Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLT INŽENIRING-MARKETING-PROIZVODNJA, D.O.O. IDRIJA
Sedež ali naslov: Ul. sv. Barbare 6
Poštna številka: 5280
Kraj: Idrija
Matična številka: 5914264000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbena razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podale naročilo za storitev ali produkt in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje poslovne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Najmanj 5 let po izpolnitvi pogodbene obveznosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1. Za fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, naslov izvedbe storitve oz. montaže produkta, davčna številka, telefonska številka -mobilni, stacionarni, številka TRR, kategorija nepremičnine, ki je predmet storitve oz. produkta. 5.2. Za pravne osebe: ime firme, sedež firme, sedež poslovne enote, matična številka, naslov izvedbe storitve oz. montaže produkta, davčna številka, telefonska številka - mobilni, stacionarni, številka TRR, kategorija nepremičnine, ki je predmet storitve oz. produkta, ime in priimek kontaktne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika družbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 10.2.2006. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je dokumentacija v obdelavi, se hrani v poslovnih prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam je vstop v te prostore omogočen zgolj po predhodnem naročilu in le v prisotnosti pooblaščenega delavca. Kasneje se dokumentacija hrani v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoče le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev in dijakov ter študentov na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni dealvci, bivši delavci ter dijaki in študentje na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dela po pogodbah o zaposlitvi oz. študentskih napotnicah, za statisična raziskovanja, in za potrebe v zvezi z delom - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ....
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur.l. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, izobrazba, poklic, status invalida, kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, naslov drugega delodajalca, delovno dovoljenej (vrsta, datum izdaje, datum izteka, številka dovoljenja), podatki po pogodbi o zaposlitvi, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka TRR, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v družbi v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov z dne 10.2.2006. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v poslovni dokumentaciji, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je dokumentacija v obdelavi, se hrani v poslovnih prostorih družbe, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam je vstop v te prostore omogočen zgolj po predhodnem naročilu in le v prisotnosti pooblaščenega delavca. Kasneje se dokumentacija hrani v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoče le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega, pristojnega za vodenje te zbirke podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam