Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vojkova cesta 1
Naziv ali firma: Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5052017000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št.40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - podatki o delovnem dovoljenju (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, - podatki o sklenjeni pogodbi o zposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod RS za zaposlovanje -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Ministrstvo za šolstvo in šport -Mestna občina Ljubljana -Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, sprejetih dne 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zunanjih pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba, avtorska pogodba, druge civilnopravne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci, ki sklenejo pogodbo o delu, avtorsko ali drugo pogodbo z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del na podlagi sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem delu po pogodbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljenega dela, višina plačila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe z zunanjimi sodelavci se hranijo v posebnih omarah v tajništvu in računovodstvu zavoda. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov z dne 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju doraslih (Ur.l.RS, št. 12/96, 86/04 -ZVSI in 69/06); Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Ur.l.RS, št. 32/2000).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki so prijavljeni za vpis v izobraževalne programe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Možen vpogled v zbirko podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče, državljanstvo ter telefonsko številko, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila, in pridobljeno izobrazbo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Cene Štupar - center za permanentno izobraževanjeja, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Centri za socialno delo, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skaldu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v prostorih, ki so v času izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovaje osebnih in drugih varovanih podatkov, sprejetih dne 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - uveljavljanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če nima EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, - podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Cene Štupar - Center za permanentno izobraževanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Ministrstvo za šolstvo in šport, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v posebni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, sprejtih dne 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaključnih izpitih oziroma poklicni maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07; 86. člen Zakona o poklicne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja, ki opravljajo zaključni izpit oziroma poklicno maturo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojszva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba ter podatki o izvedbi poklicne mature oziroma zaključnega izpita, poteku izpitov, ocenah in zaključnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pristojno ministrstvo, Državni izpitni center, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko in ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi s poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom, podatki o uspehu pa so povzeti v evidenci št. 3 istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema, in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca,; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar, - pooblaščeni zdravnik, - Zavod za zdravstveni zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v tajništvu zavoda, ; dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v tajništvu, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri del, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma del in nalog, ki jih ta oseba poklicno opravlja; zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in njihovo testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v tajništvu, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o udeležencih izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in ministrstva, pristojnega za izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; za potrebe statističnega urada.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, prebivališče, telefonska številka, poklic, izobrazba, podatki o poteku njihovega izobraževanja od vključitve v izobraževanje po posameznem izobraževalnem programu, do končanja izobraževanja oziroma do izpisa; v primeru mladoletnih udeležencev izobraževanja podatki o starših: ime in priimek, prebivališče, telefonska številka za sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar – center za permanentno izobraževanje, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah organizatorjev izobraževanja; dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja; za potrebe pristojnih ministrstev ter za statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, prebivališče, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila ter ocene iz posameznih predmetov, predmetnih področij oziroma drugih sestavin izobraževalnega programa, kadar je izobraževanje organizirano tako, da se znanje udeležencev preverja in ocenjuje sproti;.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar – center za permanentno izobraževanje, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah organizatorjev izobraževanja; dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja; za potrebe pristojnih ministrstev ter za statistične analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava ter zapisnik o izpitu s podatki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, poklic, izobrazba, prebivališče, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila, podatki o poteku izpita in o doseženi oceni, ime in priimek izpraševalca oziroma članov komisije, kadar udeleženec opravlja izpit pred komisijo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar – center za permanentno izobraževanje, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah organizatorjev izobraževanja; dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izdanih spričeval in drugih listin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, prebivališče, EMŠO, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, spol, vrsta in številka ter datum izdane listine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda Cene Štupar – center za permanentno izobraževanje, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v pisarnah pooblaščenih delavcev; dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Navodilih o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in drugih varovanih podatkov, ki so bila sprejeta 31.08.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam