Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIANA D.O.O.
Sedež ali naslov: Bratov Učakar 92
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5990858000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1, na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje dejavnosti in uveljavljanje pravic zaposlenega
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - spol - datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) - državljanstvo - enotna matična številka občana - davčna številka in izpostava davčnega urada - stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) - zakonski stan - vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) - poklic - šolska izobrazba - strokovna izobrazba - strokovna usposobljenost - zaposlitev za nedoločen ali določen čas - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - razlog prenehanja delovnega razmerja - podatki za pokojninsko zavarovanje - datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice - delovna doba - zavarovalna doba - prostovoljno zdravstveno zavarovanje - številka tekočega računa in naziv banke - podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi - razporeditev na delovno mesto in količnik - določitev in evidenca o letnih dopustih - odsotnosti z dela - zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) - podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad rs, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se nahaja v prostoru pooblaščenega delavca. Poleg tega je vhod v prostor ves čas zaklenjen. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Finančno računovodska služba je pogodbena oseba OZIRIS d.o.o. in poseduje dokumentacijo za obdelavo in vsa dokumentacija se shranjuje. Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščenega delavca
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam