Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): GORAZD GERŽELJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): SENOŽEČE 104/a
Naziv ali firma: GINST - STROJNE INSTALACIJE GORAZD GERŽELJ S.P.
Sedež ali naslov: SENOŽEČE 104/a
Poštna številka: 6224
Kraj: SENOŽEČE
Matična številka: 1013904000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. IN 7. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA, PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA, POGODBENO RAZMERJE.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI, ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE, TER ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): DO IZTEKA DELOVNEGA RAZMERJA OZ. DO PRENEHANJA POGODBENEGA RAZMERJA OZ. ŠE 5 LET PO PRENEHANJU.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, OBČINA, DRŽAVA ROJSTVA, KRAJ DELA, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, STROKONA IZOBRAZBA, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNE NALOGE, DELOVNI ČAS, ZAVAROVALNA DOBA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ALI NEDOLOČEN ČAS, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, DATUM PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, DEJAVNOST DELODAJALCA, ZDRAVSTVENO STANJE, ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA, PODATKI O ADMINISTRATIVNIH PREPOVEDIH.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLAPAJO, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IT TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI IN PREJEMNIKI KATALOGOV PODJETJA GINST STROJNE INSTALACIJE GORAZD GERŽELJ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNE OBDELAVE, IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE KUPCEV O MOREBITNIH NAPAKAH NA IZDELKIH, POŠILJANJE PONUDB, REKLAMNEGA GRADIVA, REVIJ IN VABIL NA DOGODKE.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET OZIROMA DO IZPOLNITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI ALI DO PREKLICA OSEBNE PRIVOLITVE POSAMEZNIKA.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 3. IN 4. ODSTAVKA 19., 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŽTEVILKA, ELEKTRONSKI NASLOV, PODATEK O DAVČNEM ZAVEZANCU (DA ALI NE).
 • Uporabniki zbirke: - DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, - NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO NA SEDEŽU PODJETJA. POSTOPKE IN UKREPE ZA ZAVAROVANJE DOLOČA PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOVZ DNE 01.01.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI IN PRAVNE OSEBE, KI KOT POGODBENI PARTNERJI ALI POSLOVNE STRANKE OZ. NJIHOVE POOBLAŠČENE OSEBE DOBAVLJAJO DRUŽBI STORITVE IN BLAGO, TER DRUGE OSEBE, KI SODELUJEJO Z DRUŽBO.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, OBVEŠČANJE DOBAVITELJEV O MOREBITNIH NAPAKAH NA IZDELKIH ALI STORITVAH, POŠILJANJE PONUDB, REKLAMNEGA GRADIVA, REVIJ IN VABIL NA DOGODKE.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET DO IZPOLNITVE POGODBENIH OBVEZNOSTI.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 3. IN 4. ODSTAVKA 19., 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, IME DRUŽBE, NASLOV (SEDEŽ) IN DEJAVNOST (ZA SAMOSROJNE PODJETNIKE), STALNO PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, PODATEK O DAVČNEM ZAVEZANCU (DA ALI NE), TRANSAKCIJSKI VRAČUN, NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE, TELEFONSKA IN FAKS ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJAJO NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, KI SO POVEZANI Z ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV, TER RAČUNALNIŠKA OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA, ZAKLEPAJO PA SE TUDI V ČASU KO V NJIH NI ZAPOSLENIH. ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV, KI SE NAHAJAJO NA RAČUNALNIŠKIH SISTEMIH, SO VAROVANI SISTEMI GESEL ZA AVTORIZACIJO IN IDENTIFIKACIJO UPORABNIKOV PROGRAMOV IN PODATKOV. SISTEM GESEL OMOGOČA TUDI POZNEJŠE UGOTAVLJANJE, KDAJ SO BILI POSDAMEZNI PODATKI VNESENI ALI SPREMENJENI V ZBIRKI PODATKOV IN KDO JE TO STORIL IN SICER ZA OBDOBJE, ZA KATERO SE POSAMEZNI PODATKI SHRANJUJEJO. PAPIRNI NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, KI SLUŽIJO ZA VNOS OSEBNIH PODATKOV V RAČUNALNIŠKO VODENO ZBIRKO PODATKOV (POGODBE, VLOGE IN DRUGI DOKUMENTI) IZPISI PODATKOV IZ RAČUNALNIŠKE ZBIRKE PODATKOV TER DISKETE IN DRUGI NOSILCI PODATKOV, KI SE NANAŠAJO NA ZBIRKO PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO V POSEBNIH PROSTORIH. POSTOPKI IN UKPREPI ZAVAROVANJA OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Z DNE 01.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): DELOVNO RAZMERJE, OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA IN OBVEZNOSTI PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (URADNI LIST RS, ŠT. 56/99) IN NA NJEGOVI PODLAGI SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI IN BIVŠI ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU GINST STROJNE INSTALACIJE GORAZD GERŽELJ S.P.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE PREDPI
 • Rok hrambe (neobvezno): DO IZTEKA DELOVNEGA RAZMERJA OZ. PRENEHANJA POGODBENEGA RAZMERJA OZIROMA ŠE 5 LET PO PRENEHANJU.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 3. IN 4. ODSTAVKA 19., 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ORGANIZACIJSKA ENOTA, EMŠO, DATUM ROJSTVA, SPOL, STALNO PREBIVALIŠČE, OPIS DEL OZ. NALOG, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA, VARSTVO PRI DELU, DATUM IN VRSTA OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, ZMOŽNOST ZA OPRAVLJANJE DELA, DATUM IN VRSTA OPRAVLJENIH IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA, OBRAZCI ER-8 (PRIJAVA NESREČ PRI DELU), PREIZKUSI IN PREGLEDI SREDSTEV IN OPREME ZA OSEBNO VARNOST: OPRAVLJANJE USPOSABLJANJA ZA VARNO DELO IN PRIZKUSI PRAKTIČNEGA ZNANJA PRI DELU: POŠKODBE PRI DELU, PREGLEDI DELAVCEV.
 • Uporabniki zbirke: - POOBLAŠČENI DELAVCI ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, TER POŽARNEGA VARSTVA; - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, - INŠPEKTORAT RS ZA DELO, - POOBLAŠČENI ZDRAVNIK PODJETJA GIJNST STROJNE INSTALACIJE GORAZD GERŽELJ S.P. - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZARADI ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, - OSEBA, KI IZVAJA IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNEGA VARSTVA IN DRUGI UPORABNIKI V SKLEDU Z ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (URL RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SE HRANIJO NA SEDEŽU PODJETJA. POSTOPKE IN UKREPE ZA ZAVAROVANJE DOLOČA PRAVILNIK O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Z DNE 01.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam