Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEM ČATEŽ D.D.
Sedež ali naslov: Čatež 13
Poštna številka: 8212
Kraj: Velika Loka
Matična številka: 5041775000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 13. in 14. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti in delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, poklic, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov; - podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta, datum izdaje, datum izteka in številka delovnega dovoljenja; - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog sklenitve pogodbe za določen čas, poklic, ki ga opravlja, naziv delovnega mesta, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, potrebna strokovna usposobljenost, tedenski delovni čas, razporeditev delovnega časa, kraj dela, konkurenčna klavzula; - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja, razlog prenehanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu družbe, dostop v računalniško bazo podatkov je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 21.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 17. do 19. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, poklic, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, datum nastopa dela, datum prve zaposlitve, delovni čas (ur tedensko), številka transakcijskega računa in naziv banke; - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: osnovna bruto plača za tekoči mesec, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač in zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, zaostalo izplačilo, nadomestila plače; - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: plačani prispevki (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in zaposlovanje) v breme delodajalca in v breme delavca; - podatki o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres, jubilejna nagrada, odpravnina, solidarnostna pomoč, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, dodatna izplačila, namenjena socialni varnosti delavca; - podatki o izrabi delovnega časa: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega dela, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejme nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur na delih, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke se hrani v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu družbe, dostop v računalniško bazo podatkov je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 21.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. RS, št. 40/06), 20. in 21. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem sporu, delavci, udeleženci stavke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz reševanja delovnih sporov pri delodajalcu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stavki: - podatki o delodajalcu: ime, naslov, matična številka iz PRS, davčna številka, šifra dejavnosti, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega uporabnika, - podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja, - podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov, trajanje, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ocena rezultatov stavke. Podatki arbitražah delovnih sporov: - podatki o delodajalcu: ime, naslov, matična številka iz PRS, davčna številka, šifra dejavnosti, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega uporabnika, - podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; - podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu družbe, dostop v računalniško bazo podatkov je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 21.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam