Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EPG-INSTALACIJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: CESTA NA KRKO 009
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 1488597000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PREIZKUSIH ZNANJA IZ VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (UR.LIST.56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PRAVOČASNO IZVJAJANJE PREIZKUSOV ZNANJA IZ VARSTVA PRI DELU KOT GA NAREKUJE ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
 • Rok hrambe (neobvezno): DO 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, POKLIC
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, TEHNIKČNI VODJA, VODJA GRADBIŠČ, POGODBENI PARTNER ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, DELAVEC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO EVIDENCE V RAČUNALNIŠKI OBLIKI JE ZAVAROVAN Z GESLOM ZA RAČUNALNIK. EVIDENCA, KI SE NAHAJA NA PAPIRNEM NOSILCU, JE ZAKLENJENA V OMARO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH (KADROVSKA EVIDENCA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI ( UR.L.RS., ŠT: 40/2006 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO (14 člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS ŠT: 40/2006)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: 1) Glavni podatki: priimek, ime, priimek ob rojstvu, ime očeta ( mame ), spol, EMŠO, datum rojstva, starost, davčna številka, davčna izpostava, državljanstvo, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva 2 ) Krajevni podatki: podatki o stalnem in začasnem prebivališču ( ulica, kraj, občina, pošta, država, telefon, veljavnost bivalne vize ), 3 ) Podatki o izobrazbi: stopnja strokovne in šolske izobrazbe, šola, poklic, poznavanje tujih jezikov 4 ) Podatki o delovni knjižici: registrska in serijska številka, občina, datum izdaje, izdajatelj 5 ) Podatki o veljavnem delovnem in bivalnem dovoljenju: številka dovoljenja, vrsta dovoljenja, od kdaj velja, kdaj preneha veljati, vrsta bivalnega dovoljenja 6) Podatki o invalidnosti: delovni invalid –da/ne, od kdaj ima invalidnost, številka sklepa, kategorija invalidnosti, omejitve 7) Podatki o telesni okvari: telesna okvara –da/ne, od kdaj ima telesno okvaro, odstotek telesne okvare 8 ) Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: status pogodbe – veljavna/neveljavna, oblika delovnega razmerja-določen/nedoločen čas, dejanska izobrazba, zahtevana izobrazba, izobrazba ZPIZ; izobrazba STAT, mentor v času pripravništva, stroškovno mesto, delovno mesto, veljavnost pogodbe, prenehanje pogodbe, število točk, tarifni razred 9 ) Podatki o delovni dobi: datum, od katerega je delavec zaposlen v podjetju, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja, delovna doba pred vstopom v podjetje, delovna doba v podjetju pred prenehanjem, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju 10 ) Podatki o zavarovanih družinskih članih: sorodstveno razmerje, priimek in ime družinskega člana, EMŠO, datum rojstva, od kdaj je družinski član zavarovan 11 ) podatki o opravljenih strokovnih izpitih – vrsta strokovnega izpita, datum, ko je bil izpit opravljen 12 ) podatki o dodatnem izobraževanju: tip dodatne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, datum začetka in zaključka, čas trajanja izobraževanja, kdo je plačnik izobraževanja 13) podatki o predhodnem zdravniškem pregledu: datum pregleda, zdravstvene omejitve 14 ) Podatki o številu pripadajočega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT-OBRAČUN PLAČ, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, ZPIZ, POGODBENI PARTNER S KATERIM IMAMO SKLENJENO VZDRŽEVALNO POGODBO ZA INFORMACIJSKI SISTEM PLAČ IN KADROVSKE EVIDENCE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v računalniški obliki – v kadrovski bazi. Osebni podatki so zavarovani z geslom za vstop v računalniško bazo. Osebni podatki na papirnem nosilcu so shranjeni v personalnih mapah delavcev, te pa so shranjene v kovinskih ognjevarnih predalih, ki so po končanem delovnem času vedno zaklenjene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POŠKODOVANI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: EVIDENCA SE VODI ZA NAMEN IZPISA OBRAZCA ER-8
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( Ur.l. RS, št.: 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO; prebivališče, poklic, zakonski stan, šolska izobrazba, delovne izkušnje.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, POGODBENA STRANKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, INŠPEKTORAT RS ZA DELO, LEČEČI ZDRAVNIK-ZDRAVSTVENI DOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do evidence v računalniški obliki je zavarovan z geslom za računalnik. Evidenca, ki se nahaja na papirnem nosilcu, je zaklenjena v omaro.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI ( UR. L. RS, ŠT.: 40/06 ), ZAKON O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV ( UR. L. RS, ŠT.: 100/05 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI-INVALIDI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za namen vsakomesečnega preverjanja izpolnjevanja kvote invalidov v skladu z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno ( 14.čl. Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Ur.l. RS, št.: 40/06 )
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ( Ur.l. RS, št.: 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebna številka delavca, priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče, številka odločbe/sklepa in datum, šifra, pravna podlaga za pridobitev invalidnosti, vzrok nastanka invalidnosti, datum pridobitve statusa invalida, delovno mesto pred nastankom invalidnosti, delovno mesto po nastanku invalidnosti, datum premestitve.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, ZAPOSLEN(A) NA OBRAČUNU PLAČ, INŠPEKTOR ZA DELO, ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, SKLAD RS ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V FIZIČNI IN RAČUNALNIŠKI OBLIKI. RAČUNALNIŠKA OBLIKA JE ZAVAROVANA Z GESLOM. PROSTOR V KATEREM SE NAHAJAJO DOKUMENTI V FIZIČNI OBLIKI SO V ODSOTNOSTI KADROVSKEGA REFERENTA ZAKLJENJENI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PERIODIČNIH ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI PRI DELU (UR.LIST RS , ŠT.56/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PRAOČASNO POŠILJANJE DELAVCEV NA PERIODIČNE ZDRAVNIŠKE PREGLEDE
 • Rok hrambe (neobvezno): DO 5 LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, PREBIVALIŠČE, POKLIC, ŠOLSKA IZOBRAZBA, ČE JE IVALID IN KATERE KATEGORIJE
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, POGODBENI PARTNER ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, POOBLAŠČENI ZDRAVNIK, TEHNIČNI VODJA, VODJA GRADBIŠČ, DELAVEC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO EVIDENCE V RAČUNALNIŠKI OBLIKI JE ZAVAROVAN Z GESLOM ZA RAČUNALNIK. EVIDENCA SE NAHAJA NA PAPIRNEM NOSLICU JE ZAKLENJENA V OMARO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O STROŠKIH DELA IN O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI ( UR. L. RS, ŠT.: 40/06 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČE DELAVCU, IZRAČUN POKOJNINSKE OSNOVE, ZA ODMERO DOHODNINE
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO ( Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l. RS, št.: 40/2006 )
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela vsebuje naslednje podatke: 1) Kadrovske nastavitve: ime in priimek, datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, občina bivanja, naslov, pošta bivanja, državljanstvo, izobrazba, začetek zaposlitve, stroškovno mesto, minulo delo, status in tip pogodbe, delovno razmerje, delovno mesto, število točk, vrednost točke, tarifni razred 2) Obračunske nastavitve: naziv banke in enote, številka TRR, način izplačila, olajšave vzdrževanih družinskih članov, osnove za obračun nadomestil, osebna uspešnost, promet za obračun plač, dodatki, odbitki, neto zneski izplačil Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje: - podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, ZAPOSLEN( A) NA OBRAČUNU PLAČ, KADROVIK, DELAVEC, SKRBNIK RAČUNALNIŠKE MREŽE, MF DURS, ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, REVIZORJI, INŠPEKTORJI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO EVIDENCE V RAČUNALNIŠKI OBLIKI JE ZAVAROVAN Z GESLOM ZA RAČUNALNIK, PROSTOR V KATEREM SO DOKUMENTI V FIZIČNI OBLIKI JE V ODSOTNOSTI KADROVSKEGA REFERENTA ZAKLJENJEN.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O IZRABE OČETOVSKEGA DOPUSTA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. ČLEN ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH ( ZSDP-B, UR. L. RS, ŠT.: 47/2006 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA NAMEN UREJANJA PRAVIC PO ZAKONU O STARŠEVSKEM VARSTVU DRUŽINSKIH PREJEMKIH
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNA ŠTEVILKA, PRIIMEK, IME, DATUM ROJSTVA, NASLOV, MAKSIMALNO ŠTEVILO DNI OČETOVSKEG DOPUSTA ZA KORIŠČENJE PO ZAKONU, DATUM KORIŠČENJA, ŠTEVILO KOLEDARSKIH DNI, ŠTEVILO DELOVNIH DNI, PREOSTANEK ZA KORIŠČENJE
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVNIK, ZAPOSLENI NA OBRAČUNU PLAČ,DELAVEC, CENTER ZA SOCIALNO DELO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNALNIŠKI OBLIKI. OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI Z GESLOM. OSEBNI PODATKI NA PAPIRNEM NOSILCU SO SHRANJENI V ZAKLENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA KANDIDATOV ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KANDIDATI, KI ŽELIJO SKLENITEV DELOVNO RAZMERJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovani podatki se uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo do odločitve o izbiri kandidata na delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, telefonska številka / elektronski naslov, spol, priimek ob rojstvu, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, republika, državljanstvo, vrsta stanu, stalno bivališče (ulica, pošta, občina), začasno bivališče, pridobljeni strokovni naziv, zaključena šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovana skupna mesečna plača, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila).
 • Uporabniki zbirke: Direktor, tehnični vodja, kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V RAČUNALNIŠKI OBLIKI. OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI Z GESLOM. OSEBNI PODATKI V FIZIČNI OBLIKI SO SHRANJENI V ZAKLJENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O DIJAKIH NA OBVEZNI ŠOLSKI PRAKSI IN ŠTUDENTJE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki na obvezni šolski praksi in študentje, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  Izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov in uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz pogodbe;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa , vrsta dela, kraj dela, urna postavka, potrdilo o šolanju, šola, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, kadrovski referent, študent, dijak, pooblaščena študentska organizacija , šola dijaka katero obiskuje, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v računalniški in fizični obliki. Osebni podatki na računalniku so zavarovani z geslom. Osebni podatki v fizični obliki pa so shranjeni v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1-
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA DRUŽINSKIH ČLANOV ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DRUŽINSKI ČLANI ZAPOSLENIH
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC, KI SLEDIJO IZ PRIJAVLJENIH DRUŽINSKIH ČLANOV
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30.IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UR.LIST. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME PRIIMEK, DATUM KRAJ ROSTVA, EMŠO, STALNO OZ.ZAČASNO BIVALIŠČE, SORODSTVENO RAZMERJE, DAVČNA ŠTEVILKA.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KADROVSKI REFERENT, ZZZS, DURS, DELAVEC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANIJO SE V OSEBNIH MAPAH ZAPOSLENIH, KI SE VARUJEJO V OGNJEVARNI OMARI, KI JE ZAKLJENJENA. RAČUNALNIŠKA OBLIKA JE ZAVAROVANA Z GESLOM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODSTAVKA 5.ČLENA ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POGODBI O POSLOVODENJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNA OSEBA, KI OPRAVLJA DELA NA PODLAGI POGODBE O VODENJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBE O POSLOVODENJU
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PRIIMEK, NALSOV, DAVČNA ŠTEVILKA, POGODBENI ZNESEK, PREDMET DELA, ŠTEVILKA TEKOČEGA RAČUNA, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: DIREKOTOR, KADROVSKI REFERENT, DURS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v računalnški in fizični obliki. Osebni podatki v računalniku so zavarovani z geslom. Osebni podatki v fizični obliki so shranjeni v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami te javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PRIJAV NEZGOD ZAPOSLENIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC ODŠKODNINE

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBA Z ZAVAROVALNICO ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK ZA DNEVNO ODŠKODNINO DELAVCA, KI MESEČNO PLAČUJE BONITETO ZA NEZGODNO ZAVAROVANJE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME, PIIMEK, STALNO OZ. ZAČASNO BIVALIŠČE, EMŠO, DATUM IN KRAJ ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFON, TRANSAKCIJSKI RAČUN, DELOVNO MESTO, IZOBRAZBA, VRSTE POŠKODBE, VZROK POŠKODBE, POPOLNA ŠIFRA DIAGNOZE, VIŠINA, TEŽA, PODATKI O NEZGODI, KRAJ NEZGODE, KDO IN KJE SE JE ZDRAVIL ZARADI NEZGODE, NATANČEN OPIS NEZGODE, TRAJANJE ODSTOTNOSTI Z DELA.
 • Uporabniki zbirke: DIREKTOR, KAROVSKA SLUŽBA, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, DELAVEC.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOKUMENTI V FIZIČNI OBLIKI SE HRANIJO V OMARAH, KI SO ZAKLJENJENE OB ODSOTNOSTI KADROVSEKEGA REFERENTA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z JAVNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3.ODSTAVKA 5. ČLENA ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam