Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Štefka Lenarčič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Marnova 22,Zagorje
Naziv ali firma: CVETLIČARNA & SVEČARSTVO, LENARČIČ ŠTEFKA S.P.
Sedež ali naslov: Marnova 22
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 5649837000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih oseb.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencaah na področju dela.1 in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, 13. člen ZEPDSV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri upravljavcu zbirke osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa ZEPDSV,za izvajanje pogodb o zaposlitvi,za statistična raziskovanja,druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika,na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno,do odhoda delavca v pokoj.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,datum rojstva,EMŠO,kraj rojstva,država rojstva,če je kraj rojstva v tujini,davčna številka,državljanstvo,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,izobrazba,ali je delavec invalid,kategorija invalidnosti,dosežena delovna doba,ali je delavec delno upokojen,ali opravlja delavec dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,ime drugega delodajalca in matična številka,pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,podatki o delovnem dovoljenju(tujec),vrsta delovnega dovoljenja,daatum izdaje delovnega dovoljenja,datum izteka delovnega dovoljenja,številka delovnega dovoljenja,organ,ki je izdal delovno dovoljenje.Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,datum nastopa dela,vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,poklic,ki ga opravlja delavec,strokovna usposobljenost delavca,naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela,za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,število ur tedenskega rednega delovnega časa,razporeditev delovnega časa,kraj kjer delavec opravlja delo,ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzula.Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,način prenehanja pogodbe o zapolsitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Davčni urad Republike Slovenije,na podlagi medsebojnega pogodbenega razmerja računovodsko podjetje,ki opravlja računovodska opravila.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori,v katerih se nahajajo noslici osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter račuanlniška oprema,ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo se tudi v času,ko v njih ni zaposlenih.Zbirka osebnih podatkov,ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Osebne podatke lahko obdeluje le oseba,ki jih za obdelavo pooblasti upravljavec zbirke osebnih podatkov.Papirni nosilci osebnih podatkov,ki služijo za vnos osebnih podatkov v račuanlniško vodeno zbirko podatkov,izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete,optični diski,ki se nanašajo na zbirko podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Naši podatki o zaposlenih delavcih niso povezani s podatki iz uradnih evidenc ter evidencami podatkov iz javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz tretjega odstavka petega člena ZVOP-1 ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih in dobaviteljih(fizične osebe).

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju kupcev in dobaviteljev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev in proizvodov(fizične osebe),ki poslovno sodelujejo s samostojno podjetnico Lenarčič Štefko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poslovanje skladno z zakonodajo,osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo za računovodske potrebe in za namen opravljanja dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega prebivališča,naslov opravljanja dejavnosti,davčna številka,telefonska številka,številka poslovnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ter pogodbeno računovodsko podjetje.Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov,ki ga je izdala samostojna podjetnica Lenarčič Štefka.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam