Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PUBLIKUM Pdu naložbe, d.d.
Sedež ali naslov: Kocljeva 1a
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5858089000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in osebe, ki so zavarovane po zaposlenih delavcih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev podatkov za uradna statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; delovno dovoljenje (tujci); invalid ali upokojenec, b) delovno mesto; tarifni in plačilni razred; osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas, poskusno delo, konkurenčna klavzula, izobraževanje, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: a) uprava družbe b) (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, c) Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), d) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, e) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, f)Zavod za zaposlovanje, h) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v kadrovskih mapah zaposlenih, je še dodatno zaklenjena v za to predvidenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev podatkov za uradna statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; delovno dovoljenje (tujci); invalid ali upokojenec; b) delovno mesto; tarifni in plačilni razred; osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas, poskusno delo, konkurenčna klavzula, izobraževanje, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje).
 • Uporabniki zbirke: a) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, b) DURS, c) uprava družbe , d) (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, e) Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), f) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je še dodatno zaklenjena v za to predvidenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam