Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M SORA D.D.
Sedež ali naslov: TRG SVOBODE 002
Poštna številka: 4226
Kraj: ŽIRI
Matična številka: 2235102000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/206);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj, občina in država rojstva, spol, enotna matična številka, davčna številka, narodnost, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, šolska izobrazba (stopnja, smer), strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, poklic, znanja, sposobnosti, izpiti, izobraževanje in usposabljanje med zaposlitvijo v M Sori, ali je delavec delno upokojen, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, podatki o poklicni rehabilitaciji, telesna okvara, stopnja telesne okvare, zdravstvena sposobnost za delo, zdravstvene omejitve za delo, podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (po kolektivni pogodbi, individualna pogodba), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kraj dela, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, delovna enota, število ur delovnega časa, razporeditev delovnega časa, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, tarifni razred, plačilni razred, osnovna plača ob sklenitiv pogodbe o zapositvi, številka osebnega računa pri banki, podatki o kolektivnem nezgodnem zavarovanju v M Sori, nastop in trajanje bolniškega staleža, nastop in trajanje starševskega dopusta, pokojninska doba, zavarovalna doba, delovna doba, skupna delovna doba, delovna doba do vstopa, delovna doba v M Sori, beneficirana delovna doba, ime in naslov prejšnjega(ih) delodajalca(ev), podatki o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih za potrebe dela, podatki o otrocih (ime, priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, potrdilo o šolanju, zavarovanje po zaposlenem) oz. družinskih članih, letni dopust (skupno število dni, število dni glede na posamezno osnovo), jubilejne nagrade (datum izpolnitve, znesek), status upokojenca, ali je delavec član zadruge KGZ M Sora z.o.o.;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi, personalnih mapah, registratorjih, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), Zakon o dohodnini oz. drugi področni zakoni, pogodbeno razmerje, izjava posameznika;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, vajenci, učenci, dijaki in študenti na praktičnem usposabljanju, delavci, ki delajo po podjemni ali avtorski pogodbi;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu (podjemne pogodbe), avtorske pogodbe, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec delno upokojen, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime, matična številka in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, podatki o poklicni rehabilitaciji, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi (po kolektivni pogodbi, individualna pogodba), oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), kraj dela, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, delovna enota, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, tarifni razred, plačilni razred, osnovna plača ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, številka transakcijskega (osebnega) računa pri banki, podatki o kolektivnem nezgodnem zavarovanju v M Sori, nastop in trajanje bolniškega staleža, nastop in trajanje starševskega dopusta, delovna doba, skupna delovna doba, delovna doba do vstopa, delovna doba v M Sori, beneficirana delovna doba, ime in naslov prejšnjega(ih) delodajalca(ev) ter podatki o izplačani bruto plači v preteklem letu pri prejšnjem delodajalcu (za potrebe refundacije bolniške), podatki o vzdrževanih družinskih članih (ime, priimek, leto rojstva, davčna številka), letni dopust (skupno število dni), podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, stroški zdravstvenih pregledov delavcev za potrebe dela, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, podatki o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju (za potrebe nakazovanja mesečnih premij), podatki o kolektivnem nezgodnem zavarovanju (za potrebe nakazovanja mesečnih premij), podatki o kreditih delavcev (za potrege nakazovanja obrokov), izplačane nagrade vajencem (neto izplačila, prispevki), štipendije, nagrade učencem, dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, plačila dijakom in študentom za delo preko napotnice pooblaščenih organizacij, izplačila za delo po podjemnih pogodbah, izplačilo za delo po avtorskih pogodbah, številke osebnih računov vajencev, štipendistov, učencev, dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju, delavcev po podjemni pogodbi za potrebe izplačil denarnih prejemkov;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v registratorjih, mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), pogodbeno razmerje;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, vajenci, učenci, dijaki, študenti na praktičnem usposabljanju, dijaki in študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, delavci po pogodbi o delu (podjemni pogodbi);
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi ali druge podlage za delo, za statistična raziskovanja, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podlaga za delo (zaposleni delavec, vajenec, učenec, dijak, študent na praktičnem usposabljanju, delo preko napotnice pooblaščene organizacije); datum pričetka in konca dela po pogodbi o zaposlitvi ali drugi podlagi za delo; za zaposlene delavce: podatki o skupnem številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; za vajence, učence, dijake, študente ter delavce po podjemni pogodbi: število opravljenih delovnih ur;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v mapah, registratorjih, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za druge v zakonu določene namene, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): 40 let;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, leto rojstva, delovno mesto, omejitve, določene v zdravstvenem spričevalu, datum pregleda, zapadlost pregleda;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci, inšpekcijski organi, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v mapah, registratorjih, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, vajenci, učenci, dijaki, študenti na praktičnem usposabljanju ali delu preko napotnice pooblaščene organizacije, delavci po pogodbi o delu (podjemni pogodbi);
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, strokovna izobrazba, druga dela in usposabljanja, naziv delovnega mesta, datum usposabljanja, datum zapadlosti;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci, inšpekcijski organi, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v mapah, registratorjih, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskih raziskovanj, za druge uradne namene, ki imajo zakonito podlago, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo;
 • Rok hrambe (neobvezno): 40 let;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, državljanstvo, datum in kraj rojstva, EMŠO, stalno prebivališče, zakonski stan, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve (določen, nedoločen čas), delovni čas, poklic, ki ga opravlja, šolska izobrazba delavca, ali ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, koliko ur je ta dan delal pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, podatki o poškodbi: datum, dan v tednu, ura poškodbe, kje se je poškodba pripetila, vrsta poškodbe, število poškodovanih, oblika poškodbe, vzrok poškodbe, poškodovani del telesa, nastanek - kratek opis poškodbe, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovan bolniški stalež, datum prijave nezgode inšpektoratu, podatki o prijavitelju, datum usposabljanja za varno delo, datum zdravniškega pregleda, izguba delovnih ur;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, inšpekcijski organi, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 26.2.2007. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter druga dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v mapah, registratorjih, se zunaj delovnega časa zaklepa v omare. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore in pooblaščeni pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 67/07), interni pravilnik;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, poslovni partnerji, obiskovalci;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja, varovanje pred dostopom nepooblaščenih oseb, varovanje tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek, datum, ura;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov družbe M Sora d.d. in pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v družbi M Sora d.d. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca spremljanja službenih vozil z uporabo GPS tehnologije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007), interni pravilnik, osebna privolitev posameznika;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Optimiziranje službenih poti, zmanjšanje emisij CO2, zaščita delavca, varovanje premoženja in lastnine delodajalca, preprečevanje zlorab uporabe službenih vozil;
 • Rok hrambe (neobvezno): 6 mesecev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev;
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek stanja voženj službenega vozila, ki obsega lokacijske in časovne podatke o službenem vozilu, opravljenih vožnjah in postankih;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je urejeno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov družbe M Sora d.d. in pravilnikom o spremljanju službenih vozil v družbi M Sora d.d. z uporabo GPS tehnologije. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Pristop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je varovan z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci M Sore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam