Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RR & CO. PODJETJE ZA POSLOVNE STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: DUNAJSKA CESTA 020
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5545005000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v RR & CO. d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, druge uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A.Ime, Priimek, EMŠO, Kraj rojstva, Država rojstva, Davčna številka, Državljanstvo, Naslov stalnega prebivališča, Naslov začasnega prebivališča, Izobrazba, Invalidnost in kategorija, Zakonski stan, Delovna doba, B. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, Datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, Datum nastopa dela, Vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, Poklic, ki ga opravlja delavec, Strokovna usposobljenost, Delovno mesto, Število ur tedenskega rednega delovnega časa, Razporeditev delovnega časa, Kraj, kjer delavec opravlja delo, Konkurenčna klavzula (da, ne), C. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, Datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, Način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, , D. Podatki o plačah in nadomestilih plač, Bruto plača za delo s polnim delovnim časom, Bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, Bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, Dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, Plača, Nadomestilo plače, E. Podatki o drugih stroških dela, Povračila stroškov v zvezi z delom, Regres za letni dopust, Jubiljena nagrada, Dodatna plača namenjena socialni varnosti delavcev, Plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, Solidarnostna pomoč, Odpravnina, Stroški izobraževanja, Davki na izplačane plače, Ostali stroški dela, F. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, Plačani prispevki v breme delodajalca za:, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, zaposlovanje, Plačani prispevki v breme zavarovanca za:, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, zaposlovanje G. Podatki o izrabi delovnega časa, Ime in priimek, Naziv delovnega mesta, Podatki o številu ur v rednem delovnem času in v prerazporeditvi, Podatki o številu ur v nadurnem delu, Ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme delodajalca z oznako vrste nadomestila, Ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij, Ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, H. Podatki o poškodbah pri delu, Kraj nastanka poškodbe, Vzrok za nastanek poškodbe, Vrsta poškodbe, I. Podatki o usposabljanju za varno delo, , J. Podatki o sistematičnih zdravstvenih pregledih delavcev, Sposobnost za opravljanje dela, Morebitne omejitve pri delu, K. Podatki o otrocih zaposlenih, Ime, Priimek, Datum rojstva, EMŠO, Naslov,
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 86/2004) Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi posamezniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo elektronsko ali klasično (na papirnem mediju). Zavarovanje opredeljuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki s ene povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca honorarnih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: honorarni sodelavci, ter študenti, ki opravljajo priložnostno delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: druge uradne namene, uveljavljanje pravic posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalni naslov (ulica, poštna številka, pošta), EMŠO, davčna številka, bančni račun,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci ; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi posamezniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se vodijo klasično ali elektronsko. Zavarovanje opredeljuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca poslovnih kontaktov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke, slušatelji, kupci, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Statistične obdelave, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih razmerij, pošiljanje vabil, obvestil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, podjetje/organizacija, funkcija, e-naslov
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni zaposleni v podjetju -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi posamezniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje opredeljuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov. Zbirka osebnih podatkov je v elektronski obliki. Dostop do podatkov je dodeljen s pravicami dostopanja do podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam