Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Tovarniška cesta 10
Naziv ali firma: ALIN, DRUŽBA ZA PODJETNIŠTVO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2325
Kraj: Kidričevo
Matična številka: 5478847000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovski podatki in evidence o delavcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zajemanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, spol, kraj rojstva (kraj, občina), oddaljenost v kilometrih, način prevoza, državljanstvo, datum sklenitve delovnega razmerja (datum vstopa), datum prenehanja delovnega razmerja (datum izstopa), razlog prenehanja delovnega razmerja, bivališče (stalnost bivališča, kraj bivanja, ulica, hišna številka, država poštna številka, številka občine), delovna knjižica (registrska številka, serijska številka, datum in kraj izdaje delovne knjižice), strokovna izobrazba po različnih šifrantih vrst šol, strokovnih nazivov, stopnja strokovnosti, stopnjah usposobljenosti, letih šolanja, znanja pridobljena v podjetju in izven njega, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (določen, nedoločen čas), napredovanja, delovno mesto, urnik, pokojninske dobe, dopust, dodatne zadolžitve, invalidi (številka spisa ZPIZ-a, kategorija invalidnosti, procent invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum nastanka invalidnosti, datum nastopa in prenehanja poklicne rehabilitacije, delovne omejitve), prejemniki pomoči za izredni študij (šola, strokovni naziv, smer in letnik študija, roki iz pogodbe, status glede na pogodbo), vključeni v obvezno invalidsko, pokojninsko, zdravstveno zavarovanje (podatki iz evidence zaposlenih delavcev po predpisani metodologiji), zavarovane osebe po zaposlenih (EMŠO, ime, priimek, zavarovanje ter podatki iz evidence delavcev po predpisani metodologiji), delavci, ki se jim šteje delovna doba s povečanje in zaposleni vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (obdobje, stopnja povečanja, šifra benifikacije), delavci vključene v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (datum ponudbe zavarovanja, rzalog za zavarovanje ni sklenjeno, datum sklenitve in rpenehanja zavarovanja), slika, datum in ura
 • Uporabniki zbirke: Uradne institucije, ki jim je delodajalec po različnih zakonih dolžan posredovati podatke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam do osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatko se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: matična številka, osebno ime ali naziv in/ali firma zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam