Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FIPIS D.O.O.
Sedež ali naslov: Opekarska cesta 45
Poštna številka: 1310
Kraj: Ribnica
Matična številka: 5498074000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, zagotavljanje podatkov v invalidskih postopkih, v postopkih za zagotavljanja vseh vrst zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, pokli, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), status invalidne osebe, št.odločbe ZPIZ, referent, ki vodi invalidski postopek, omejitve invalida, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci delodajalca, Zavod za zdravstveno zavarovanja Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo: v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca, v arhivu podjetja, v obliki računalniških baz z zaščitenim dostopom. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, Kolektivna pogodba kovinskih izdelkov in livarn Slovenije, Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, pokli, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), status invalidne osebe, št.odločbe ZPIZ, referent, ki vodi invalidski postopek, omejitve invalida, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o plači.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalc, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o plačah se hranijo v ognjevarnih tesnjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca ter v arhivu podjetja. Dostop v bazo podatkov o plačah je kodiran. Dostop do podatkov o plačah imajo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence ter računovodja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Izjava o varosti z oceno tveganja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, zakonska obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter prijavljanja delovnih nezgod.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, podatki ozdravniških pregledih, podatki o usposabljanju za varno delo, podatki o osebni varovalni opremi, datum in ura nezgode, vrsta in mesto poškodbe, vzrok nezgode, opis nezgode, očividec, njegovo delovno mesto in njegov naslov, kdo je raziskal nezgodo, izguba delovnih dni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, inšpektorat za delo, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarni omari upravljalca, dostop do baze podatkov v računalniku je kodiran. Dostop do teh podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se nepovezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleniv družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, izobrazba, pokli, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Ur.l. RS št.86/04
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca ter v arhivu podjetja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence ter računovodja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o video kamerah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Pregled gibanja okrog zgradbe podjetja na lokaciji Opekarska cesta 45 v Ribnici se spremlja z dvema kamerama, od katerih je ena nameščena na vhodu v zgradbo (vratarnica), druga pa na zgradbi uprave podjetja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so računalniško shranjeni v podjetju na lokaciji Opekarska cesta 45, 1310 RIBNICA. Dostop do baze podatkov v odenih na računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeniv Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidence o vstopih in izstopih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi na lokaciji Opekarska cesta 45, 1310 RIBNICA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dnevna evidenca prisotnosti delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, delovni čas (ur dnevno), letni dopust (število dni), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi v ognjevarni zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca ter v arhivu podjetja. Dostop v bazo osebnih podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence ter računovodja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 15.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se nepovezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam