Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PUBLIKUM, družba za investicije, d.d.
Sedež ali naslov: Miklošičeva cesta 38
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5539480000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plačah in drugih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev podatkov za uradna statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, enotna matična številka, davčna številka, poklic, izobrazba (šolska in strokovna), delovni čas, bruto in čisti osebni dohodek, nadomestila osebnega dohodka, zavarovalna doba do zaposlitve v Publikum-u... (ter druge podatke, ki jih zahteva Zakono evidencah na področju dela čl. 11, 12)
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: a) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, b) DURS, c) uprava družbe in oddelek notranje revizije d) (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, e) Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), f) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, je še dodatno zaklenjena v za to predvidenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, osebe, ki so zavarovane po zaposlenih delavcih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje delovnega razmerja - izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za zagotovitev podatkov za uradna statistična raziskovanja in za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : a) priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; državljanstvo; delovno dovoljenje (tujci); invalid ali upokojenec, b) delovno mesto; tarifni in plačilni razred; osnovna plača, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, razlog za določen čas, poskusno delo, konkurenčna klavzula, izobraževanje, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum nastopa dela, datum prenehanja delovnega razmerja, odpovedni rok, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; letni dopust, podatki o otrocih zaposlenih (za izračun dopusta in prijave v zavarovanje)
 • Uporabniki zbirke: a) uprava družbe in oddelek notranje revizije b) (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe, c) Agencija za trg vrednostnih papirjev (na zahtevo), d) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, e) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, f)Zavod za zaposlovanje, g) na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v kadrovskih mapah zaposlenih, je še dodatno zaklenjena v za to predvidenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le za to pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitevlji družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje osnovne dejavnosti družbe v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, davčna številka (ID za DDV), TRR
 • Uporabniki zbirke: Osebe, ki za družbo opravljajo dela na delovnih mestih, določenih v sistematizaciji delovnih mest družbe, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugih podlagah in imajo pooblastila za dostop (več nivojev uporabnikov); (zunanji) revizor družbe ob izvajanju revizijskega pregleda družbe; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo na računalnikih, dostop do podatkov je zavarovan z geslom. Izven delovnega časa so prostori, kjer se nahajajo računalniki zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam