Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŠKRLJ D.O.O.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 196
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5559839002
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavcki, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu oprvljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršn
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu, osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka , kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanje, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, dodatni podatki: dopust, število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi in druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, direktor, prokurist, vodja kadrovske službe, vodja računovodstva, vodja prodaje, vodja projekta, namestnik vodje proizvodnje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi skladno z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali oškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovnih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih. Tehnično lahko do podatkov v arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni v družbi pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbo o zaposlitvi in s podpisano izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1..
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list SFRJ, št. 17/90),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Škrlj d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izplačila plač, za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, e je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanjstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica,hišna številka, kraj, potšna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, podtke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno plačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, potke o drugih stroških dela, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavce, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, dodatni podatki: krediti, številka pogodbe, datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip kredita, znesek obroka, višina kredita, število obrokov, status olajšave pri dohodnini, vzdrževani družinski člani, priimek, ime, datum rojstva, davčna številka, šifra sorodstva, delovna doba, status zaposlitve, celotna delovna doba, delovna doba v podjetju.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi, oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom, direktor, prokurist, vodja kadrovske službe, vodja računovodstva, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi skladno z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družbe. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih. Tehnično lahko do podatkov v arhivu dostpajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni v družbi pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe in s podpisano izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (uradni list SFRJ, št. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Škrlj d.o.o., Dunajska c. 196, 1000 Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno in začasno bivališče, država, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, številka transakcijsega računa, vrsta končana šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan, tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela, podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rostva, stopnja invalidnosti, zavarovanje), podatki za obračun delovne dobe: datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali podlago v pogodbenem razmerju. V družbi: direktor, prokurist, vodja prodaje, vodja računovodstva, vodja kadrovske službe, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebni mapi \"kadrovska evidenca\", oziroma v personalnih mapah. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni kovinski, ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci, zaposleni v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, b) podatki o usposabljanju: - delovno mesto, - datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, - datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa c) požarna varnost.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom - izvajanje varstva pri delu in tehnoloških del, direktor, prokurist, družba VARPO, Zmago Plahuta, s.p., Batuje 82, 5262 Črniče, vodja prodaje, vodja kakovosti, vodja kadrovske službe, vodja projekta, vodja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov v arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni v družbi pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, b) podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih (datum, kraj opravljanja pregleda, ugotovitve zdravnika), - podatki o naslednjih preventivnih pregledih (predviden termin opravljanja preventivnega zdravstvenega pregleda).
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom - izvajanje varstva pri delu, Zdravstveni domovi, dispanzerji medicine dela, direktor, prokurist, družba VARPO, Zmago Plahuta, s.p. Batuje 82, 5262 Črniče, vodja kadrovske službe, vodja prodaje, vodja projekta, vodja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov v arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter z izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih v zvezi z delom ter ter o njihovih vzrokih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra); b) podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba, kje se je zgodila nesreča, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi, oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom - izvajanje varstva pri delu, Zdravstveni domovi, dispanzerji medicine dela, direktor, prokurist, družba VARPO, Zmago Plahuta, s.p., Batuje 82, 5262 Črniče, vodja kadrovske službe, vodja kakovosti, vodja projekta, vodja računovodstva, vodja prodaje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist, zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi ter izjavo zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset (10) let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) nalog za službeno potovanje: - številka naloga, - datum naloga, - ime in priimek delavca, - delovno mesto, - naslov stalnega prebivališča, - datum odhoda, - ura odhoda, - po nalogu, - cilj odhoda, - naloga, - datum prihoda, - trajanje potovanja, - uporabljena prevozna sredstva, - plačnik potnih stroškov, - višina dnevnice, - posebni dodatki, - predujem, - datum prejema predujma, - kraj izdaje, - datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: direktor, prokurist, vodja prodaje, vodja računovodstva, administrator, vodja kadrovske službe, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o potnih nalogih z obračunom - prevozni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi. Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov, evidenca stroškov prevozov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset (10) let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) potni nalog: - številka naloga, - kraj izdaje, - datum izdaje, - status prevoza (oseb ali blaga), - smer vožnje, - ime in priimek voznika, - ime in priimek sovoznika, - znamka motornega vozila, - registrska številka motornega vozila (prikolice), b) seznam podatkov o prevozu: - datum, - kraj odhoda, - kraj prihoda, - čas odhoda, - čas prihoda, - prepeljano: vrsta tovora/potnikov, - prepeljano: količina, - prevoženi km: prazni, - prevoženi km: polni, c) drugi podatki o prevozu: - kraj izpolnjevanja podatkov o prevozu, - datum izpolnjevanja podatkov o prevozu, - spisek prilog, - priloge, - stanje števca na začetku, - stanje števca na koncu, - skupno št. prevoženih km, - količina prepeljanega blaga in tonskih km, - št. prepeljanih potnikov in potniških km, d) predlog obračuna potnih stroškov: - ime in priimek predlagatelja, - naslov stalnega prebivališča predlagatelja, - čas odhoda, - čas prihoda, - čas odsotnosti, - število dnevnic, - znesek dnevnic, - specifikacija prevoznih stroškov, - specifikacija drugih stroškov, - znesek predujma, - datum predujma, - spisek prilog, - priloge, - kraj obračuna, - datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, - ime likvidatorja, - višina izplačila, - ime blagajnika, - datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke: direktor, prokurist, vodja prodaje, vodja računovodstva, administrator, vodja kadrovske službe, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (OZ UPB 1, U. list Rs, št. 97/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemniki, s katerimi družba sklepa podjemne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podjemnih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo pet (5) let po prenehanju pogodbenega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - davčna številka, - številka transakcijskega računa, - naročnik, - predmet pogodbe – delo, - obseg dela, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - pogodbena vrednost, - datum podpisa pogodbe, - aneksi k podjemni pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - upravni organi, zavodi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije in drugi). Uporabniki osebnih podatkov iz zbirke: direktor, prokurist, vodja prodaje, vodja projekta, vodja kadrovske službe, vodja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost, SRS - Slovenski računovodski standardi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in/ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje, obdelava računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset (10) let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Organi, oziroma organizacije, ki so na podlagi zakona pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, Davčna uprava RS, v družbi: direktor, prokurist, vodja prodaje, prodajni referent, vodja računovodstva, administrator, , vodja kadrovske službe, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji, na podlagi sklenjenih avtorskih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset (10) let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - število delavnih ur, - predmet pogodbe, - čas trajanja pogodbenega razmerja, - datum sklenitve pogodbe, - aneksi k pogodbi, - številka transakcijskega računa banke, davčna številka, emšo številka.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi, zavodi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije), v družbi: direktor, prokurist, vodja računovodstva, vodja projekta, vodja kadrovske službe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, interni pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi, zaradi varnosti premoženja, zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz prostorov, zato, ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo deset (10) delovnih dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: slika, zvok, datum posnetka, čas posnetka. Videonadzor se izvaja pri dostopu v uradne oz. službene, poslovne prostore: dostop do vhodnih vrat poslovne stavbe, dostop do proizvodnih hal in notranjost proizvodnih prostorov, dostop do dvorišča.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma organizacije (policija, sodišče), ki so za uporabo teh podatkov pooblaščene na podlagi zakona, v družbi: direktor, prokurist, varnostna služba, programer.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v skladu s prvim odstavkom 12. člena pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju video nadzora. Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor, se nahaja pri nadzorniku videostistema in mora biti nameščen tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov. V prostor, kjer se hranijo posnetki videonadzora je dovoljen vstop samo direktorju, prokuristu in programerju, za namene izpolnjevanja pogodbe pa tudi pooblaščenim servisom in vzdrževalcem, ki imajo z upravljalcem podatkov sklenjeno ustrezno pogodbo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o strankah na podlagi pogodbenih razmerij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (OZ UPB 1, Ur. lisr RS, št. 97/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci oz. dobavitelji blaga oz. storitev, poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje, marketing.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek oziroma naziv, davčna številka, številka transakcijskega računa, ime in naslov banke naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država), matična številka, kontaktna oseba, telefonska številka osebe, telefonska številka družbe, naziv elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, prokurist, vodja prodaje, prodajni referent, administrator, vodja računovodstva, vodja kadrovske službe, vodja projekta, vodja nabave in skladišča, delovodja, vodja proizvodnje, namestnik vodje proizvodnje, vodja kakovosti, skladiščnik, preoblikovalec in spajalec kovin, monter elektro in mehaniskih naprav.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih. Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebna privolitev kandidata.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za sklenitev delovnega razmerja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbiranje kandidatov za sklenitev delovnega razmerja po razpisu prostega delovnega mesta, izbiranje primernih kandidatov za sklenitev delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do enega (1) leta po objavi prostih del in nalog.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - ime in priimek, - naslov stalnega prebivališča, - datum rojstva, - kraj rojstva, - spol, - telefonska številka, - poklic, - izobrazba, - dodatna znanja, - delovne izkušnje, - dosedanje zaposlitve, - hobiji, - fotokopije prilog, - ostali podatki, ki jih kandidati navajajo v pisni obliki na prošnjah, - datum prošnje.
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, prokurist, vodja prodaje, vodja kadrovske službe, administrator, vodja projekta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v dokumentaciji družbe, evidencah, seznamih, ki jih družba vodi v skladu z veljavno zakonodajo. Za zavarovanje arhiva in obdelavo osebnih podatkov strank je odgovorna družba. Celoten arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim vplivom, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih. Tehnično lahko do podatkov arhivu dostopajo samo direktor družbe, prokurist in zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi in izjavo zaveže k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam