Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Sedež ali naslov: Ambrožev trg 7, p.p. 2006
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1710923000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki o upravičencih, uporabnikih in plačnikih storitev pomoči na domu in socialnega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci, uporabniki in plačniki storitev pomoči na domu in socialnega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zbrani iz dogovora o izvajanju storitev pomoči na domu in/ali socialnega servisa s prilogami: Ime in priimek upravičenca storitve, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni podatki ali EMŠO, davčna številka, ime in priimek naročnika storitve, naslov, stalnega ali začasnega bivališča, rojstni podatki ali EMŠO, davčna številka, ime in priimek solidarnega plačnika storitve, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni podatki ali EMŠO, davčna številka; zbranih iz individualnega načrta pomoči posameznega uporabnika: status uporabnika, podatki o socialno ekonomskem stanju, zdravstveno stanje, podatki o zdravniku in patronažni medicinski sestri, obseg, vrsta in trajanje storitve, pdoatki o kontaktnih osebah, organizacija drugih oblik pomoči, uradni zaznamek o spremembah dogovora.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Delavci in sodelavci Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ZOD, sodelavci ZOD (s sklenjeno pogodbo o avtorskem delu, podjemno pogodbo, pogodbo o sodelovanju ter naročnilnico za opravljanje dela preko študentskega servisa)
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zaposlenih delavcev ZOD sestavljajo: ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčna številka, podatki o zaposlitvi in delovno mesto, ki ga zaseda, prejšnje zaposlitve, zdravstveno stanje in invalidnost, podatki o družinskih članih in zavarovanih osebah, podatkih o javnih listinah, podatki o izobraževanju in napredovanju, podatko o odsotnosti z dela zaradi bolezni, podatki o rednem in izrednem dopustu, podatki o disciplinski obravnavi in ukrepih, podatki o posebnih zunanje in usposobljenosti delavca.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. EVIDENCA STROŠKOV DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so zaposleni delavci, ki podatke potrebujejo zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodb (zaposleni v računovodstvu, kadrovska služba) in upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistiko, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci se vodijo naslednji podatki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Podatke uporabljajo zaposleni delavci zaradi obračuna plač in zaradi izpolnjevanja drugih pogodbenih in zakonskih obveznosti, kot tudi drugi, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. EVIDENCA O NEIZBRANIH KANDIDATIH ZA PROSTA DELOVNA MESTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so kandidati, ki se prijavijo na razpisana prosta delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zaposlovanja novih oseb, za statistično obdelavo podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci se vodijo naslednji podatki: ime in priimek kandidata, naslov, telefonska številka, e-pošta, vloga za prijavo na prosto delovno mesto, kjer so navedeni podatki o preteklih zaposlitvah, izobrazbi, znanju tujih jezikov in kopije dokazil o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Podatke uporablja kadrovska služba za potrebe zaposlovanja novih oseb in vodenja evidence prijavljenih oseb na posameznem razpisu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v zaprti omari v posebnih mapah in v računalniku v katerem je dostop zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. EVIDENCA O USPOSABLJANJIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu pri delu in njegovih podzakonskih aktih, Pravilniku o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu in Zakonu o varstvu pred požarom in njegovimi podzakonskimi akti ter Pravilnika o požarnem redu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izvajanja pogodb o zaposlitvi in zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in varstvu pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država). Podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Podatke uporablja kadrovska služba za namen izvrševanja zakonskih zahtev po periodičnem usposabljanju in pooblaščeni izvajalec za izvajanje izobraževanj iz varstva pri delu in varstva pred požarom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. EVIDENCA O NAPOTITVI ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENI PREGLED

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu pri delu in njegovih podzakonskih aktih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo podatki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), Podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda; Dodatni podatki iz napotnice: dekliški priimek, enotna matična številka občana, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice Dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik medicine, športa in dela, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH SVETA ZAVODA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev zavoda, predstavniki ustanoviteljice, predstavniki Mestne zveze upokojencev in predstavnik Zveze društev invalidov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo zaradi zagotavljanja dela in pristojnosti organov, skladno z ustanovitvenim aktom in statutom zavoda, ter zaradi obveščanja članov o sejah Sveta zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se zbirajo za čas trajanja mandata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, podatki o prebivališču in zaposlitvi, tel. št.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so delavci člani sveta in delavci zavoda, ki organizirajo seje obeh svetov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik je v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Varovanje osebnih podatkov v našem zavodu ureja Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam