Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDIS INTAGO D.O.O.
Sedež ali naslov: Brnčičeva 3
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2182700000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa zakon, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi in urejanje pravic iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci s strani delodajalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, drugi uporabniki v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov ima samo določeno število zaposlenih. Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki. Dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je avtoriziran z zaščitnimi gesli, dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so natančno določeni s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o študentu: ime, priimek, datum in kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, kontaktni podatki, ime izobraževalnega programa in smeri, letnik izobraževanja, status študenta (dijak, študent), delovne izkušnje, podatek o vozniškem izpitu, številka napotnice, število ur, znesek v EUR, skupni znesek, obračun, veljavnost napotnice, ocenjevanje vedenj (psihološko testiranje). Podatki iz študentskih napotnic: obdobje, zaporedna številka, številka napotnice, priimek in ime člana, ime dela, enota, število enot, cena na enoto, neto znesek, skupaj, kraj in datum, podpis odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, administrator kadrovske aplikacije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisna zbirka podatkov o študentih se nahaja v fasciklih v zaklenjenih omarah pisarne Kadrovske službe. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi (Kadrovik, Strokovni sodelavec za kadre, Vodja kadrovske službe) in na podlagi pooblastila. Dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je avtoriziran z zaščitnimi gesli. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, izplačil potnih nalogov in drugih izplačil, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora, letno poročanje za dohodnino, letno poročanje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec z dodatki in bonusi, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; ostala izplačila in nadomestila plač; bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; d.) Podatki o delovnem času: število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: dopust, praznik, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, skupaj ure z nadomestilom plače v breme drugih (refundacije).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe Kadrovske službe ter Finančno računovodske službe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke podatkov se nahajajo v fizični in/ali elektronski obliki. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe Kadrovske službe ter Finančno računovodske službe. Dostop do elektronskih podatkov je avtoriziran z zaščitnimi gesli. Dostop do fizičnih podatkov je omejen na pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in urejanje pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, stalno prebivališče, datum rojstva, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, kolikor ur je delal na dan pred nezgodo, podatki o nezgodi: datum prijave, datum nezgode, ura nezgode, kraj nezgode, vrsta poškodbe, lokacija nezgode, naziv delovnega mesta in opis dela, priimek in ime in osebna št. očividcev, narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, vrsta osebne varovalne opreme, kratek opis nezgode, nudenje prve pomoči, iskanje zdravniške pomoči, osebni zdravnik, pričakovani bolniški stalež, oseba, ki opravlja interno preiskavo, podatki in tel. št. prijavitelja, delovno mesto prijavitelja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci s strani delodajalca, pooblaščeni zunanji sodelavec za VPD s strani delodajalca, pooblaščeni zdravnik s strani delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registratorju v zaklenjenih prostorih v pri pooblaščenem delavcu s strani delodajalca. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izrabe delovnega časa na podlagi katerega obračunavajo plače, priprava podatkov za obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o času prihoda-odhoda, vrsta prihoda-odhoda, podatki o času odsotnosti, vrsta odsotnosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe iz Kadrovske službe in Finančno računovodske službe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke podatkov se nahajajo v elektronski obliki. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe Kadrovske službe, Uprave ter Finančno računovodske službe. Dostop do elektronskih podatkov je avtoriziran z zaščitnimi gesli. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljalcu osebnih podatkov in kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, stalno prebivališče, poklic, izobrazba, datum zaposlitve, delovno mesto, podatki o delovnem mestu iz ocene tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve pri delu z razlogi, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci s strani delodajalca, pooblaščeni zunanji sodelavec za VPD s strani delodajalca, pooblaščeni zdravnik s strani delodajalca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke podatkov se nahajajo v fizični in/ali elektronski obliki. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe Kadrovske službe ter Finančno računovodske službe. Dostop do elektronskih podatkov je avtoriziran z zaščitnimi gesli. Dostop do fizičnih podatkov je omejen na pooblaščene osebe in se hrani v zaklenjenih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam