Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIC GRADNJE D.O.O.
Sedež ali naslov: Sv. Florijan 120
Poštna številka: 3250
Kraj: Rogaška Slatina
Matična številka: 5851513000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 12. člena Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delodajalec, zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o., sindikalne organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično raziskovanje in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osbenih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o stavkah: - podatki o delodajalcu (ime delodajalca, naslov delodajalca, matična št. delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih) - podatki o organizatorju stavke (naziv organizatorja stavke) - podatki o stavki (število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki je posredno sodelovalo v stavki, razlogi za stavko ali so bile pred začetkom stavke uporabljenedruge oblike reševanja delovnih sporov /pomirjanje, arbitraža/, trajenje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke) b) Podatki o arbitražinh delovnih sporih: - podatki o delodajalcu (ime delodajalca, naslov delodajalca, matična št. delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih) - podatki o sindikalni organizaciji ali skupnini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu (ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu) - podatki o arbitražah delovnih sporv (vrste delovnega spora, razlogi za delovni spor ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavrovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec pdoatkov sprejel dne 02.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oddelek, šifra delavca, ime in priimek delavca, EMŠO, naslov, davčna številka, delovno mesto, stroškovno mesto, poklic, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, status delavca, delovno razmerje, skupina, spol, določitev delovnega časa (polni, skrajšani), čas delovnega razmerja (določen, nedoločen), kraj rojstva, datum rojstva, pošta, kraj, stopnja izobrazbe
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, finančno-računovodska služba, vodstvo, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebni mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel 02.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, osebni račun delavca, uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, datum sklenitve delovnega razmerja, delovna doba do vstopa v družbo, stalnost v družbi, oznaka za delavca individualna ali kolektivna pogodba, v sklopu kolektivne pogodbe, osebna ocena in vrednost točke, bolniški status, druga nadomestila, solidarnostne pomoči, jubiljene nagrade, regres, uspešnost, bruto plača, neto plača, ostali odtegljaji in dohodki pri mesečni plači, podatki o letni prijavi dohodnine za delavca, letni podatki za obrazec M4/M8, mesečni podatki o vplačilu dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, finačno-računovodska služba, vodstvo, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran z geslom. V fizični obliki (računalniški izpisi), se hranijo v zaklenjeni omari, v finančno-računovodski službi. Vsi podatki so hranjeni tudi na magnetnem mediju in sicer USB ključu, ki se hrani v sefu, v finančno računovodski službi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno-računovodske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavrovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 02.02.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. in 12. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, opravljene delovne ure, ure letnega dopusta, stroškovno mesto delavca, bolniški status, podatki o izrabi z zakonom določenih prostih dni
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, finančno-računovodska služba, vodstvo, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran z geslom. V fizični obliki (računalniški izpisi), se hranijo v zaklenjeni omari, v finančno-računovodski službi. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančno-računovodske službe. Vsi podatki so hranjeni tudi na magnetnem mediju in sicer na USB ključu, ki se hrani v sefu v finančno računovodski službi.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 02.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebi podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca, s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delovnega mesta, ime in priimek delavca, kraj rojstva, EMŠO,datum rojstva, naslov, pošta, davčna številka, stopnja izobrazbe, delovno mesto, stroškovno mesto, poklic, rok za zdravniški pregled, zadnji preventivni pregled, datum naslednjega pregleda, izvajalec pregleda, uspešnost pregleda (opravil, ni opravil), zdravstvene omejitve, podatki o poškodbi pri delu, podatki o poškodovanem delavcu, zapisniška številka, datum, ura, opis poškodbe, obrazec R8
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, pooblaščeni zdravnik, ZZZS in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 02.02.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca, s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posamznika iz 30. in 32. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delovnega mesta, ime in priimek delavca, datum opravljanja preizkusa, predpisani rok za opravo preizkusa, v skladu z oceno tveganja, datum naslednjega preizkusa, izvajalec, vrsta usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, izvajalci usposabljanja, služba za varnost in zdravje pri delu in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni omari v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 02.02.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varnosti pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delovnega mesta, ime in priimek delavca, datum opravljanja preizkusa, predpisani rok za opravo preizkusa, datum naslednjega preizkusa, izvajalec usposabljanja, vrsta usposabljanja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, izvajalci usposabljanja in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavic kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Praviniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel dne 02.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O VIDEONADZORU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi GIC GRADNJE d.o.o., stranke, poslovni partnerji, ki uporabljajo glavni vhod v prostore družbe, na sedežu družbe in v poslovne prostore, v katerih družba opravlja registrirano poslovno dejavnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Videposnetki se hranijo največ 6 mesecev, potem se brišejo. Izjema so videoposnetki incidenčnih dogodkov, ki se hranijo do zaključka postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varnosti osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek oseb oz. prevoznih sredstev, datum vstopa in izstopa ter gibanje pred objektom v rednem in izven rednega delovnega časa, čas vstopa in izstopa iz objekta ter gibanje pred objektom, v rednem in izven rednega delovnega časa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsi osebni podatki (video posnetki) so shranjeni na trdem disku računalnika, ki je namenjen samo za videonadzor. Dostop do podatkov je zaščiten z gesli in sicer eno geslo za vstop v računalnik ter drugo za dostop do samega programa, ki snema aktivnosti okoli objekta. Dostop do osebnih podatkov, imajo le pooblačeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je upravljalec podatkov sprejel 02.02.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA UDELEŽENCEV V NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči v posameznih nagradnih igrah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za izvedbo aktualnega sodelovanja z namenom neposrednega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, tel. številka, elektronski naslov, za nagrajenca pa tudi davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni z danimi pooblastili, posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, z dne 02.02.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam