Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INFOTEHNA D.O.O.
Sedež ali naslov: Glavni trg 20
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 5283205000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela. Pogodbeno razmerje z vsemi zaposlenimi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Infotehna d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistične analize, za druge v zakonu določene namene in za upravljavce pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, invalidnost, kraj dela, delovni čas, zavarovalna doba, način zaposlitve, datum sklenitve delovnega razmerja, ukvarjanje z drugo dejavnostjo,očetovo ime, dekliški priimek, stan, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, benifikacija delovne dobe, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, skupna delovna doba, delovna doba v Infotehni, skupna pokojninska doba, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), družinski člani, prevoz na delo, regres, dopust, davčne olajšave, dokup delovne dobe.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje • Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa. • Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v matični knjigi in personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci • Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal 15.12.2007, direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci podjetja, dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje, analize, izvajanje anket in pridobivanje sredstev za poslovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: firma, Ime in priimek nosilca, matična številka občana, davčna številka, sedež, dejavnost (šifra), pogoji sodelovanja, dogovorjeni popusti
 • Uporabniki zbirke: samo podjetje Infotehna d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delovnega časa zaklepa. • Dostop do njih imajo le pooblaščeni delavci • Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel direktor, 15.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam