Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INPOS, D.O.O.
Sedež ali naslov: Opekarniška cesta 2
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5305306000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi in družinski člani delavcev, bivši zaposleni ter pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe urejanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za potrebe urejanja zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za namen izpolnjevanja davčnih zahtev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, rojstni datum in kraj, naslov stalnega in začasnega bivališča, transakcijski račun, državljanstvo, zakonski stan, vzdrževani družinski člani, izobrazba, šolanja, dodatna izobraževanja, vrsta zaposlitve, delovno mesto in osnovna plača, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, datum začetka zavarovanj, delovna doba, datum prenehanja zavarovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčna uprava Republike Slovenije, in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v personalnih mapah zaposlenih ter pogodbe in sklepi o dopustu tudi v elektronski obliki. Personalna mapa je sestavljena iz različnih potrdil in sicer: delovne knjižice, M1/M2 obrazca, zdravniškega potrdila, potrdil o izpitih, izobraževanjih, usposabljanju, dipolom, pogodbe o zaposlitvi ter sklepov o dopustu za vsako leto posebej. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih in z alarmom varovanih prostorih. Dostop do osebnih podatkov imajo direktor, namestnica direktorja, tajnica in računovodkinja družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na zaposlene delavce v družbi, bivše zaposlene ter pogodbene sodelavce.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, šifra delavca EMŠO, rojstni datum, davčna številka, šifra davčne izpostave, rezidenstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, datum zaposlitve, dopust po odločbi za leto, koriščen dopust, preostal dopust, datum začetka zavarovanj, datum prenehanja zavarovanja, delovni čas, število ur na delovni dan, delovni čas mesečno, osnovna bruto plača, davčna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane transakcijski račun, naziv banke nadomestila za prevoz, prehrano ipd bolniška odsotnost, podatki o obračunanih plačah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski in papirni obliki. Shranjujejo se v registratorju v računovodskem servisu družbe, dostop do podatkov ima le računovodja, namestnica direktorja, direktor družbe in pooblaščeni delavec. Elektronska evidenca je varovana s sistemom gesel. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov, se nanašajo na poslovne partnerje družbe: dobavitelji in kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te zbirke se shranjujejo in obdelujejo za potrebe izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, za potrebe ponovnega obveščanja in kontaktiranja strank, za izdajo računov, ponudb, plačilo prejetih računov in za računovodske potrebe družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčna številka, telefon, fax, številka TRR in banka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v obliki evidence prejetih in izdanih računov in v obliki elektronskega seznama, ki je varovan s sistemom gesel. Evidenca izdanih in prejetih računov, ki je hranjena v zaklenjeni omari Dostop do podatkov ima le direktor družbe in računovodski servis družbe ter pooblaščeni delavec družbe. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, je izven delovnega časa shranjena zaklenjenih in varovanih prostorih. Računalniki in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel (je programsko zaklenjena). Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, poslovni partnerji, kupci, obiskovalci in posamezniki, ki se gibljejo na območju, podvrženem videonadzoru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se uporabljajo za varovanje zaposlenih in premoženja družbe oziroma zagotavljanje potrebne stopnje varnosti ljudi in premoženja ter ugotavljanje škodnih dogodkov in storilcev kaznivih dejanj (dokazno gradivo).
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika, datum in čas slikovnega posnetka; posnetek prevoznega sredstva.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov gospodarske družbe INPOS, d.o.o., Celje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o opravljenem teoretičnem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih teoretičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas trajanja delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o opravljenem teoretičnem usposabljanju delavcev za varno delo in preizkusih teoretičnega znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe, zaposlene v družbi INPOS, d.o.o., Celje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujemo v Kadrovsko informacijskem sistemu. Dostopi so interno avtorizirani. Uporabniki imajo osebna gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega (označiti vrsto delovnega časa), opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere delavec prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca (označiti vrsto nadomestila), neopravljene ure, za katere delavec prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem ali da je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov družbe, ki ga je sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja; za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno v skladu z zakonom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a./ Podatki o delavcu, ime in priimek, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, občina rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem opravlja delavec dopolnilno delo, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b./ Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom, bruto izplačila za delo preko polnega časa, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c./ Podatki o drugih stroških dela, povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č./ Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca osebnih podatkov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe, ki ga je sprejel direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o registriranih uporabnikih spletnega poslovanja – Inpos, d.o.o., Celje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Privolitev posameznika z registracijo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Končni kupci-fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Poenostavitev nakupnega procesa za uporabnike, pridobitev informacij za dostavo naročila, preverjanje istovetnosti kupca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, e-mail, tel. št., naslov za dostavo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju Inpos, d.o.o., Celje in zunanji pogodbeni izvajalci z danimi pooblastili.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški strežnik s podatki o registriranih uporabnikih spletne trgovine Inpos, d.o.o., Celje se nahaja v računalniškem centru, ki ga je najel Inpos, d.o.o., Celje, in sicer na naslovu: Siel, d.o.o., Mariborska cesta 76, 3000 Celje. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel in dovoljen samo zunanjim pogodbenim izvajalcem. Računalniški prostor je varovan z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam