Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S&T Slovenija d.d.
Sedež ali naslov: Leskoškova cesta 6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5447640000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: 1. osebna številka 2. priimek in ime 3. kraj rojstva 4. spol 5. datum rojstva 6. davčna številka 7. EMŠO 8. pošta 9. občina 10. krajevna skupnost 11. davčna izpostava 12. datum vstopa 13. datum izstopa 14. razlog izstopa 15. razred 16. način plačevanja 17. stimulacija 18. poslovna enota 19. organizacijska enota 20. izplačilno mesto 21. delovno mesto 22. delovna doba – skupna, v podjetju 23. invalidnost 24. povprečna davčna stopnja 25. vrsta pogodbe 26. dekliški priimek ali priimek ob rojstvu 27. vrsta delovnega razmerja 28. način zaposlitve 29. izobrazba 30. začasno bivališče - podatki o delovnem času: a) število opravljenih ur rednega dela b) število opravljenih nadur c) število ur pripravljenosti d) število ur brez nadomestila e) število neopravljenih ur v breme firme: prazniki, redni leti dopusti, izredni plačani dopusti, boleznine v breme firme f) število neopravljenih ur v breme drugih: Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ - podatki o plačah: a) znesek bruto plač rednega dela b) znesek bruto plač variabile c) znesek bruto nadomestila v breme firme: prazniki, redi leti dopusti, izredni plačani dopustu, boleznine v breme firme d) znesek bruto nadomestila v breme drugih: Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ e) ostali prejemki zaposlenih: odpravnine, jubilejne nagrade, regres, nadomestila za prevoz in prehrano f) zneski odplačanih kreditov
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe S&T HERMES PLUS, d.d. - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, osebna številka, šifra banke, naziv banke, številka osebnega računa, članstvo v sindikatu, olajšave za vzdrževane družinske člane, datum nastopa, delovna doba ob nastopu, EMŠO, pošta, naziv pošte, ulica, občina, davčna izpostava, davčna številka, šolska izobrazba, naziv strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic po šifrantu poklicev, poklic, ki ga opravlja, občina bivanja, šifra države, naziv države, št. osebnega dokumenta, številka delovnega dovoljenja, datum izteka zavarovalnih pogojev, štev. pogodbe o zaposlitvi, datum pogodbe o zaposlitvi, šifra delovnega mesta, naziv delovnega mesta, vrsta delovnega razmerja, šifra stroškovnega mesta, naziv stroškovnega mesta, obseg pripadajočega dopusta, plačni količnik, zavarovalni/delovni čas (ur tedensko), spol, datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe S&T HERMES PLUS, d.d. - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovan del telesa f) ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe S&T HERMES PLUS, d.d. - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izobraževanju sodelavcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, koda tečaja, naziv tečaja, začetek, trajanje, kraj/država izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe S&T HERMES PLUS, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v ustrezno zaščiteni omari in kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam