Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EPG D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta na Krko 9
Poštna številka: 1290
Kraj: Grosuplje
Matična številka: 5149339000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KANDIDATI, KI ŽELIJO SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovani podatki se uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo do odločitve o izbiri kandidata na delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, telefonska številka / elektronski naslov, spol, priimek ob rojstvu, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, republika, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina), začasno bivališče, pridobljeni strokovni naziv, zaključena šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovana skupna mesečna plača, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila).
 • Uporabniki zbirke: Direktor, kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v računalniški obliki. Osebni podatki so zavarovani z geslom. Osebni podatki v fizični obliki so shranjeni v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PODJEMNI POGODBI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNA OSEBA, KO OPRVLJA DELO NA PODLAGI PODJEMNE POGOBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PODJEMNE POGODBE
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME. PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA TEKOČEGA RAČUNA, EMŠO, TELEFONSKA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNALNIŠKI OBLIKI IN FIZIČNI OBLIKI. OSEBNI PODATKI V RAČUNALNIKU SE ZAVAROVANI Z GESLOM. OSEBNI PODATKI V FIZIČNI OBLIKI SO SHRANJENI V ZAKLJENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z JAVNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3.ODSTAVKA 5.ČLENA ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O DIJAKIH NA OBVEZNI ŠOLSKI PRAKSI IN ŠTUDENTJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DIJAK NA OBVEZNI ŠOLSKI PRAKSI IN ŠTUDENTJE, KI OPRAVLJAJO OZIROMA SO OPRAVLJALI ZAČASNA ALI OBČASNA DELA NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANAJA DELA DIJAKOV IN ŠTUDENTOM.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE OZIROMA OPRAVLJANJE DELA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN DOLŽNOSTI, KI IZVIRAJO IZ POGODBE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK, IME, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, EMŠO, SPOL, DAVČNA ŠTEVILKA, IZPOSTAVA DAVČNEGA URADA, TELEFONSKA ŠTEVLIKA, STALNO OZ. ZAČASNO BIVALIŠČE, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, VRSTA DELA, KRAJ DELA, URNA POSTAVKA, POTRDILO O ŠOLANJU, ŠOLA, IZOBRAZBA.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, ŠTUDENT, DIJAK. POOBLAŠČENA ŠTUDENTKSKA ORGANIZACIJA, ŠOLA DIJAKA KATERO OBISKUJE, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNALNIŠKI IN FIZIČNI OBLIKI. OSEBNI PODATKI NA RAČUNALNIKU SO ZAVAROVANI Z GESLOM. OSEBNI PODATKI V FIZIČNI OBLIKI PA SO SHRANJENI V ZAKLJENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z JAVNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA IN O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (UR.LIST.RS, ŠT40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČE DELAVCU, IZRAČUN POKOJNINSKE OSNOVE, ZA ODMERO DOHODNINE.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO (14 člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS ŠT: 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela vsebuje naslednje podatke: 1) Kadrovske nastavitve: ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, občina bivanja, naslov, pošta bivanja, državljanstvo, izobrazba, začetek zaposlitve, stroškovno mesto, minulo delo, status in tip pogodbe, delovno razmerje, delovno mesto, število točk, vrednost točke, tarifni razred 2) Obračunske nastavitve: naziv banke in enote, številka TRR, način izplačila, olajšave vzdrževanih družinskih članov, osnove za obračun nadomestil, osebna uspešnost, promet za obračun plač, dodatki, odbitki, neto zneski izplačil Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje: - podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, ZAPOSLENA NA OBRAČUNU PLAČ. KADROVNIK, DELAVEC, SKRBNIK RAČUNALNIŠKE OPREME, MF DURS, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, REVIZORJI, INŠPEKTORJI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO EVIDENE V RAČUNALNIŠKI OBLIKI JE ZAVAROVAN Z GESLOM, PROSTOR V KATEREM SO DOKUMENTI V FIZIČNI OBLIKI JE V ODSOTNOSTI KADROVSKEGA REFERENTA ZAKLJENJEN.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TE JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5.ČLENA ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (KADROVSKA EVIDENCA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6.ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOST (UR.LIST RS., ŠT. 40/206)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO (14 člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS ŠT: 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 1) Glavni podatki: priimek, ime, priimek ob rojstvu, ime očeta ( mame ), spol, EMŠO, datum rojstva, starost, davčna številka, davčna izpostava, državljanstvo, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva 2 ) Krajevni podatki: podatki o stalnem in začasnem prebivališču ( ulica, kraj, občina, pošta, država, telefon, veljavnost bivalne vize ), 3 ) Podatki o izobrazbi: stopnja strokovne in šolske izobrazbe, šola, poklic, poznavanje tujih jezikov 4 ) Podatki o delovni knjižici: registrska in serijska številka, občina, datum izdaje, izdajatelj 5 ) Podatki o veljavnem delovnem in bivalnem dovoljenju: številka dovoljenja, vrsta dovoljenja, od kdaj velja, kdaj preneha veljati, vrsta bivalnega dovoljenja 6) Podatki o invalidnosti: delovni invalid –da/ne, od kdaj ima invalidnost, številka sklepa, kategorija invalidnosti, omejitve 7) Podatki o telesni okvari: telesna okvara –da/ne, od kdaj ima telesno okvaro, odstotek telesne okvare 8 ) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: status pogodbe – veljavna/neveljavna, oblika delovnega razmerja-določen/nedoločen čas, dejanska izobrazba, zahtevana izobrazba, izobrazba ZPIZ; izobrazba STAT, mentor v času pripravništva, stroškovno mesto, delovno mesto, veljavnost pogodbe, prenehanje pogodbe, število točk, tarifni razred 9 ) Podatki o delovni dobi: datum, od katerega je delavec zaposlen v podjetju, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja, delovna doba pred vstopom v podjetje, delovna doba v podjetju pred prenehanjem, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju 10 ) Podatki o zavarovanih družinskih članih: sorodstveno razmerje, priimek in ime družinskega člana, EMŠO, datum rojstva, od kdaj je družinski član zavarovan 11 ) podatki o opravljenih strokovnih izpitih – vrsta strokovnega izpita, datum, ko je bil izpit opravljen 12 ) podatki o dodatnem izobraževanju: tip dodatne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, datum začetka in zaključka, čas trajanja izobraževanja, kdo je plačnik izobraževanja 13) podatki o predhodnem zdravniškem pregledu: datum pregleda, zdravstvene omejitve 14 ) Podatki o številu pripadajočega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto
 • Uporabniki zbirke: DIREKOTOR, KADROVSKI REFERENT-OBRAČUN PLAČ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZPIZ, POGODBENI PARTNER S KATERIM IMAMO SKLJENJENO VZDRŽEVALNO POGODBO ZA INFORMACIJSKI SISTEM PLAČ IN KADROVSKE EVIDENCE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNALNIŠKI OBLIKI-V KADROVSKI BAZI. OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI Z GESLOM ZA VSTOP V RAČUNALNIŠKO BAZO. OSEBNI PODATKI NA PAPIRNEM NOSILCU SO SHRANJENI V PERSONALNIH MAPAH DELAVCEV, TE PA SO SHRANJENJE V KOVINSKIH OGNJEVARNIH PREDALIH, KI SO PO KONČANEM DELOVNEM ČASU VEDNO ZAKLJENJENE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SE NE POVEZUJEJU Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam