Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUTOMERČAN KMETIJSTVO IN PREDELAVA D.D.
Sedež ali naslov: KIDRIČEVA ULICA 2
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 5132452000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, poklic, invalid, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime in naslov drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, oblika sklenitve delovnega razmerja ( določen čas ali nedoločen čas), razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas, poklic, ki ga opravlja, strokovna usposobljenost potrebna za opravljanje del in nalog, delovni čas( ur tedensko ), kraj dela, zavarovalna doba, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca ( šifra ), tujci-vrsta delovnega dovoljenja, številka, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari v tajništvu oz. zaklenjeni pisarni tajništva ( pisarna kadrovskega delavca ), ter v zaklenjenem arhivu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, poklic, invalid, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime in naslov drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, številka transakcijskega računa, bruto plača, bruto nadomestila plač, zaostala izplačila in nadomestila, izredna izplačila, neto plača, podatki o drugih stroških dela ( regres, jubilejne…), podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca ( prispevki v breme delodajalca in plačani prispevki v breme zavarovanca )
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v fasciklih oz. mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni referenta za plače, računovodje in tajništva, ter v zaklenjenem arhivu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure za katere se sprejme nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, nadopmestilo v breme drugih organizacij ter ure za katere se ne sprejema nadomestilo plače, število ur pri delih, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 ) - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v fasciklih oz. mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni referenta za plače, računovodje in tajništva, ter v zaklenjenem arhivu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče, številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega ( za tujce ), invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, rezultati psihološkega testiranja, morebitne omejitve pri delu, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - pooblaščeni zdravnik upravljavca - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo, psihološka mnenja in zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov se hranijo v osebnih mapah zaposlenih oz. fasciklu, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oziroma zaklenjeni pisarni tajništva ( pisarna kadrovskega referenta ) ter v zaklenjenem arhivu upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti, dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila oziroma seznami o opravljenem usposabljanju se hranijo v fasciklih oz. mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oziroma zaklenjeni pisarni tajništva ( pisarna kadrovskega referenta ) ter v zaklenjenem arhivu upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis del oziroma nalog z vidika varstva pred požarom; seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkus znanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila oziroma seznami o opravljenem usposabljanju se hranijo v fasciklih oz. mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oziroma zaklenjeni pisarni tajništva ( pisarna kadrovskega referenta ) ter v zaklenjenem arhivu upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka ( EMŠO ), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 86/04 )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v fasciklih oz. mapah, ki se nahajajo v zaklenjeni omari oziroma zaklenjeni pisarni tajništva ( pisarna kadrovskega referenta ) ter v zaklenjenem arhivu upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.12. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam