Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Upravno administrativne službe
Sedež ali naslov: Zaloška cesta 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5057272000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka, priimek, ime, datum nastopa, datum zaključka, tip zaposlitve: (1-redno, 2-pogodbeno, 3-štipendist), EMŠO, spol, davčna številka, šifra zdravstvenega delavca, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, dekliški priimek, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, titula pred priimkom, titula za priimkom, stalno bivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, končana šola, stopnja izobrazbe, izobrazba za delovno mesto, leto zaključka šolanja, občina šolanja, smer, poklic, poklic ki ga opravlja, izmensko delo, vrsta del in nalog, delovne izkušnje, pridobljeni naziv, zdravstveni svetnik, akademski naziv, znak za izplačilo, šifra banke, šifra poslovalnice, številka tr. oziroma hk., prehrana, št. otrok za olajšavo, procent olajšav za dohodnino, št. ur v delovnem tednu, fond mesečnih ur, izplačilno mesto, individualna ocena, žiro račun za pogodbeno delo, znak za izplačilo, šifra banke, šifra poslovalnice, številka tr. oziroma hk.; delovna doba: datum spremembe statusa, razlog spremembe statusa, tip izračuna, skupna delovna doba do spremembe, del. doba v podjetju do spremembe, zavarovalna delovna doba do spremembe, zav. d.d.-dokup. in penif. d. do spr.; družinski člani: priimek in ime, sorodstveno razmerje, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, zavarovan po zaposlenem, vzdrževan; bivališče - naslovi družinskih članov, stalno bivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica, začasno bivališče, država, poštna številka, občina, naselje, ulica; dovoljenja za tujce: datum pridobitve veljavnosti, tip dovoljenja, datum veljavnosti dovoljenja, številka delovnega dovoljenja; profesionalna kartica ZZZS: priimek, ime, vrsta prijave, datum pri./spr./odj., poklicna skupina, specialnost, pooblastilo; razporeditve: delovno razmerje, datum razporeditve, šifra del. mesta, profil, pogodba, šifra oe., sektor, oddelek, odsek, tipično del. mesto, vrsta pog. - aneksa, vrsta delavca, posk. doba v mes., dat. zaklj. razp., razl. zaklj. razp., plač raz./ocena, ocena za inv., sed. obč., ocena del. mesta, ocena za de., ind. ocena, sevanje, mag., dr., del. pog., dodatki: uspešn., funkc., dod. 89 b.č., ped. del., naziv, poklic; funkcionalna izobrazba: skupina funk. izob., šifra funk. izob., datum izobraževan., datum ponov. izpita, opomba, discipl. ukrep, doupsti zaposlenih, leto, matična številka zaposl., iznaka dopusta, šifra dopusta, opis dopusta, število dni dop., invalidnost, mat. št. zaposl., številka odločbe, datum odločbe, stopnja invalidnosti, odstotek telesne okvare, datum ponovnega pregleda, opis omejitve, opomba; pogodbe izobraževanj ob delu: mat. št. zaposl., številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, šola, stopnja, smer, predviden konec šolanja, ptt kraja šolanja, kraj šolanja; stroški izobraževanja: mat. št. zaposl., številka pogodbe, datum stroška, šifra stroška, tip stroška, vrednost stroška: mandati: zap. št. mandata, datum od, vrsta mandata; napredovanje: delovna doba 27.07.94, ocena za napredovanje, delovna doba po spec. izpitu, osnova za napredovanje, datum prvih 3 let del.d., napredovanje po 32. čl., razporeditev v drugo tar.sk., napredovanje po 34. čl. delovno mesto, tarifna skupina, napredovanja funkc. znanja, interdiscipl. samostojnost, ustvarjalnost, datum tip; prepovedi napredovanja: mat. št. zaposl., vrsta prepovedi, datum od, datum do.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije zavoda KC Ljubljana
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam razporejenih pripadnikov civilne zaščite

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov prebivališča, telefonska številka (doma, služba), izobrazba, poklic, letnica rojstva najmlajšega otroka.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Seznam razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov prebivališča, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam