Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PUBLIKUM PLUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Miklošičeva 38
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1797328000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca zavarovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci, ki so sklenili zavarovalno pogodbo. Zavarovanci, upravičenci ter vinkulanti po zavarovalni pogodbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalne pogodbe, ter za potrebe nadaljnjega sklepanja zavarovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zavarovalec: ime in priimek, datum rojstva, stalno prebivališče, davčna številka, številka identifikacijskega dokumenta - zavarovanec: ime in priimek, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, davčna številka, številka identifikacijskega dokumenta, delo, ki ga opravlja, delodajalec, podatki o zdravstvenem stanju - upravičenec: ime in priimek, sorodstveno razmerje, rojstni datum, oziroma naziv in sedež pravne osebe - vinkulant: ime in priimek ter datum rojstva, oziroma naziv in sedež pravne osebe - ime zavarovalnice, številka zavarovalne police, številka potrdila o vinkulaciji, trajanje zavarovanja, zavarovalno kritje.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe, pooblaščeni delavci družbe, delavci odseka kontrole in obdelave osebnih zavarovanj, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih in o prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, enotna matična številka, davčna številka, poklic, izobrazba (šolska in strokovna), delovni čas, bruto in čisti osebni dohodek, nadomestila osebnega dohodka, zavarovalna doba do zaposlitve v Publikum-u... (ter druge podatke, ki jih zahteva Zakono evidencah na področju dela čl. 11, 12)
 • Uporabniki zbirke: ZZZRS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podtakov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam