Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ločna 2
Naziv ali firma: DOLENJSKE PEKARNE d.o.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 5132231
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Dolenjskih pekarnah d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke, za potrebe statističnih analiz, za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki: ime in priimek,enotna matična številka občana,davčna številka,poklic,šolska izobrazba,strokovna izobrazba,strokovna usposobljenost, delovno mesto,delovni čas(ur tedensko),zavarovalna doba,dejavnost organizacije(šifra) -podatki o delovnem času: a.)možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b.)skupaj opravljene ure:dejansko opravljene ure,ure čakanja na delo,ure ustavitve zaradi stavke c.)skupaj neopravljene ure d.)skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije in drugo. e.) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f.) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme ZZZ: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g.) neopravljene ure brez nadomestila plače h.) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah: a.) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b.) plače iz dobička c.) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d.) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e.) nadomestila neto plače v breme drugih f.) neto plače iz dobička g.) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade,regres in drugo -delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a.)število ur dela,za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b.)število ur dela,za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c.)odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Pekarne Novo mesto d.o.o. - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-l (Ur.list RS št.85/04) in v skladu z ZMEPIZ (Ur.list Št.81/00).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni omari, hramba na disku računalnika,ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci po posameznih DE, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe zdravstvenega varstva, za potrebe upravljavca zbirke in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovan del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu: opis poškodbe, kdaj se pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila poškodba oz. nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za VPD.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Dolenjskih pekarn - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 85/04 v skaldu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-Ur. l. RS št. 56/99) in v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-Ur. l. RS št. 65/00).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se varujejo v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni ognjevarni omari (personalna mapa posameznega delavca), hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov - za to pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Dolenjskih pekarnah in njihovih DE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska zahteva, za potrebe upravljavca zbirke, za potrebe statističnih analiz ter druge uradne namene za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid ali upokojenec, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra). V evidenci se vodijo tudi upravičenci iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja – invalidi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Dolenjskih pekarn - zavod za zdravstveno zavarovanje (posamezne OE) - ZPIZS - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1 (Ur. l. RS št. 85/04), v skladu z ZMEPIZ (Ur. l. RS št. 81/00) in v skladu z ZZPPZ (Ur. l. RS št. 65/00).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se varujejo v ustrezno zaščiteni in zaklenjeni ognjevarni omari (personalna mapa posameznega delavca), hramba na disku računalnika ustrezno programsko zaščitena, dostop do podatkov - za to pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam