Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
Sedež ali naslov: GLAVNI TRG 2
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1658484000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status upokojenca, datum pričetka zaposlitve, številka tekočega računa...
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, sodišča, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. - Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. - Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela direktorica Zavoda za turizem Kranj.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zavod za turizem Kranj nima zastopnika za države, ki niso članice Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega sistema.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo študentskega dela ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjeni in z alarmno napravo zavarovani poslovni prostori
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca nagrajencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerja oziroma osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se udeležijo nagradne igre v organizaciji upravljavca osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje medsebojnih obveznosti po pogodbi in zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava Republike Slovenije; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v papirnati obliki v obliki REK obrazcev v računovodstvu, ki se hranijo v zaklenjeni omari in do katere ima pristop le pooblaščena oseba v računovodstvu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prejetih donacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki zavodu posredujejo donacijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Knjiženje prejetih donacij po plačnikih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, številka transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Računovodski servis, ki vodi poslovne knjige zavoda in zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v računovodskem servisu. Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, telefonska številka, osebni račun, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zavodu in podjetje, ki vodi računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovan s kodnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovno sodelovanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naslov, naziv, davčna številka, številka transakcijskega računa, telefonska številka, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Zavodu za turizem Kranj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov terc ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka se nahaja v računalniškem sistemu, ki je varovan s kodnim dostopom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji izdelkov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave izdelka oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka, postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Zavodu za turizem
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o vabljenih na odprtja in prireditve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vabljeni na odprtja in prireditve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe informiranja, za potrebe statističnih analiz - identiteta naslovnika ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,naslov
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zavodu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka osebnih podatkov o udeležencih, vpisanih v tečaje, ki jih organizira Zavod za turizem Kranj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci tečajev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ni podatka
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime, priimek, spol, datum rosjtva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka, stopnja izobrazbe, zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ni podatka
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o plači zaposlenega

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, številka osebnega računa, občina bivanja, občina zaposlitve, šifra davčne izpostave, osnovni koeficient, % minulega dela, dodatki, datum zaposlitve, datum prenehanja delovnega razmerja, olajšave, delovni čas, (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), a) podatke o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); 2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas), od tega: - dejansko opravljene ure, - ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, - ure ustavitve dela zaradi stavke; 3) skupaj neopravljene ure; 4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob državnih praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca, - drugo; 5) neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov; 6) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacij, pristojnih za zdravstveno zavarovanje, od tega: - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; 7) neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo osebnega dohodka; 8) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; b) podatke o bruto osebnem dohodku delavca: 1) izplačani bruto osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 2) bruto osebni dohodek iz dobička; 3) izplačani čisti osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (nepolni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 4) nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - nadomestila čistega osebnega dohodka med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, - druga nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 5) nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 6) čisti osebni dohodek iz dobička; 7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; c) podatke o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: 1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa; 3) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam