Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADVED D.O.O.
Sedež ali naslov: TRG 4. JULIJA 43
Poštna številka: 2370
Kraj: DRAVOGRAD
Matična številka: 2235854000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Uradni list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ADVED d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, spremljanje števila zaposlenih, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva,država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (matična številka in naslov), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo. b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. č) podati o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Družba ADVED d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, ki je v personalnih mapah, se nahaja v kovinski ognjevarni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Zaklenjena je tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov v elektronski obliki je le na enem računalniku, ki je zavarovan z geslom. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci pravne službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.12.2006 izdala družba ADVED d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Uradni list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ADVED d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje plačil na podlagi pogodb o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (matična številka in naslov), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: 1. plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; 2. zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; 3. izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; 4. neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: 1. prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; 2. prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Družba Relax Turizem d.o.o., družba ADVED d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je v elektronski obliki na računalniku, ki je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.12.2006 izdala družba ADVED d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Uradni list RS, št. 40/2006.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ADVED d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi zakonske obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ima in priimek delavca, podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Družba ADVED d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je v elektronski obliki na računalniku, ki je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.12.2006 izdala družba ADVED d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe ADVED d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za arhiv strank, statistične obdelave, segmentacijo strank, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje reklam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, rojstni podatki, stalno prebivališče, morebitno začasno prebivališče, telefonska številka, podatki, ki so potrebni za izvedbo storitve.
 • Uporabniki zbirke: Družba ADVED d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov v elektronski obliki je le na enem računalniku, ki je zavarovan z geslom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 29.12.2006 izdala družba ADVED d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA NASPROTNIH STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI SE NANAŠAJO NA DOLŽNIKE, TOŽENE OZIROMA NASPROTNE STRANKE V RAZMERJU DO POOBLASTITELJEV KOT FIZIČNIH ALI PRAVNIH OSEB
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRAVNEGA SVETOVANJA, ZASTOPANJA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI DRŽAVNIMI ORGANI, ZA USPEŠNO IZTERJAVO TERJATEV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, ZAPOSLITEV, ŠTEVILKA TRR, LASTNIŠTVO NEPREMIČNIN, PREMIČNIN, VREDNOSTNIH PAPIRJEV
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENE OSEBE V DRUŽBI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO V PISNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI SKLADNO S PRAVILNIKOM O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. RAČUNALNIKI SO VAROVANI Z OSEBNIMI GESLI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZBIRKE SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam