Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKRAPOVIČ D.D.
Sedež ali naslov: Malo Hudo 8A
Poštna številka: 1295
Kraj: Ivančna Gorica
Matična številka: 1387570000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Udeleženci na družabnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika ali njegovega zakonitega zastopnika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sami ali preko zakonitega zastopnika podajo soglasje za fotografiranje na družabnem dogodku (novoletna zabava, piknik, predstava, praznovanje dedka mraza za otroke zaposlenih in ostalih povabljenih, ipd.), ki ga organizira upravljavec in objavo fotografij narejenih na tovrstnem dogodku.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organizacija družabnega dogodka upravljavca, vključno s posnetkom, obdelavo, hrambo in objavo fotografij na spletni strani upravljavca in/ali tretjih, pošiljanjem tako posnetih in obdelanih fotografij na elektronski naslov, ki ga navede posameznik, ter evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; rojstni podatki; naslov; e-poštni naslov; fotografija; podatki o danih darilih.
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov, z njim povezani subjekti oz. tretje osebe, na katere bi bile prenesene pravice upravljavca ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Način zavarovanja osebnih podatkov je opredeljen v ustreznem Pravilniku upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe Akrapovič, d.o.o., za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država), vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki za pokojninsko zavarovanje, datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, delovna doba, zavarovalna doba, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, podatki o delavčevem delovnem času, razporeditev na delovno mesto in količnik, stroškovno mesto, določitev in evidenca o letnih dopustih, zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda),podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja, fotografija zaposlenega
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Adriatic d.d., Vzajemna z.v.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., Davčni urad Republike Slovenije, Moja Naložba in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom in video nadzorom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Sodelujoči posamezniki v promocijskih aktivnostih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki podajo soglasje za sodelovanje v promocijskih aktivnostih upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocijske aktivnosti upravljavca, vključno s posnetkom, obdelavo, hrambo in objavo fotografij posameznika na spletni strani upravljavca in/ ali tretjih, pošiljanjem tako posnetih in obdelanih fotografij na elektronski naslov, ki ga navede posameznik, ter obveščanjem o aktualnih dogodkih in zanimivostih ter evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, fotografija, država oz. mesto prebivanja, e-poštni naslov, interesna področja, udeležba na dogodkih
 • Uporabniki zbirke: upravljavec osebnih podatkov, z njim povezani subjekti oz. tretje osebe, na katere bi bile prenesene pravice upravljavca; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Način zavarovanja osebnih podatkov je opredeljen v ustreznem Pravilniku upravljavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca potencialnih kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki potencialnih kandidatov iz te evidence se zbirajo za potrebe novega zaposlovanja v družbi Akrapovič, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo eno leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka, letnica rojstva, poklic, zgodovina predhodnih zaposlitev, vrste znanj
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca posnetkov video nadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in tretje osebe, ki vstopajo v poslopje družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Video posnetki nadzornega sistema se zbirajo zaradi zagotavljanja varnosti oseb in premoženja v družbi Akrapovič, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetki zaposlenih in oseb ob prihodu in odhodu v in iz poslovnih prostorov – datum in čas prihoda / odhoda; Video posnetki zaposlenih v predprostoru in delovnih halah – datum in čas; Podatek o imenu, priimku, št. osebnega dokumenta ali podatek o delodajalcu tretje osebe, ki vstopi v prostore podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov je v odsotnosti delavca zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca registracije delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki o registraciji delovnega časa se zbirajo za potrebe obračuna osebnih dohodkov družbi Akrapovič, d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Razporeditev, Podatki o prihodih in odhodih na delovno mesto, Podatki o izrabi letnega dopusta, Podatki o odsotnostih z delovnega mesta (izobraževanje, službene poti, izredne odsotnosti,…)
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov o registraciji časa je v odsotnosti delavca zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca osebnih dohodkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študentje, pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe Akrapovič, d.o.o., za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko z
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, razporeditev in plačilni razred, transakcijski račun in naziv banke, podatki za odplačevanje kreditov, članarin, podatki za pokojninsko zavarovanje, podatki za zdravstveno zavarovanje, podatki za izplačilo nadomestila za prevoz in prehrano, minulo delo, podatki o olajšavah vzdrževanih družinskih članih, podatki o urni postavki za refundacijske zahtevke, podatki o preteklih izplačilih osebnih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Adriatic d.d., Vzajemna z.v.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., Davčni urad Republike Slovenije, Moja Naložba in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinsko ognjevarno omaro. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom in video nadzorom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prihodov in odhodov tretjih oseb na naslov delodajalca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi posamezniki, ki niso zaposleni pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnostne narave (zgolj za primere naknadno ugotovljenih nepravilnosti ali kaznivih dejanj)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, s katerega podjetja prihaja, h komu je namenjen, registrska številka in tip vozila, ura prihoda in odhoda
 • Uporabniki zbirke: Akrapovič, d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v posebnem prosotru, ki ni dostopen nepooblaščenim delavcem in je v odsotnosti pooblaščenega delavca zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z drugimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Registrirani uporabniki spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, registrirani za namene spletne trgovine upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvrševanje spletne prodaje in obveščanje kupcev, dobava blaga, izstavitev računa in ostalih potrebnih listin, vključno s carinskimi listinami, evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča, naslov za dostavo kupljenih proizvodov, e-mail, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: upravljavec osebnih podatkov; izvajalci posameznih storitev v okviru spletne trgovine, kar zlasti vključuje, a ni omejeno na izvajalce dostave; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Način zavarovanja osebnih podatkov je opredeljen v ustreznem Pravilniku upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

10. Predstavniki medijev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predstavniki tiskanih, elektronskih, digitalnih in/ ali drugih medijev, ki podajo soglasje za obdelavo njihovih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocijske aktivnosti upravljavca – posredovanje obvestil o promocijskih dogodkih, promocijskih aktivnostih ter (novih) produktih upravljavca, zlasti na elektronski naslov predstavnika medijev; posredovanje marketinških materialov, vključno z neposrednim trženjem, kontaktiranje z namenom pridobivanja povratnih informacij in analize trga; evidenca upravljavca osebnih podatkov, analize in statistično obdelovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime; priimek; naziv in država izdajanja medija, ki ga posameznik zastopa; delovno mesto oz. pozicija v okviru medija, ki ga posameznik zastopa; e-poštni naslov; podatki o odjavi od e-poštnih obvestil.
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov, z njim povezani subjekti oz. tretje osebe, na katere bi bile prenesene pravice upravljavca. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Način zavarovanja osebnih podatkov je opredeljen v ustreznem Pravilniku upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

11. Posamezniki, prejemniki promocijskih sporočil

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki podajo soglasje za obdelavo njihovih podatkov zaradi obveščanja upravljavca osebnih podatkov v skladu z namenom obdelave osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Promocijske aktivnosti upravljavca – posredovanje obvestil o promocijskih dogodkih, promocijskih aktivnostih ter (novih) produktih upravljavca zlasti na elektronski naslov posameznika, posredovanje marketinških materialov, vključno z neposrednim trženjem in ciljnim oglaševanjem; kontaktiranje z namenom pridobivanja povratnih informacij in analize trga; evidenca upravljavca osebnih podatkov in statistično obdelovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: E-poštni naslov; država prebivališča; spol in starost; marketinški podatki – posameznikovo imetništvo avtomobila in/ali motocikla, vključno z vrsto/znamko; marketinški podatki – posameznikova seznanjenost v zvezi z blagovno znamko upravljavca; marketinški podatki – posameznikovi pretekli nakupi izpušnih sistemov (način in kraj nakupa); marketinški podatki – posameznikove preference (odločilni dejavniki) pri nakupu izpušnih sistemov za avtomobile in/ali motocikle, vključno s povezanimi servisnimi aktivnostmi, ter podatki o običajnih marketinških poteh, preko katerih posameznik pridobiva podatke s tem v zvezi; marketinški podatki – posameznikove preference glede obiska (avto-moto) spletnih strani oz. tovrstnih tiskanih medijev ter družabnih omrežij; podatki o odjavi od e-poštnih obvestil.
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec osebnih podatkov, z njim povezani subjekti oz. tretje osebe, na katere bi bile prenesene pravice upravljavca; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma v internih pravilnikih družbe po osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Način zavarovanja osebnih podatkov je opredeljen v ustreznem Pravilniku upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec je pravna oseba, ustanovljena in registrirana v Republiki Sloveniji, vsled česar nima določenega zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam