Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JURČIČ & CO., PODJETJE ZA TRANSPORT, TRGOVINO IN GRADBENIŠTVO, D.O.O.
Sedež ali naslov: Bodovlje 9/a,
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5599741000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Ur. list RS, št.86/2004 in 113/2005);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o. in obiskovalci prostorov podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen vodenja Evidence videonadzora je varnost ljudi in premoženja v objektu ter na parkirnih in drugih površinah v območju zgradb podjetja in nadzor vstopov in izstopov v službene prostore in iz njih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 30 dni, nato se izbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika , - datum in čas vstopa v videonadzorovano območje oz. prostor
 • Uporabniki zbirke: - osebe, zaposlene v JURČIČ & Co., d.o.o., ki jih je pisno pooblastil direktor podjetja; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja JURČIČ & Co., d.o.o., v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov »Evidenca videonadzora« ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Snemalna naprava, ki služi za obdelavo »Evidenca videonadzora«, je nameščena v varovanem prostoru, njena uporaba pa je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in indentifikacijo uporabnikov programov in podatkov, ki omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se videoposnetki shranjujejo. Videoposnetke lahko obdelujejo le odgovorna oseba, ki jo je določil direktor, g. Valentin Jurčič. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdal direktor, g. Valentin Jurčič.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; ZEPDSV (Uradni list RS,št.40/2006);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); podatki o zadolženih sredstvih in opremi (na podlagi osebne privolitve posameznika) b. podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; d. podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.; - pogodbeni obdelovalec Evidence o zaposlenih delavcih - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja JURČIČ & Co., d.o.o., v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov »Evidenca o zaposlenih delavcih« ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare oziroma predale pisalnih miz. Dostop do osebnih podatkov v okviru podjetja imajo le odgovorna oseba ter druge osebe, ki jih za obdelavo podatkov v JURČIČ & Co., d.o.o. pooblasti direktor. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov, FIRST D.O.O., PODLUBNIK 154 4220 Škofja Loka, pri obdelavi osebnih podatkov postopa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in zahtevami naročnika obdelave podatkov. Dostop do naročnikove zbirke osebnih podatkov imajo samo tiste osebe, zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbenih del. Računalniška obdelava »Evidence o zaposlenih delavcih« je varovana s sistemom, ki preveri identiteto uporabnika in njegova pooblastila za dostop do podatkov in drugih virov informacijskega sistema, in sicer tako, da je mogoče poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdal direktor, g. Valentin Jurčič. K spoštovanju pravilnika so se s pisno izjavo o seznanjenosti s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zavezale vse osebe pri upravljavcu in pogodbenem obdelovalcu, ki obdelujejo osebne podatke iz »Evidence o zaposlenih delavcih«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; ZEPDSV (Uradni list RS,št.40/2006);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obračuna stroškov dela, za statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.; - pogodbeni obdelovalec Evidence o stroških dela - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve; - Davčna uprava Republike Slovenije; - Statistični urad Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja JURČIČ & Co., d.o.o. v poslovni coni v Šenčurju, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov »Evidenca o stroških dela« ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare oziroma predale pisalnih miz. Dostop do osebnih podatkov v okviru podjetja imajo le odgovorna oseba ter druge osebe, ki jih za obdelavo podatkov v JURČIČ & Co., d.o.o. pooblasti direktor, g. Valentin Jurčič. Pogodbeni obdelovalec zbirke osebnih podatkov »Evidenca o stroških dela« pri obdelavi osebnih podatkov postopa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in zahtevami naročnika obdelave podatkov. Dostop do naročnikove zbirke osebnih podatkov imajo samo tiste osebe, zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbenih del. Računalniška obdelava »Evidence o stroških dela« je varovana s sistemom, ki preveri identiteto uporabnika in njegova pooblastila za dostop do podatkov in drugih virov informacijskega sistema, in sicer tako, da je mogoče poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdal direktor, g. Valentin Jurčič. K spoštovanju pravilnika so se s pisno izjavo o seznanjenosti s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zavezale vse osebe pri upravljavcu in pogodbenem obdelovalcu, ki obdelujejo osebne podatke iz »Evidence o stroških dela«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; ZEPDSV (Uradni list RS,št.40/2006);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obračuna stroškov dela, za statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o..; - pogodbeni obdelovalec Evidence o stroških dela; - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve; - Statistični urad Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja JURČIČ & Co., d.o.o., v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov »Evidenca o izrabi delovnega časa« ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare oziroma predale pisalnih miz. Dostop do osebnih podatkov v okviru podjetja imajo le odgovorna oseba ter druge osebe, ki jih za obdelavo podatkov v JURČIČ & Co., d.o.o. pooblasti direktor. Pogodbeni obdelovalec zbirke osebnih podatkov »Evidenca o izrabi delovnega časa« pri obdelavi osebnih podatkov postopa v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in zahtevami naročnika obdelave podatkov. Dostop do naročnikove zbirke osebnih podatkov imajo samo tiste osebe, zaposlene pri pogodbenem obdelovalcu, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbenih del. Računalniška obdelava »Evidence o izrabi delovnega časa« je varovana s sistemom, ki preveri identiteto uporabnika in njegova pooblastila za dostop do podatkov in drugih virov informacijskega sistema, in sicer tako, da je mogoče poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdal direktor, g. Valentin Jurčič. K spoštovanju pravilnika so se s pisno izjavo o seznanjenosti s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zavezale vse osebe pri upravljavcu in pogodbenem obdelovalcu, ki obdelujejo osebne podatke iz »Evidence o stroških dela«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 12. in 20. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; ZEPDSV (Uradni list RS,št.40/2006);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri JURČIČ & Co., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen vodenja Evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri d
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) podatki o stavkah: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; naziv organizatorja stavke; število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. (2) podatki o arbitražah delovnih sporov: podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika; podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve; - Statistični urad Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori podjetja JURČIČ & Co., d.o.o., v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov »Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu« ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa v omare oziroma predale pisalnih miz. Dostop do osebnih podatkov v okviru podjetja imajo le odgovorna oseba ter druge osebe, ki jih za obdelavo podatkov v JURČIČ & Co., d.o.o. pooblasti direktor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1. marca 2007 izdal direktor, g. Valentin Jurčič. K spoštovanju pravilnika so se s pisno izjavo o seznanjenosti s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zavezale vse osebe pri upravljavcu in pogodbenem obdelovalcu, ki obdelujejo osebne podatke iz »Evidence o stroških dela«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam