi oznakami
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščene osebe s strani upravljavca • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Varuh pravic s področja zavarovalništva • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • zdravniki cenzorji, • sodišča, • stečajni upravitelji v primeru osebnega stečaja posameznika, • vzdrževalec programske aplikacije • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le osebe, ki so pooblaščene s strani upravljavca. Datoteke, ki se pošiljajo po elektronski pošti, se zaklepajo z geslom. Podatki, ki se pošiljajo oz. objavijo na skupni mapi za računovodstvo, aktuarstvo in kontroling se anonimizirajo. Dopisi in drug natisnjen material, ki vsebuje osebne podatke, se razrežejo v rezalniku papirja. Do datotek na direktorijih v skupni rabi, poročil na spletni aplikaciji ter podatkov v informacijskem sistemu imajo dostop le osebe, ki so jim s strani Sektorja IT nastavljene pravice po navodilih avtorja direktorija oz. odgovorne osebe. Spletne aplikacije se samodejno zaklenejo po poteku določenega časa, v koliko se na njih ne dela. Zaklepanje operacijskega sistema pred izhodom iz pisarne. Čiščenje prostorov Oddelka zavarovalnih primerov samo v prisotnosti zaposlenih. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o škodnih dogodkih iz naslova sklenjenega življenjskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci Slovenice Življenje, življenjske zavarovalnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporablja se izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovanec 1, Zavarovanec 2: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, poklic, delo, ki ga opravlja, zaposlitev, tel. številka, e-pošta
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi, v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in rpepisovati sise v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov, pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni zastopnika
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni povezav
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o kontaktih s strankami

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in potencialni zavarovalci oziroma stranke upravljavca; zaposleni in operaterji, ki sprejemajo klice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Informiranje stranke o produktih KD Življenja• zagotovitev dokaza o poslovni komunikaciji.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe oziroma škodnem dogodku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Datum klica, 2. Ura klica, 3. Telefonska številka, 4. Vir (080, info KD Življenje, centrala podjetja), 5. Ime in priimek, 6. Naslov, 7. Številka police, 8. Regija, 9. Tip vprašanja, 10. Tip podvprašanja, 11. Datum rojstva, 12. Spol 13. Elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe s strani upravljavca • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Varuh pravic s področja zavarovalništva • zunanja revizijska hiša, • sodišča, • Linea Directa d.o.o. na podlagi pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le osebe, ki so pooblaščene s strani upravljavca. Elektronska zbirka zvočnih posnetkov klicev strank se nahaja v podatkovnem centru. Prostor je varovan. Dostop do prostora in podatkov imajo pooblaščene osebe v IT sektorju. Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov se nahajajo v sefu. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom. Skrbnik baz je odgovoren za vračilo podatkov upravljavcu in brisanje podatkov po prenehanju obdelovanja podatkov. Elektronski zapis snemanja pogovorov s stranko je shranjen na varovanem internem trdem disku zavarovalnice KD Življenje. Dostop do zapisa je omogočen le pooblaščenim osebam znotraj KD Življenje. Elektronski zapis pa je dodatno varovan z ustreznim geslom, ki ga imajo le pooblaščene osebe znotraj KD Življenja. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni in se zaklepajo. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka članov Kluba KD plus

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodba med družbami ustanoviteljicami Kluba KD Plus, 10. člen in 72. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse pravne in fizične osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo za včlanitev v Klub KD plus in na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nudenje ugodnosti članom kluba, za namene neposrednega trženja, t. j. za obveščanje o promocijskih aktivnostih družb, spremljanje lojalnosti stranke, spremljanje nakupnega obnašanja stranke (tudi za pretekla obdobja), izvedbo razvrščanja strank, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij in časopisov, nagradnih natečajev, nagradnih razpisov v reklamne namene in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje za potrebe Kluba KD Plus in ustanoviteljic ter za namen, opredeljen v Pravilih kluba KD Plus.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po izstopu člana iz kluba, ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka v skladu s 355. členom Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 83/01) glede morebitnih terjatev članov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe oz. firma pravne osebe, naslov, poštna številka, pošta, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, davčna številka, matična številka pravne osebe, ime kontaktne osebe za pravne osebe. Podatki o zakonitem zastopniku (pri mladoletnih in pravnih osebah): Ime in priimek fizične osebe, naslov, poštna številka, pošta, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, davčna številka. Podatki, ali oseba pristopa kot komitent (oz. vlagatelj), katere od družb nosilk Kluba KD Plus, ali ne.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe, ki so zaposlene v družbi KD Življenje d. d.; - Na podlagi sklenjene pogodbe pooblaščene osebe drugih družb ustanoviteljic Kluba KD Plus; - Uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo začasno in občasno delo v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odst. 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007), pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti, ki opravljajo začasno in občasno delo v družbi na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom (študentski servis).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dela po napotnici študentskega servisa, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki s študentske napotnice: Splošni podatki: Ime, priimek, naslov ( ulica, hišna številka, pošta), datum rojstva, EMŠO, davčna številka, vrsta študija, naziv izobraževalne ustanove, letnik študija, datum veljavnosti študentskega statusa, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, datum opravljanja dela, število ur, urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe s strani upravljavca. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni in so zaklenjene. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o registraciji prisotnosti v poslovnih prostorih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. člen, 46. člen in sedmi odstavek 214. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007) in 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem; osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom; pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prihoda in odhoda z dela zaposlenih, študentov, dijakov in drugih oseb, ki delajo v prostorih upravljavca. Kontrola prisotnosti zaposlenih, študentov, dijakov in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in napotnic ter kontrola gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, datum ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih, oddelek v katerem pogodbenik dela, delovna shema, ki mu je določena, prehod skozi zapornico na parkirišče; razlog odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe s strani upravljavca. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki (zaposleni in obiskovalci), ki se gibljejo na območju podvrženem video nadzoru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti ljudi, premoženja in podatkov, nadzor vstopov in izstopov iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, hranijo 1 mesec. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika, datum in čas vstopa v poslovne prostore oziroma izstopa iz njih, številka kamere.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (npr. policija), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca sodnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe kot stranke v sodnih postopkih, v katerih je kot nasprotna stranka udeležena KD Življenje, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje tožbenih zahtevkov KD Življenje d.d. do posameznikov in obramba pred tožbenimi zahtevki posameznikov do KD Življenje d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence sodnih sporov se hranijo 10 let po zaključku sodnega postopka oziroma pravnomočnosti sodne odločbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek stranke, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča stranke, EMŠO stranke, pooblaščenec, vrednost spora, sodišče, ki obravnava zadevo, opravilna številka zadeve, podatki o sporu (podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve).
 • Uporabniki zbirke: - Omejen krog pooblaščenih oseb v KD Življenje, d.d.; odvetnik, ki kot pooblaščenec zastopa KD Življenje d.d. v posameznem sodnem sporu; na podlagi izrecne zahteva tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovna stavba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v omarah, ki so zaklenjene in do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Dostop v prostor v in izven delovnega časa imajo le pooblaščene osebe, ostale osebe pa le v spremstvu pooblaščenih oseb. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni na računalniku, ki je zaščiten z geslom in so dostopni samo pooblaščenim osebam. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih družbe KD Življenje d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca članov nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani nadzornega sveta družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za plačilo sejnine, za objave v poročilih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), številka transakcijskega računa, bruto sejnina, neto sejnina, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list št. 40/2006), 46. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem; osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za upravljavca in osebe, ki pri upravljavcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, številka kartice, delovna shema, oddelek v katerem posameznik dela, datum ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih, stanje rednega letnega dopusta, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene pri upravljavcu, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ministrstvo, pristojno za delo družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije, Advise d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, kot pogodbeni obdelovalec, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene pri upravljavcu, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ministrstvo, pristojno za delo družino in socialne zadeve, Statistični urad Republike Slovenije, Advise d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, kot pogodbeni obdelovalec, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Register zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zastopnikov, ki delajo pod mentorstvom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. odstavek 230. člena in 2. odstavek 231. člen Zakona o zavarovalništvu (uradno prečiščeno besedilo, ZZavar-UPB7, Uradni list RS, št. 99/2010), 10. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo, ZVOP-1-UPB1, Ur.l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalni zastopniki, posredniki in zastopniki, ki delajo pod mentorstvom pri upravljavcu in zastopniki, ki pogodbeno sodelujejo z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje registra zavarovalnih zastopnikov zaradi zahtev Agencije za zavarovalni nadzor oziroma zakonodaje, • posredovanje podatkov javnosti, • izvajanje operativnih nalog posameznih organizacijskih enot.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let od priprave izpisa v skladu z 11. členom Navodila o vodenju registrov zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv družbe oziroma ime in priimek podjetnika, sedež družbe oziroma podjetnika, številka pogodbe, poslovodstvo oz zastopnik družbe, številka izdanega dovoljenja AZN, datum izdanega dovoljenja, seznam držav članic, v katerih lahko družba oziroma podjetnik opravlja svojo dejavnost, datum vstopa, omejitev pooblastil, datum odvzema odločbe, datum prenehanja sodelovanja, tip agencije, šifra agencije, opombe; Ime in priimek, podlaga za vpis (delovno razmerje, podjemna pogodba) naslov stalnega in začasnega prebivališča, delovno mesto, številka izdanega dovoljenja AZN, datum izdanega dovoljenja, morebitna omejitev pooblastil, datum morebitnega odvzema odločbe, datum vstopa: datum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem zastopanju oziroma posredovanju, datum prenehanja sodelovanja, ime in priimek mentorja, naslov, datum vstopa mentorja, delovno mesto mentorja, številka izdanega dovoljenja AZN mentorja, datum izdanega dovoljenja mentorja, opombe.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščene osebe s strani upravljavca, KD ŽIVLJENJE d.d., - Agencija za zavarovalni nadzor; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci kadrovske službe, pooblaščena oseba za vodenje registra, njen namestnik, izvršni direktor področja trženja, direktor sektorja prodajnih poti in služba za notranjo revizijo . V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri KD ŽIVLJENJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za postopek nadaljnje napotitve na izobraževanje, izpopoln
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, datum rojstva, emšo, davčna številka, vrsta in naziv izobraževanja, izpopolnjevanja ali usposabljanja, naziv izvajalca, kraj, čas in trajanje, stroški povezani z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem, dosežena ocena.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca prostovoljnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebne privolitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje prostovoljnega pokojninskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, upravičenec za smrt (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, stalni naslov) višina mesečne premije.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za postopek izbire kandidata za zasedbo objavljenega delovnega mesta
 • Rok hrambe (neobvezno): Do dokončne izbire oziroma 30 dni od datuma vročitve obvestila iskalcu zaposlitve o neizbiri.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta), starost, elektronski naslov, telefon, izobrazba, pretekle delovne izkušnje (leta delovnih izkušenj, delovno mesto oziroma področje dela, naziv prejšnjih delodajalcev), dodatna znanja (opisi dodatnih izobraževanj in usposabljanj), hobiji.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in varstvo pred požarom ter preizkusih praktičnih znanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu, osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, kraj dela, delovno mesto, datum opravljanja usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu ter opravljanja pisnega preizkusa znanja s teh dveh področij, datum veljavnosti usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu, osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom določa zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o okoliščinah poškodbe pri delu: kdaj se je pripetila nesreča – datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih ukrepov – ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu; oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, • podatki o poškodbah: ime in priimek, spol, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan (samski, poročen, razvezan, vdovec, neznano), poklic, šolska izobrazba delavca, ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, sprejeti ukrepi ob poškodbi, podlaga zavarovanja, • podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu, • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Priloga 1 k Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni, Ur. L. RS, št. 85 / 03), druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev in kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu, kandidati, ki so v postopku sklenitve pogodbe o zaposlitvi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled: ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, delovno mesto je neustrezno za…, pripombe delodajalca, • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu: priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, • datum zadnjega zdravniškega pregleda, roki, v katerih mora biti oseba poslana na predhodni, specialni, občasni in drugi zdravstveni pregled, vsi zdravniški pregledi.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca podatkov o kolektivnem življenskem zavarovanju za zaposlene

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebne privolitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje skupinskega življenjskega zavarovanja za zaposlene in njihove družinske člane.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, datum rojstva, davčna številka, spol, naslov prebivališča s pošto in poštno številko, skupna delovna doba v mesecih, vrsta dela, ki ga delavec opravlja, njegovi posebni interesi (šport, dejavnosti), datum vključitve v zavarovanje, upravičenec za primer smrti (ime, priimek) Za zavarovanje družinskih članov delavce, če se delavec za to odloči pa še ime in priimek družinskega člana, naslov prebivališča, datum rojstva, davčna številka, sorodstveno razmerje, izbrana kombinacija zavarovalnih vsot.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca podatkovne baze za potrebe internega imenika

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007) in 10. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007), pogodbeno razmerje, osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu in dijaki ter študenti, ki pri upravljavcu opravljajo začasno in občasno delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, vzpodbujanje boljše komunikacije in omogočanja lažjih poslovnih stikov med sodelavci in obveščanje delavcev in dijakov ter študentov, ki pri upravljavcu opravljajo začasno in občasno delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi oziroma opravljanja začasnega ali občasnega dela posameznika pri upravljavcu .
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Ime in priimek, organizacijska enota (oddelek/ sektor/ služba), delovno mesto, ime in priimek nadrejenega delavca, telefonska številka, mobilna telefonska številka,fotografija delavca, e-poštni naslov, država, mesto in poštna št., službeni naslov.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni pri upravljavcu in dijaki ter študenti, ki pri upravljavcu opravljajo začasno in občasno delo in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju ter osebe, ki so zaposlene v skupini KD Group.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Pravico do sprememb podatkov v računalniškem sistemu imajo le pooblaščeni delavci zaposleni pri upravljavcu, pravico vpogleda v podatke pa vsi zaposleni pri upravljavcu. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca o mobilnih telefonskih aparatih in vodafone karticah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 46. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 in 103/2007) in 10. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007), pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu, ki imajo v uporabi službeni GSM aparat ali vodafone kartico in dijaki in študenti ter drugi pogodbeni sodelavci, ki pri upravljavcu opravljajo začasno ali občasno delo in imajo v uporabi službeni GSM ali vodafon kartico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence o GSM aparatih oziroma vodafone karticah, danih na uporabo posameznikom zaposlenim pri upravljavcu in analiza ter obdelava stroškov povezanih z uporabo sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja, na podlagi katerega je posamezniku dan v uporabo GMS aparat oziroma vodafone kartica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Ime in priimek, delovno mesto, mobilna telefonska številka, št. SIM kartice, model GSM aparata, serijska št. IMEI, višina odobrenih stroškov pogovorov, ki jih krije delodajalec, podatki o porabi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene pri upravljavcu; Advise d.o.o., kot pogodbeni obdelovalec; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Dostop v prostor imajo le zaposleni v službi/pisarni v delovnem času, izven delovnega časa pa le zaposleni v službi/pisarni na podlagi posebne dovolilnice. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca podatkov o obiskovalcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. in 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji obiskovalci, ki vstopajo v poslovne prostore upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varovanje premoženja in oseb ter reda v poslovnih prostorih upravljavca
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 mesece oziroma maksimalno 3 leta od vpisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 67/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum vpisa, zaporedna številka, ime in priimek obiskovalca, številka identifikacijske kartice, družba ali namen obiska, ime in priimek osebe zaposlene pri upravljavcu, h kateri je obiskovalec namenjen, ura prihoda v poslovne prostore in ura odhoda iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, ki so zaposlene pri upravljavcu; Sintal, d.d., kot pogodbeni obdelovalec; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca podatkov o obiskovalcih se hrani v prostoru, ki je varovan pod ključem s kontrolo pristopa z vstopno kartico. Varovani prostori se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca se vodi v fizični obliki (knjiga obiskovalcev in na evidenčnih listih). Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Ključi se ne smejo puščati v ključavnici v vratih. V varovanih prostorih morajo biti po zaključku delovnega časa oziroma po končanem delu izven delovnega časa omare in pisalne mize z nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, zaklenjeni. Ključe hrani zaposleni pri pogodbenem obdelovalcu(varnostnik), ki nadzoruje posamezno omaro, mizo in drugo pohištvo, na zavarovanem mestu, v varovanem prostoru, ki ga nadzoruje. Evidenca podatkov o obiskovalcih se hrani pri varnostniku oziroma odgovorni osebi, ki jo določi pogodbeni obdelovalec. Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. Za brisanje osebnih podatkov v elektronski obliki se uporabi takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela izbrisanih podatkov. Osebni podatki v fizični obliki se uničijo na način, s katerim se zagotovi, da postane osebni podatek nerazpoznaven in neobnovljiv (npr. rezalnik papirja). Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca opravljenih terminov zastopnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v KD Življenje, d.d., ki opravljajo delo zastopnika (svetovalca za osebna zavarovanja in zastopniškega kandidata) • stranke, ki jih zastopniki obiščejo zaradi trženja produktov KD Življenje, d.d. oziroma zavarovalci in potencialni zavarova
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen obračuna potnih stroškov zastopnikov (svetovalcev za osebna zavarovanja in zastopniških kandidatov).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zastopnika KD Življenje, d.d.: ime in priimek in šifra zastopnika KD Življenje, d.d. Osebni podatki stranke: Ime, priimek, podjetje, naslov in pošta, telefonska številka stranke, interes zavarovanja ter datum, kraj in ura obiska svetovalca zastopnika.
 • Uporabniki zbirke: KD Življenje, d.d. (omejen krog zaposlenih, po pooblastilu) • odvetniška pisarna, ki bi zastopala zavarovalnico - v primeru spora • na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o opravljenih terminih zastopnikov se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih sektorja računovodstva . Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori službe se zaklepajo.Podatki se varujejo v zaklenjenih omarah. Prostor je tudi požarno varovan. Dostop do prostorov imajo zaposleni v sektorju računovodstva, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v sektorju računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni s področja trženja, sektorja financ, notranje revizije, uprave. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varovanju podatkov in gradiv zaupne narave ter drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca o anketirancih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člen ZVOP-1, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, delavci v KD Življenje d. d., ki opravljajo delo zastopnika
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen komuniciranja in anketiranja zavarovalcev
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta od izvedbe ankete
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovalcih: Ime, priimek, datum rojstva, naslov, poštna številka in kraj, telefonska številka, e-naslov, telefonska številka, ime in priimek zastopnika, podatki o sklenjenem zavarovanju.
 • Uporabniki zbirke: KD Življenje, zavarovalnica, d.d. (omejen krog zaposlenih, po pooblastilu); •Valicon, d.o.o. (omejen krog zaposlenih, po pooblastilu). Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjenih omarah v poslovnih prostorih pogodbenega obdelovalca, dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. Poslovna stavba je tehnično (video-nadzor vstopa v poslovne prostore) in fizično varovana (varovanje varnostnika v in izven delovnega časa, v delovnem času so prostori varovani s prisotnostjo zaposlenih), prostor je požarno varovan. Dostop do podatkov imajo zaposleni v centru za zbiranje podatkov (pooblastila zaposlenih za dostop do podatkov so omejena). Zagotavlja se sledljivost obdelovanja, tako da se vodi evidenco o tem, kdaj so bili vpogledi v posamezne osebne podatke ali drugače obdelani in kdo je to storil. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih KD Življenje d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Evidenca o naročnikih na e-novice

 • Pravna podlaga (neobvezno): 109. člen ZEKom, prijava uporabnika oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki privolijo v uporabo njihovih podatkov za namene prejemanja e-novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje uporabnikov o novostih o poslovanju in ponudbi družbe ter za namene oglaševanja storitev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica osebne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, GMS, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: - KD Življenje, zavarovalnica, d. d. (omejen krog zaposlenih, po pooblastilu); - Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. Evidenca podatkov o nagrajencih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 10. člen ZVOP-1, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki jim je podeljena nagrada privolijo v uporabo njihovih podatkov za namen izročitve nagrade in v davčne namene v zvezi s prejeto nagrado.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za podelitev nagrade in za obračunavanje akontacije dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi 10 let po izplačilu oziroma podelitvi nagrade.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, datum rojstva, davčna številka, naslov bivališča (ulica in hišna številka), poštna številka in kraj, izpostava pristojnega davčnega urada, podpis.
 • Uporabniki zbirke: - KD Življenje, zavarovalnica, d. d. (omejen krog zaposlenih, po pooblastilu); - Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško. Računalniške zbirke osebnih podatkov so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko podatkov, ter kdo je to storil. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. Register pritožb in preverb

 • Pravna podlaga (neobvezno): 333a. člen Zakona o zavarovalništvu in priporočila EIOPA-CP-11/010a, 2. odstavek 10. člena ZVOP-1 (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pritožniki, ki so zavarovalci, zavarovane osebe, upravičenci iz zavarovalne pogodbe ali osebe, ki jim je bila ponujena sklenitev zavarovalne pogodbe in njihovi pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vodenje reševanja pritožb skladno z internim pritožbenim postopkom ter spremljanje in vodenje podajanja pojasnil strankam.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po prenehanju zavarovalne pogodbe oziroma po koncu obdelave škodnega dogodka (pogoj, ki se izteče kasneje)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo: ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 1. Številka registra, 2. Datum prejema, 3. Stopnja, 4. Telefonska številka in datum klica, 5. Vsebinsko področje, 6. Oblika, 7. Imenovani delavec za reševanje, 8. Ime in priimek / Naziv pravne osebe, 9. Rojstni datum oziroma matična številka pravne osebe, 10. Davčna številka, 11. Številka police, 12. Druga identifikacijska številka (npr. št. zavarovalnega primera), 13. Vsebina preverbe (opisno), 14. Določen rok za odgovor, 15. Vsebina sklepa/pojasnila na podlagi preverbe, 16. Datum odločitve, 17. Datum pošiljanja odločitve/ pojasnila stranki, 18. Seznam zaposlenih, ki jim je bila v vednost poslana kopija odločitve, 19. Zaključek zadeve, 20. Opombe, 21. Prodajna pot, 22. Ime in priimek zastopnika
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe s strani upravljavca • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB7), • Varuh pravic s področja zavarovalništva • zunanja revizijska hiša, • sodišča, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zgradba je varovana z varnostnikom in alarmom. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le osebe, ki so pooblaščene s strani upravljavca. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov in izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah, ki so nameščene v pisarni in se zaklepajo. Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov in drugih notranjih pravnih aktih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam