Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MARJAN ROGINA S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): RAJŠPOVA ULICA 15
Naziv ali firma: ŽIČNO PLETARSTVO, MARJAN ROGINA S.P.
Sedež ali naslov: RAJŠPOVA ULICA 15
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 5992100000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI IZ EVIDENC O POŠKODBAH PRI DELU SE UPORABLJAJO ZA STATISTIČNO ANALIZO PODATKOV V RS, ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, OBVEŠČANJE PRISTOJNIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB, INTERNA ODPRAVA MOREBITNIH POMANJKLJIVOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - PODATKI O POŠKODOVANCU - PODATKI O POŠKODBI PRI DELU -PODATKI O NEPOSREDNEM VODJI - PODATKI O OČIVIDCU
 • Uporabniki zbirke: -POOBLAŠČENI DELAVCI UPRAVLJALCA , JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, INŠPEKTORAT RS ZA DELO, POLICIJA, STATISTIČNI URAD RS, ZAVAROVALNICE, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (UR. RS ŠT. 56/99), DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR. RS, ŠT. 86/04.) -
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja del omenjene zbirke osebnih podatkov pri upravljalcu ter ostala dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo (objekt je varovan tehnično). Interni zapisnik o raziskavi poškodbe ter podatki s katerimi razpolaga se nahaja v službi za varnsot in zdravje pri delu in tajništvih posameznih profitnih centrov - strokovnih služb. Zbirka se vodi ročno, zaklenjena v omarah, po preteku 10 let se arhivira v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le delavci kadrovske službe, službe za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom in pravne službe. V primeru podaje zahtevka kolektivne odgovornosti po zavarovalni polici s podatki razpolaga pooblaščena oseba oddelka plač. V primeru odškodninskih zahtevkov do podatkov lahko pridejo na pristojnem sodišču, odvetniki tožene in tožeče stranke, izvedenci varnostne in zdravstvene stroke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI IN NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatek, kraj rojstva, državljanstvo, matična številka, davčna številka, kraj, občina, država stalnega prebivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, delovno mesto, osnovna plača zaposlenega, delovni čas, delovno razmerje, datum sklenitve delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnehga razmerja, invalidnost, delovna doba, ki šteje s povečanjem, prijave in odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenega, prijave in odjave v dodatno zdravstveno zavarovanje zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Kapitalska družba PIZ, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ul RS, št. 86/04.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenega in njegovih družinskih članov ter delovne knjige zaposlenega se hranijo v pisarni kadrovske službe upravljalca v osebnih personalnih mapah, v zaklenjenih ognja varnih omarah in v bazi podatkov vodenih v računalniku, z dostopom uporabniškega gesla. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci v kadrovski službi upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.01.2002
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, bivši zaposleni, pripravniki, zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun plače - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil - statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, država zaposlitve, izpostava zavoda za zdr. zavarovanje, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba - org. enota zaposlitve, stroškovno mesto, izplačilno mesto, tarifni razred, plačilni razred, status dela, datum sklenitve del.razmerja, datum prenehanja del. razmerja, delovna doba do vstopa v podjetje, - naziv banke, vrsta nakazila na banke, št. transakcijskih računov, - višina uveljavljanja davčnih olajšav, tarife za prevoz na delo, oznake kategorij invalidnosti, - podatki o plačah (redne ure, nadure, nadomstila plač), višina vodstvenih dodatkov, vrsta in višina kreditov oz. drugih odtegljajev, stimulacije, bolniški listi, - drugi prejemki: regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, podjemne pogodbe, avtorski honorarji, - refundacijski zahtevki, podatki o napovedi dohodnine, M4/M8 obrazci.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, ZPIZ RS, Zavod za zavarovanje RS, bančne organizacije, sodišča, Center za socialno delo Ptuj, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, AJPES, Statistični urad RS, DRUGI UPORABNIKI V SKLADU Z zAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (uRADNI LIST rs ŠT. 86/04.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki ter ostala dokumentacija, vezana nazbirko, se hrani v registrih v zaklenjenih omarah upravljalca. Prostori, v katerih se nahajajo ti podatki so nadzorovani - fizično in tehnično. Podatki vodeni v računalniku so dostopni le pooblaščenim osebam obračuna plač - kodiran dostop v bazo podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne, 21.01.2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam