Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Iztok Bevc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ulica Dolenjskega odreda 16
Naziv ali firma: ALLGEA, IZTOK BEVC S.P.
Sedež ali naslov: Ulica Dolenjskega odreda 16
Poštna številka: 1295
Kraj: Ivančna Gorica
Matična številka: 3112322000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidentiranju nepremičnin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki geodetskih storitev - udeleženci mejnih obravnav, parcelacij, postopkov sprememb vrste rabe, zakoličb, njihovi pooblaščenci, začasni zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pred izvajanjem geodets
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do izdelave elaborata geodetske storitve in oddajo le-tega na pristojni geodetski upravi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država).
 • Uporabniki zbirke: udeleženci geodetskih storitev; območne geodetske uprave in geodetske pisarne (za potrebe evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v zapisnikih mejnih obravnav, zapisnikih parcelacij, zapisnikih sprememb vrste rabe, zapisnikih opravljenih zakoličb.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Allgea geodetske storitve in svetovanje Iztok Bevc s.p., Ul. Dol. odreda 16, 1295 Ivančna Gorica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, stalno in začasno bivališče, država, EMŠO številka, državljanstvo, spol, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, številka osebne izkaznice, datum izdaje osebne izkaznice, številka transakcijskega računa vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum sklenitve delovnega razmerja, število delovnih ur na teden, delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan tip zaposlitve, rang zaposlenega, področje, kraj dela podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega, stopnja invalidnosti, opravljanje nege, podatki otrok zaposlenih (priimek in ime, datum rojstva, stopnja invalidnosti, zavarovanje) podatki za obračun delovne dobe: datum prve sklenitve delovnega razmerja, številka delovne knjižice, datum izdaje delovne knjižice, občina izdaje delovne knjižice, vzrok prenehanja delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba v tujini, delovna doba na zavodu, kupljena delovna doba, delovna doba do vstopa v družbo, skupna delovna doba v družbi, skupna celotna delovna doba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov zaposlenih se nahaja v posebni mapi »Kadrovska evidenca«, oziroma v personalnih mapah. Zbirka se vodi ročno in je ustrezno varovana v posebni kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih imajo le pooblaščeni delavci, zaposleni pri samostojnem podjetniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam