Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kopitarjeva 2
Naziv ali firma: Cankarjeva založba d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5049415000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevi založbi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime poškodovanega delavca, EMŠO, kraj rojstva, stalno bivališče, poklic, šolska izobrazba, dejavnost organizacije, naziv delovnega mesta, delo, ki ga je delavec opravljal v času nezgode, koliko ur je delal do trenutka poškodbe, narava poškodbe, poškodovani deli telesa, ali je poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, podatki o dnevu, uri in kraju nesreče, vir nesreče, vzrok nesreče, priče, oz. vsi podatki, ki jih zahteva obrazec ER-8.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevi založbi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj dela - sektor, naziv delovnega mesta, datum sklenitve delovnega razmerja, kršitev delovne obveznosti, čas in kraj ter priče, ali je delavec že bil v disciplinskem postopku.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevi založbi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, št. tekočega računa, kraj, občia in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, krajevna skupnost, zakonski stan, stanovanjske razmere, kraj dela - sektor, naziv delovnega mesta, št. točk, ktg., tarifni razred, poklic, šolska izobrazba, zahtevani poklic, strokovna usposobljenost - tečaji, delovne naloge, delovni čas tedensko, delovne izkušnje, zavarovalna doba, dokupljena doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, prihod na delo in odhod (vožnja), status štipendist, status pripravnika, članstvo v internih komisijah, pooblaščenstvo v SVD, zdravniški in periodični pregled, udeležba na seminarjih in tečajih, pogodba o izobraževanju, dejavnost organizacije (šifra), podatki o otrocih, ki so, oz. niso zavarovani po zaposlenem članu, EMŠO otroka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zavarovancih in uživalcih pravic iz zdravstvenega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevi založbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu - nosilcu pravic: ime in priimek, matična številka, spol, dan, mesec in leto rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga za zavarovanje, podatki o podjetju oziroma delodajalcu; podatki o organizaciji oziroma delodajalcu: ime in naslov, registrska številka, dejavnost; podatki o zavarovanih družinskih članih: ime in priimek, spol, dan, mesec in leto rojstva, poklic, sorodstvo; podatki o uveljavljanju pravic: število dni nezmožnosti za delo oziroma zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev organizacije pristojne za zdravstveno zavarovanje, izplačani znesek nadomestila za nezmožnost za delo oziroma zadržanost od dela, število dni zdravljenja v stacionarni zdravstveni organizaciji.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Cankarjevi založbi d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, identifikacijska številka delavca, spol, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, kategorija dela, tarifni razred, število ur delovne obveznosti, kraj, občina, stalno ali začasno prebivališče, številka tekočega računa, olajšave za vzdrževane družinske člane; podatki o delovnem času: mesečni fond ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj redno delo ( delo po času-režija, delo po času-proizvodnja, norma, čakanje začasno ali trajno, redni letni dopust, izredni dopust, državni prazniki), nadomestila v breme organizacije-boleznine, poškodbe, nadomestila v breme ZZZS, nadomestila v breme ZPIZ, porodniški dopust; podatki o plačah: izplačane plače, izplačilo 13. plače, izplačilo regresa, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči, izplačilo pogodb o delu in avtorskih honorarjev, drugi prejemki iz delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam