Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINFORM TRGOVINA,STORITVE IN ZASTOPSTVO D.O.O.
Sedež ali naslov: VODENSKA CESTA 49
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5889952000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca izdanih računov fizičnim osebam.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci-fizične osebe,ki samostojno opravljajo dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ose
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,telefonska številka,davčna številka,polni naziv dejavnosti,kraj opravljanja dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ter pogodbeni računovodski servis in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija,ki je vezana na zbirko osebnih podatkov se izven delovnega časa in kadar zraven ni pooblaščenega delavca hrani v zaklenjeni omari.Papirni nosilci osebnih podatkov,ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov,izpisi podatkov iz račuanlniške zbirke podatkov,diskete,zgoščenke in ključi,ki se nanašajo na zbirko podatkov,so izven delovnega časa v zaklenjeni omari.Dostop imajo le pooblaščeni delavci ter pooblaščeni delavec računovodskega servisa družbe.Računalniki in ostala oprema je varovana s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odstavka 5 .člena ZVOP-1 ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prejetih prošenj za zaposlitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki,ki so poslali prošnje za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke osebnih podatkov se shranjujejo za potrebe poslovanja družbe in za namen morebitnega ponovnega kontaktiranja kandidata za zaposlitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 leti po prejemu prošnje za zaposlitev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov in kraj prebivališča,izobrazba,delovne izkušnje,in morebiti tudi kak drug podatek,ki ga je posameznik posredoval s prošnjo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se hrani v elektronski obliki in v obliki shranjenih prošenj v zaklenjenih omarah.Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.Do baze podatkov v elektronski obliki je možen dostop le z osebnimi gesli.Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o prejetih prošnjah za zaposlitev niso povezani s podatki iz uradnih evidenc ter evidencami podatkov iz javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3.odstavka 5.člena ZVOP-1 ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov in dijakov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki,ki na podlagi napotnice pooblaščene študentske organizacije opravljajo delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe s študentskim servisom za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,naslov stalnega ali začasnega prebivališča,številka študentske napotnice,davčna številka dijaka ali študenta,naziv šole,telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Družba Pama d.o.o.,Trbovlje,Študentski servis in napodlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki,ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v elektronski obliki.Dostop do zbirke osebnih podatkov imajo le zaposlene osebe.Dostop je omejen s posebno kodo oziroma geslom.Papirni in ostali nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v omari.Računalniška in ostala oprema je varovana s sistemom gesel.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani s podatki iz uradnih evidenc ter evidencami podatkov iz javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz tretjega odstavka petega člena ZVOP- ni potreben.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o udeležencih izobraževanj.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe,ki so prisotne na izobraževanjih in se jim izda potrdilo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje baze podatkov o udeležencih izobraževanj in izdaja potrdila o udeležbi na izobraževanju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Toliko časa,dokler je to potrebno za doseganje namena zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca izobraževanja,datum rojstva,naziv delodajalca,kjer je oseba zaposlena,delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Finform d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v prostorih družbe v zaklenjeni omari.Računalniški sistem na katerem se hrani zbirka osebnih podatkov je varovan s sistemom gesel.Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Finform d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam