Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Teo-Ten d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica V.prekomorske brigade17
Poštna številka: 9240
Kraj: Ljutomer
Matična številka: 5499291000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Videonadzor na lokacijah: Teo-Ten d.o.o., Ulica V.prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer in Teo-Ten d.o.o., Poslovna enota KA-EL, 9000 Murska Sobota

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi kupci, druge stranke in naročniki storitev poslovni partnerji drugi obiskovalci upravnih in poslovnih prostorov družbe ter koristniki parkirnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva pri delu ter varnosti ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z videonadzorom
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo videonadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi TEO – TEN d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ulica V. prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 * v poslovnih prostorih so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZAPOSLENI DELAVCI IN NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci v družbi in njihovi vzdrževani družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega in zavarovalnega razmerja • pri izdelavi statističnih poročil se osebni podatki obdelujejo tako, da identiteta posameznika ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • rojstni podatki • stalno in začasno bivališče • kraj dela • poklic • šolska izobrazba • podatki o vzdrževanih družinskih članih • podatki o zavarovanih družinskih članih • zavarovalna doba • oblika delovnega razmerja ( za določen ali nedoločen čas ) • datum sklenitve delovnega razmerja • datum prenehanja delovnega razmerja • izobraževanje ob delu ali iz dela • enotna matična številka občana ( EMŠO ) • delovno mesto • trajanje in način delovnega časa ( ur dnevno, tedensko mesečno, deljen delovni čas, izmensko delo ) • plače in nadomestila • davčna številka • številka osebnega računa • kraj, občina in država rojstva • osebni podatki mladoletnih družinskih članov • podatki o izrabi dopusta • strokovna izobrazba • strokovna usposobljenost • elektronski naslovi zaposlenih • telefonska številka Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki zaposlenih ali njihovih družinskih članov se zbirajo le v primerih zaposlovanja invalidov in delavcev z omejeno delovno zmožnostjo ali • delavcev z dalj časa trajajočimi zdravstvenimi težavami in delavcev, ki so v postopkih pred zdravniškimi ali invalidskimi komisijami za potrebe uresničevanja pravic iz invalidskega zavarovanja ter delovnega razmerja in zagotavljanja zdravstvene in socialne varnosti zaposlenih ali njihovih družinskih članov
 • Uporabniki zbirke: • Državne in druge institucije ( Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zdravstveni zavod, Statistični urad, Zavod za zaposlovanje, Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna d.d. in Slovenica-Adriatic d.d., Triglav d.d., Davčni urad R Slovenije) • ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi TEO – TEN d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ulica V. prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 * v poslovnih prostorih so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA STRANK - KUPCEV IN NAROČNIKOV STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Civilne osebe kot naročniki storitev ali kupci trgovskega blaga
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • realiz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek • naslov prebivališča • številka stacionarnega telefona • številka GSM telefona • elektronski naslov • podatki o zaposlitvi Občutljivi osebni podatki: Občutljivi osebni podatki se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: • osebni podatki iz te zbirke se ne posredujejo drugim uporabnikom • razen v spornih primerih pooblaščenemu odvetniku, sodnemu izvedenci in pristojnemu sodišču • v primeru kreditnih nakupov banke in delodajalec kupca • v posebnih primerih pooblaščen odvetnik družbe in pristojno sodišče
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: *Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili »Pravilnika o vodenju ter postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov v družbi TEO – TEN d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in trgovino, Ulica V. prekomorske brigade 17, 9240 Ljutomer ter ob neposredni in primerni uporabi določil »Zakona o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-1)«, Uradni list R Slovenije št.: 86/2004 * v poslovnih prostorih so nameščene alarmne proti vlomne in proti požarne naprave
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam