Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G-TEX D.O.O., PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE
Sedež ali naslov: KRIŽEVCI 135
Poštna številka: 9206
Kraj: KRIŽEVCI
Matična številka: 1599178000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime - datum rojstva oz. EMŠO - kraj rojstva - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča - naslov začasnega prebivališča - telefonska številka - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih - ali je delavec invalid - kategorija invalidnosti - ali je delavec delno upokojen - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu - ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo - opravljeni zdravniški pregledi - zakonski stan - vzdrževani družinski člani - članstvo v sindikatu - način prihoda na delo in število kilometrov - podatki o prejšnjih zaposlitvah b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi - datum nastopa dela - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - poklic, ki ga opravlja delavec - strokovna usposobljenost delavca - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi - število ur tedenskega rednega delovnega časa - razporeditev delovnega časa - kraj, kjer delavec opravlja delo - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v podjetju, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno je hranjena v osebni mapi delavca in zaklenjena v ognjevarni omari v tajsništvu, dostop do podatkov vodenih v računalniku je kodiran in omogočen le pooblaščenim delavcem,ki so navedeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izračun in izplačilo plač in drugih prejemkov, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime - šifra - datum rojstva oz. EMŠO - kraj rojstva - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini - davčna številka - državljanstvo - naslov stalnega prebivališča - naslov začasnega prebivališča - izobrazba - ali je delavec invalid - kategorija invalidnosti - vzdrževani družinski člani - članstvo v sindikatu - način prihoda na delo in število kilometrov - delovna doba - številka transakcijskega računa , na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom - bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): -bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja neto plača ( za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača - zaostalo izplačilo - nadomestilo plače - izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom - regres za letni dopust - jubilejna nagrada - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev - solidarnostna pomoč - odpravnina - stroški izobraževanja delavcev - davki na izplačane plače - ostali stroški dela č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje - plačani prispevki za starševsko varstvo - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v podjetju - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - DURS - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavaraovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: e)podatki o izrabi delovnega časa: - podatki o številu ur - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa - opravljene ure v času nadurnega dela - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij z oznako vrste nadomestila - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v podjetju, ZPIZ, ZZZS, Inšpektorat za delo in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno je hranjena v zaklenjeni omari v računovodstvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran in omogočen le pooblaščenim delavcem. Postopki in ukrepi za varstvo osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti v službo in iz službe ali na službeni poti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev , ki izhajajo iz poškodbe pri delu, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o poškodovanem delavcu: - ime in priimek delavca - EMŠO - poklic - naslov - delovno mesto - trajanje zaposlitve - izobrazba b) podatki o poškodbi pri delu: - datum in ura prijave poškodbe - dan v tednu - koliko ur je delavec delal pred poškodbo - datum in ura, ko se je zgodila poškodba - vrsta poškodbe - vzrok poškodbe - kratek opis poškodbe - oseba, ki je prijavila poškodbo - ime in priimek prič ob poškodbi - kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal - drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v podjetju - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Inšpektorat za delo - zavarovalnice - pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu - izbrani osebni zdravnik - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se vodi le ročno in je hranjena v zaklenjeni omari v računovodstvu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam