Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERŽEN, PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: ALPSKA CESTA 084
Poštna številka: 4248
Kraj: LESCE
Matična številka: 5362024000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KADROVSKA EVIDENCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlenci družbe - podatki po ZDR in drugih obvezujočih predpisih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zadostitev zakonskim in drugim predpisom ter organizacijskim zahtevam znotraj družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, rojstni datum, številka bančnega računa, davčna številka, naslov bivališča, podatki o izobrazbi, podatki o denarnih in drugih prejemkih iz naslova dela v podjetju, bolniški stalež, podatki o zdravstvenem, pokojninskem zavarovanju, podatki o usposabljanju, disciplinski ukrepi, izrabi letnega dopusta, zasebna telefonska številka, delni podatki o družinskih članih in ev. drugi podatki v skladu z evropskimi smernicami, zakonodajo in internimi akti.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, računovodstvo, davčne oblasti in drugi državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V papirni obliki se hranijo ognjevarni zaklenjeni blagajni, v prostoru, kamor imajo dostop samo pooblaščene osebe. Podatki o prejemkih in drugi podatki iz delovnega razmerja se hranijo računalniško. Dostop je zavarovan in ga imajo le pooblaščene osebe družbe. Nazivi notranjih aktov: Pravila družbe z omejeno odgovornostjo, Pravilnik o notranji organizaciji, sistematizaciji in opisu delovnih mest družbe Eržen, d.o.o., Pravilnik o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti v družbi Eržen, d.o.o., Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o arhivskem gradivu, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z izjavami zaposlencev o varstvu osebnih podatkov v družbi Eržen, d.o.o., sklepi in navodila poslovodnih delavcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga, ki je predmet dejavnosti družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje registrirane dejavnosti družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, naslov , priimek in ime kontaktne osebe, dejavnost, telefonska številka, številka faksa, e-mail, številka bančnega računa, davčna številka, količina materiala in znesek vrednosti prodanega in nabavljenega blaga,
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, računovodstvo, komerciala.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V papirni obliki se hranijo v registratorjih, v prostorih, kamor imajo dostop samo zaposlenci in pooblaščene osebe. Druge osebe lahko vstopajo v te prostore le z dovoljenjem zaposlenca oz. pooblaščene osebe družbe. Nazivi notranjih aktov: Pravila družbe z omejeno odgovornostjo, Pravilnik o računovodstvu družbe Eržen, d.o.o., Pravilnik o arhivskem gradivu, Pravilnik o notranji organizaciji, sistematizaciji in opisu delovnih mest, Pravilnik o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti v družbi Eržen, d.o.o., Pravilnik o varovanju osebnih podatkov z izjavami zaposlencev o varstvu osebnih podatkov v družbi Eržen, d.o.o., sklepi in navodila poslovodnih delavcev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam