Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: E. H. HARMS CAR SHIPPING AVTOTRANSPORT KOPER D.O.O.
Sedež ali naslov: ANKARANSKA CESTA 5B
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5992605000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime;  datum rojstva, če oseba nima EMŠO;  kraj rojstva;  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini;  enotna matična številka občana;  davčna številka;  državljanstvo;  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  izobrazba;  ali je delavec invalid;  kategorija invalidnosti;  ali je delavec delno upokojen;  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu;  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo;  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):  vrsta delovnega dovoljenja;  datum izdaje delovnega dovoljenja;  datum izteka delovnega dovoljenja;  številka delovnega dovoljenja;  organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi;  datum nastopa dela;  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi;  razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas;  poklic, ki ga opravlja delavec;  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi;  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi;  število ur tedenskega rednega delovnega časa;  razporeditev delovnega časa;  kraj, kjer delavec opravlja delo;  ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:  datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi;  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje;  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;  Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve;  Statistični urad Republike Slovenije;  Prva pokojninska družba, d. d.;  zavarovalnice za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:  osebno ime;  datum rojstva, če oseba nima EMŠO;  kraj rojstva;  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini;  enotna matična številka občana;  davčna številka;  državljanstvo;  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  izobrazba;  ali je delavec invalid;  kategorija invalidnosti;  ali je delavec delno upokojen;  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu;  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo;  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);  številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:  plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto plača za delo s polnim delovnim časom; • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;  zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: • bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;  neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): • plača; • zaostalo izplačilo; • nadomestilo plače; • izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela  povračila stroškov v zvezi z delom;  regres za letni dopust;  jubilejna nagrada;  dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev;  plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje;  solidarnostna pomoč;  odpravnina;  stroški izobraževanja delavcev;  davki na izplačane plače;  ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:  prispevki v breme delodajalca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; • plačani prispevki za starševsko varstvo; • plačani prispevki za zaposlovanje;  prispevki v breme zavarovanca: • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; • plačani prispevki za starševsko varstvo; • plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje;  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;  Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve;  Statistični urad Republike Slovenije;  Prva pokojninska družba, d. d.;  Zavarovalnice za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o številu ur;  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa;  opravljene ure v času nadurnega dela;  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila;  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila;  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače;  število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje;  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije;  ministrstvo pristojno za delo, družino in socialne zadeve;  Statistični urad Republike Slovenije;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Predstojnik izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01); 8.člen Pravilnika o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87 in 35/88).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenco vodi delodajalec, za namene zagotavljanja statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu:  priimek in ime;  spol;  matična številka zavarovanca;  stalno prebivališče (naselje, občina);  datum rojstva;  zakonski stan;  poklic;  šolska izobrazba;  podatek, ali ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto;  koliko časa je poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan;  koliko ur je delal ta dan pred poškodbo;  ali je bil poškodovan med delom;  ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu;  ali je delovno mesto nevarno;  ali je delovno mesto tehnično zavarovano;  uporaba zaščitnih sredstev;  ali je poškodovanec umrl. Podatki o neposrednem vodji:  priimek in ime;  naslov stalnega prebivališča (naselje, občina). Podatki o očividcu:  priimek in ime;  naslov stalnega prebivališča (naselje, občina). Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca:  priimek , ime in šifra zdravnika;  naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan;  kdo je poškodovancu nudil prvo pomoč;  diagnoza poškodbe (latinska) in šifra (MKB);  predvideno trajanje delovne nesposobnosti;  ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo;  ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti;  opis dogodka po izpovedi poškodovanca. Mnenje inšpektorja dela oziroma vodje službe VPD.
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;  Inšpektorat za delo;  Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCE O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju p
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  za ugotavljanje izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri deloda
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsa dokumentacija, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov se hrani kot arhivsko gradivo po veljavnih predpisih, vendar najmanj 40 let od prvega pregleda.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek, dekliški priimek in ime;  kraj rojstva;  enotna matična števila občana;  naslov (kraj, ulica, številka, naziv pošte, poštna številka);  izobrazba (stopnja (1−9));  poklic (standardna klasifikacija poklicev), koda;  zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu;  zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu.
 • Uporabniki zbirke:  E.H.HARMS CAR SHIPPING AVTOTRANSPORT KOPER D.O.O  Inšpektorat za delo;  na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidence o zdravstvenih pregledih in o zdravstvenem stanju delavcev se hranijo v posebnih ognjevarnih omarah. Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZAPOSLENIH ŠTUDENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti zaposleni v Zaposleni v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o. preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca nad zaposlenimi preko študentskega servisa v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o in njihovimi izplačili za delo
 • Rok hrambe (neobvezno): NI ROKA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime;  enotna matična številka občana;  davčna številka;  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  številka osebnega dokumenta;  davčna številka  izobraževalna ustanova študenta
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PROSILCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika z vlogo za zaposlitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci zaposlitve v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca prosilcev zaposlitve v E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o .
 • Rok hrambe (neobvezno): NI ROKA
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  osebno ime;  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država);  ostali osebnih podatki, ki jih sami navedejo v svojih prošnjah
 • Uporabniki zbirke:  E.H. Harms Car Shipping Avtotransport Koper d.o.o.;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Direktor izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam