Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Koroška cesta 33
Naziv ali firma: GORENJSKA BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5943086000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov strank in potencialnih strank družbe, njihovih naročilih ter transakcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Predpisi, ki urejajo trg vrednostnih papirjev in predpisi s področja preprečevanja pranja denarja ter ponudbe/povpraševanja možnih bodočih strank.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, za katere GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. opravlja posle z vrednostnimi papirji ter možne bodoče stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje osnovne dejavnosti družbe v skladu z zakonom ter pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime oziroma firma; EMŠO, kraj rojstva, davčna številka; naslov, ulica, hišna številka, kraj bivanja, poštna številka; izobrazba in poklic; telefon doma in v službi, telefax, GSM; transakcijski račun ali hranilna vloga; vrsta storitve, datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe, datum vpisa v evidenco strank, številka trgovalnega računa; vrsta, številka in izdajatelj uradnega dokumenta; razlogi za sklenitev pogodbe; informacija o dejavnosti stranke, podatki o izobrazbi in izkušnjah ter finančnih zmožnostih stranke; datum in čas izvedbe transakcije; znesek in valuta transakcije; namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; način izvedbe transakcije; vrsta računa; ime in priimek oziroma šifra borznega posrednika; način izročitve naročila; datum in natančen čas izročitve naročila; datum in natančen čas prejema naročila; vrsta naročila; tip naročila; oznaka vrednostnega papirja; naročena količina; odklonitev, preklic oziroma sprememba naročila; datum in natančen čas sklenitve posla (izvršitve naročila; način izvršitve naročila; izvršena količina; cena, po kateri je bilo naročilo izvršeno); datum prejema ponudbe/povpraševanja.
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki za družbo GBD d.d. Kranj opravljajo dela na delovnih mestih, določenih v sistematizaciji delovnih mest družbe, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugih podlagah in imajo pooblastila; revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe (notranji in zunanji); Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); vzdrževalec programske opreme; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu; osebna privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Predpisi, ki urejajo delovna razmerja in odnos delavec-delodajalec.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci GBD d.d., zaposleni v rednem delovnem razmerju, po pogodbi, študenti, dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime; EMŠO, kraj rojstva, davčna številka; naslov, ulica, hišna številka, kraj bivanja, poštna številka; izobrazba in poklic; transakcijski račun ali hranilna vloga; datum sklenitve pogodbe, datum prenehanja pogodbe, datum začetka delovno pravnega razmerja, datum zaključka delovno pravnega razmerja, vrsta, številka in izdajatelj uradnega dokumenta; kopija dokumentov, podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah; podatek o izobraževanju, pridobitvi licenc/certifikatov, podatki o dopustu, otrocih zaposlenih, o odtegljajih, potnih stroških; podatek o višini plačila in nagrajevanju delavcev; podatki o opravljenih urah in nadurah.
 • Uporabniki zbirke: Uprava, osebe, ki so pooblaščene s strani uprave oz. osebe, ki za družbo opravljajo dela na delovnih mestih, kjer je predvidena uporaba kadrovske evidence, računovodstvo, notranji revizor v okviru pooblastil; zunanji revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe; Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu; osebna privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca SONI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v GBD Gorenjski borznoposredniški družbi d.d., člani NS družbe, povezane osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zahtevam iz Sklepa o seznamu oseb, ki so jim dostopne notranje informacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, firma, stalno prebivališče, sedež, EMŠO, MŠ; redna zaposlitev, delovne, poklicne ali druge naloge in dolžnosti; pravno razmerje, na podlagi katerega opravlja naloge in dolžnosti; razlog za uvrstitev na seznam oz. razlogi za dostop do notranje informacije (NI), vrsta notranje informacije, datum pridobitve NI, način in nivo dostopa do NI, datum pisne seznanitve osebe, datum prenehanja dostopa do NI.
 • Uporabniki zbirke: Uprava, osebe, ki so pooblaščene s strani uprave; revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe (notranji in zunanji); Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo); na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu; osebna privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijavljenih uporabnikov spletne strani GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prijava uporabnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni uporabniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje prijavljenih uporabnikov, neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica prijave s strani uporabnika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek/naziv, naslov, pošta, E-pošta, stacionarni telefon, GSM telefon, podatek o statusu uporabnika.
 • Uporabniki zbirke: Oddelek marketinga, oddelek za tujino, oddelek upravljanja premoženja, uprava, v omejenem obsegu vse poslovalnice, vzdrževalec informacijske baze, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebna privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do strežnika je varovan z alarmom. Administrativni dostop do stežnika poteka v kriptirani obliki (ssh protokol). Avtencija je izvedena z uporabniškimi imeni in gesli. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi, ki med drugim ureja zaupne podatke in postopek za zavarovanje njihove zaupnosti ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki ga poznajo in so ga dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prejeta vloga iskalca zaposlitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe GBD d.d..
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, državljanstvo, telefon, elektronska pošta, datum prijave, poklic, strokovna oz šolska izobrazba, status zaposlitve, delovna doba, delovne izkušnje, pridobljena znanja in izkušnje, interesne dejavnosti, osebnostne lastnosti.
 • Uporabniki zbirke: Uprava, s strani uprave pooblaščeni delavci GBD d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel, ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca povezanih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon ki ureja trg vrednostnih papirjev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Povezane osebe družbe GBD d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma, naslov, opis povezanosti.
 • Uporabniki zbirke: Uprava, s strani uprave pooblaščeni delavci GBD d.d. oz. osebe, ki za družbo opravljajo dela na delovnih mestih, kjer je predvidena uporaba evidence, revizor družbe (notranji in zunanji), Agencija za trg vrednostnih papirjev, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel, ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca delničarjev družbe GBD d.d.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon ki ureja trg vrednostnih papirjev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe GBD d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim zahtevam, izplačilo dividend in poročanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oziroma firma, naslov, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, število delnic, datum in višina izplačanih dividend (bruto dividenda, davčni odtegljaj, neto dividenda).
 • Uporabniki zbirke: Uprava, računovodstvo družbe, revizor družbe (notranji in zunanji), Agencija za trg vrednostnih papirjev, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmno napravo. Podatki, ki se nahajajo na računalniških medijih so varovani s sistemom gesel, ki skupaj z revizijsko sledjo omogoča vpogled v vnos in uporabo osebnih podatkov. Družba ima sprejet Pravilnik o ravnanju zaposlenih pri borznoposredniški družbi ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, ki so ju dolžni upoštevati vsi zaposleni v družbi in pogodbeni partnerji, ki imajo pooblastilo za dostop do zaupnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam