Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ul. Staneta Žagarja 4
Naziv ali firma: Varstveno delovni center Krško-Leskovec
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8273
Kraj: Leskovec pri Krškem
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o dokumentaciji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Knjige in splošni dokumenti: evidenca vključenih upravičencev, razvojni in letni delovni načrti, poročila o uresničevanju načrtov, pravilniki in drugi pravni akti, kronika Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec; dokumentacija o uporabnikih storitve obsega: osebni list, vloga za sprejem z zahtevano dokumentacijo, dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, odločba o vključitvi v Varstveno delovni center Krško-Leskovec, v primeru, da upravičenec in VDC skleneta tudi dogovor o izvajanju institucionalnega varstva je potrebna tudi odločba Centra za socialno delo o vključitvi o institucionalno varstvo v Varstveno delovni center Krško-Leskovec in odločba o morebitni delni ali celotni oprostitvi plačila storitve, zdravstveni karton upravičenca, odločba o namestitvi, morebitna odločba o premestitvi in odputu, podatki o strokovnih in specialističnih obravnavah, priznanja, nagrade, evidenca prisotnosti, druga dokumentacija; dokumentacija o delu strokovnih delavcev in sodelavcev: individualni programi obravnav, podatki o spremljanju in uresničevanju obravnav, pregled supervizijskih obravnav, letna pripava strokovnih delavcev in sodelavcev za delo, druga dokumentacija; dokumentacija o delu organov: zapisniki sestankov zbora delavcev, zapisniki sestankov zbora uporabnikov, zapisniki sestankov strokovnega sveta, zapisniki sestankov delavcev dnevnega in celodnevnega programa, zapisniki sestankov strokovnih aktivov in timov, zapisniki roditeljskih sestankov, zapisniki sveta zavoda.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o uporabnikih storitev varstvenega delovnega centra in njihovih starših oz. zakonitih zastopnikih in skrbnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev varstveno delovnega centra; starši oziroma zakoniti zastopniki in skrbniki uporabnikov storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku storitve: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, enotna matična številka, občana, davčna številka, transakcijski račun, podatki o invalidnosti - vrsta in stopnja, zrasvtvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za varovančevo varnost in za delo z varovancem (111. člen Zakona o socialnem varstvu); podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih in skrbnikih: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka (doma in v službi) na katero je možnost posredovati nujna sporočila v času, ko je varovanec vključen v varstveno delovni center, transakcijski račun, podatki o socialnem in ekonomskem stanju: družinska pokojnina, nadomestilo za invalidnost, dodatek za tujo nego in pomoč, (111. člen Zakona o socialnem varstvu).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o osebnih dohodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju v Varstveno delovnem centru Krško-Leskovec
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih, ki vsebuje sledeče podatke: priimek in ime delavca, enotna matična številka občana, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne olajšave, stroškovno mesto, kraj rojstva (kraj, občina), stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), krajevna skupnost, pošta, sedežna občina, nakazilo - banka, sindikat, članstvo v raznih strokovnih združenjih, poklic, šolska izobrazba - strokovna usposobljenost, strokovna izobrazba, strokovna usposobljensot za opravljanje določenih del oz. nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca - v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oz. delodajalca; eidenca o osebnih dohodkih: podatke o delavčevem delovnem času, podatke o bruto osebnem dohodku delavca, podatke o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem (število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa in odstotek povečanja).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam