Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VZAJEMNA, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, D.V.Z.
Sedež ali naslov: Vošnjakova 2
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1430521000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov potrebnih za izvedbo prireditev in drugih dogodkov Vzajemne, d.v.z.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci prireditev oziroma drugih dogodkov Vzajemne, d.v.z.,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za namene izvedbe prireditve oziroma drugega dogodka Vzajemne, d.v.z. - za namene obveščanja v okviru te prireditve oziroma drugega dogodka Vzajemne, d.v.z.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posredovani osebni podatki potrebni za izvedbo prireditev oziroma drugih dogodkov Vzajemne, d.v.z., kot so: - ime in priimek udeleženca, - stalno ali začasno prebivališče udeleženca; - drugi kontaktni podatki udeleženca, kot so:elektronski naslov, telefonska številka, faks številka, ipd.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - svetovalka za odnose z javnostmi; - strokovnjakinja za odnose z javnostmi; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektorju za trženje, vključno s pogodbeno vezanimi sodelavci; - ob izrecnem soglasju posameznika tudi sodelujoči partnerji (soorganizatorji in drugi, ki sodelujejo pri izvedbi prireditve oziroma drugega dogodka Vzajemne, d.v.z.); - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v Vzajemni, d.v.z.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Vzajemni, d.v.z. in najeti delavci (v nadaljevanju: zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - zaposlitev delavca v skladu z zahtevami sistemizacije delovnih mest, kolektivno pogodbo in zakonom o delovnih razmerjih; - obračun plače in odmera dopusta delavca v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega, datum in kraj rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče zaposlenega, EMŠO, izobrazba; - davčna številka, ime davčnega urada; - transakcijski račun, naziv banke; - vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, polni delovni čas, krajši delovni čas); - datum veljavnosti pogodb o zaposlitvi; - ime organizacijske enote in delovnega mesta, na katerega se glasi pogodba o zaposlitvi; - podatki o predhodnih delodajalcih in trajanju zaposlitve pri predhodnih delodajalcih; - podatki o plači in izplačilih zaposlenemu; - podatki o uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane; - podatki o dodatnem pokojninskem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju zaposlenega; - podatki o obremenitvah plače (t.i. odtegljajih) (izvršilni nalogi, krediti …); - podatki o številu dni dopusta; - podatki o ostalih ugodnostih zaposlenega na podlagi pogodbe o zaposlitvi; - podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, povezanem z delom v skladu z zakonodajo, ki ureja področje zdravja in varstva pri delu; - podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, ki so zapisani na bolniškem listu ali odločbi pristojnega organa (zdravniška komisija, invalidska komisija); - podatki o prisotnosti in odsotnostih zaposlenega ter vrsti odsotnosti zaposlenega; - podatki o vrsti izobraževanja, obsegu izobraževanja, stroških izobraževanja ter uspešnosti izobraževanja zaposlenega v času njegove zaposlitve v Vzajemni, d.v.z.; - podatki o kršitvah delovnih obveznosti, disciplinskih postopkih ter ostalih postopkih, povezanih z odstopanjem izvajanja obveznosti od zakona, internih aktov ter pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe in tajništvo uprave; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe službe za informacijske tehnologije (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu z informacijskim sistemom); - pooblaščene osebe službe splošnih zadev (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu); - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - pooblaščene osebe družbe za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; - pooblaščeni zdravniki medicine dela; - banka, pri kateri ima zaposlena oseba odprt račun; - v primeru najetih delavcev tudi agencija za najem kadrov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - uradne evidence Davčne uprave RS v skladu z zakonom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O PRAVICAH DOSTOPA DO INFORMACIJSKEGA SISTEMA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, delavci zunanjih pogodbenih izvajalcev, delavci, ki opravljajo delo za upravljavca po pogodbi ter napoteni delavci, ki dostopajo do informacijskega sistema upravljavca (uporabniki).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje obsega pravic uporabnikov pri delu z informacijskim sistemom upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov uporabnika, delovno mesto oziroma naziv delodajalca uporabnika, uporabniško ime v informacijskem sistemu, do katerega uporabnik dostopa, obseg pravic uporabnika pri delu z informacijskim sistemom upravljavca.
 • Uporabniki zbirke: - uprava upravljavca; - zaposleni v službi za notranje revidiranje pri upravljavcu; - pooblaščeni skrbniki oziroma sistemski administratorji;- direktorji služb in sektorjev pri upravljavcu; - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Elektronska zbirka podatkov aktivnega imenika in aplikacije za upravljanje pravic uporabnikov za dostop do informacijskih sistemov se nahaja na strežniku v strežniški sobi. Dostop do strežniškega prostora imajo sistemski administratorji, direktor službe za informacijske tehnologije in vodja oddelka za izvajanje in podporo IT storitev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka osebnih podatkov o uporabnikih službenih sredstev mobilne telefonije.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki uporabljajo službena sredstva mobilne telefonije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence naročniških razmerij in uporabnikov službenih sredstev mobilne telefonije, vodenje evidence porabe in analiza stroškov povezanih z uporabo teh sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega - telefonska številka - znesek mesečne porabe - vrsta službenega sredstva mobilne telefonije.
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v službi splošnih zadev; - zaposleni v oddelku za računovodstvo, vključno s študenti; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka osebnih podatkov o družinskih članih zaposlenih v Vzajemni, d.v.z.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Družinski člani zaposlenih v Vzajemni, d.v.z., in družinski člani najetih delavcev (v nadaljevanju: zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun plače in odmera dopusta delavca v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi; - prijava zaposlenega v sistem zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja; - posredovanje podatkov davčni upravi za odmero in obračun davka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek družinskega člana zaposlenega, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče družinskega člana, EMŠO, izobrazba; - ime in priimek, datum rojstva otroka zaposlenega, mlajšega od 15 let (za odmero dopusta); - ime in priimek, datum rojstva ter vrsta telesne ali duševne prizadetosti otroka zaposlenega (za odmero dopusta); - podatki o zdravstvenem stanju družinskega člana zaposlenega, ki so zapisani na bolniškem listu ali odločbi pristojnega organa (zdravniška komisija, invalidska komisija) z namenom uveljavljanja odsotnosti, pravice do dodatnega dopusta ali krajšega delovnega časa; - podatki na potrdilu o šolanju za družinskega člana, ki je zavarovan po zaposlenem;
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - v primeru najetih delavcev tudi agencija za najem kadrov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka osebnih podatkov o fizičnih osebah, katerim Vzajemna, d.v.z., izplačuje prejemke ali za prejemke obračunava dohodnino

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe: - s katerimi ima Vzajemna, d.v.z., sklenjeno avtorsko pogodbo, pogodbo o delu, pogodbo o najemu, pogodbo o študentskem delu, pogodbo sponzorstvu ali donaciji; - ki sodelujejo v nagradnih igrah Vzajemne, d.v.z., ter - članih organov up
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračun pogodbenega zneska
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek fizične osebe, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe, EMŠO; - davčna številka, ime davčnega urada; - transakcijski račun, firma banke; - vrsta pogodbenega oziroma pravnega razmerja; - vsebina pogodbenega razmerja; - vrsta izplačila; - višina izplačila; - sestavine izplačila (davki, prispevki …); - datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve; - zaposleni v kadrovski službi, oddelku za prodajo, oddelku za računovodstvo in sektorju za razvoj in izvajanje zavarovanj; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - banka pri kateri ima zaposlena oseba odprt račun; - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - uradne evidence Davčne uprave RS v skladu z zakonom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka osebnih podatkov o škodnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in zavarovanci pri Vzajemni, d.v.z.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obdelava in reševanje škod; - asistenčne storitve; - obdelava regresnih zahtevkov; - izvedenska mnenja; - medicinski nadzor; - izvajanje finančnih kontrol in preiskovalnih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče, podatki o TRR, EMŠO in davčna številka zavarovalca oziroma zavarovanca oz. upravičenca za izplačilo zavarovalnine, državljanstvo udeleženih oseb in prič - kazniva dejanja in prekrški v zvezi s škodnimi dogodki; - ZZZS številka, šifra storitve, oseba, ki je opravila storitev; - vrsta škodnega dogodka; - kraj, čas, potek in posledice škodnega dogodka; - opis škode in posledic v škodnem dogodku; - udeleženci in priče v škodnem dogodku; - povezani škodni dogodki; - zavarovalnica, pri kateri ima zavarovanec sklenjeno veljavno dopolnilno zdravstveno ali drugo zavarovanje; - sklep o dedovanju, izpis iz matične knjige umrlih, potrdilo o smrti, obdukcijski zapisnik; - podatki o bolniški odsotnosti z dela; - medicinska dokumentacija v zvezi s škodnim dogodkom; - izvedenska mnenja ali ocena zdravnika cenzorja.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v oddelku za obdelavo škod izvajalcev zdravstvenih storitev, oddelku za obdelavo škod zavarovancev in v oddelku kontaktni center; - preiskovalci - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščena nadzorna zdravnica; - pogodbeni zdravniki cenzorji; - Mikrografija d.o.o.; - Mondial Assistance GmbH; - Swiss Reinsurance Company Ltd.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - uradne evidence Davčne uprave RS v skladu z zakonom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

8. Zbirka osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih pri Vzajemni, d.v.z.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in zavarovanci pri Vzajemni, d.v.z.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sklepanje zavarovanj; - izstavljanj
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, stalno in začasno prebivališče zavarovalca oziroma zavarovanca; - ZZZS številka, podatki o TRR, EMŠO in davčna številka; - pretekle bolezni, diagnosticirana kronična obolenja, podatki o dednih boleznih v družini in drugi podatki, ki dajejo oceno zdravstvene izpostavljenosti; - ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje, upravičenec za izplačilo, vinkulant; - način plačila premije, podatki o zaposlitvi, če oseba plačuje premijo z odtegovanjem pri delodajalcu, podatek o zamudi pri plačilu premije ali o neplačilu premije; - podatki o razlogu prekinitve police - podatki o razlogu obravnave; - podatki o stroških za zdravila, izdane medicinsko – tehnične pripomočke, medicinske storitve in zdraviliško zdravljenje.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktorji sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj, za trženje, za finance, računovodstvo in kontroling; - zaposleni v oddelkih sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj, za trženje, za finance, računovodstvo in kontroling; - zaposleni na poslovnih enotah Vzajemne; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščena nadzorna zdravnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - uradne evidence Davčne uprave RS v skladu z zakonom.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

9. Zbirka osebnih podatkov v regresnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - povzročitelj škode: oseba, ki je odgovorna za nastanek prometne nesreče, oseba, odgovorna za povzročitev škode v fizičnem obračunu, napadu; - oškodovanec: oseba, ki je v škodnem dogodku utrpela škodo - zavarovanec Vzajemne; - regresni zaveza
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje subrogacijskih in regresnih zahtevkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - naslov stalnega prebivališča; - datum rojstva; - datum povzročitve škodnega dogodka; - datum udeležbe v škodnem dogodku; - dejansko stanje prometne nesreče (policijski zapisnik o prometni nesreči); - registrska oznaka avtomobila, s katerim je povzročitelj škode povzročil škodo; - zdravstvena ustanova ali zdravnik zasebnik, kjer se je vršilo zdravljenje oškodovanca; - čas, v katerem se je oškodovanec zdravil v zdravstveni ustanovi ali pri zdravniku zasebniku; - račun za izvedene zdravstvene storitve, ki ga izda zdravstvena ustanova ali zdravnik zasebnik, kjer se je vršilo zdravljenje oškodovanca.
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v regresnem pododdelku službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve; - druge zavarovalnice; - pooblaščeni odvetniki; - sodišče; - upravne enote; - ministrstvo za notranje zadeve; - ministrstvo za zunanje zadeve.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vzajemna pri obdelavi osebnih podatkov dolžnikov upošteva določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o zavarovalništvu, zavarovalnih pogojev in določila druge veljavne zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Postopke varovanja osebnih podatkov določajo tudi sledeči interni dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka osebnih podatkov v postopkih sodne izterjave

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalec Vzajemne oziroma dolžnik- oseba, zoper katero ima Vzajemna terjatev iz naslova neplačila premije iz sklenjene zavarovalne pogodbe in v primeru, ko sta zavarovalec in zavarovanec različni osebi tudi zavarovanec Vzajemne, na katerega se taka terjatev nanaša.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izterjava terjatev v postopku pred sodiščem: v primeru, če zavarovalec ne plača premije iz sklenjene pogodbe zdravstvenega zavarovanja, ima Vzajemna pravico v postopku pred sodiščem zahtevati plačilo dolga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - zavarovalniška številka; - stalno oziroma začasno prebivališče; - datum rojstva; - EMŠO; - davčna številka; - številka police zavarovalne pogodbe; - podatki o zaposlitvi (ni obvezen podatek); - številka TRR; - seznam premoženja v primeru rubeža; - G šifra; - številka izvršbe za interno evidenco; - podatek o dolžnikovem delodajalcu; - datum smrti; - podatek o OZZ; - podatek o zapuščini in dedičih, če v primeru smrti dolžnika Vzajemna nadaljuje postopek sodne izterjave zoper dediče; - podatek o premoženjskem stanju in družinski podatki v primeru odpisa terjatev za prekinitev postopka sodne izterjave. - podatek o statusnih spremembah dolžnika (osebni stečaj dolžnika).
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni v oddelku za izterjave in regrese; - zaposleni v oddelku za izvajanje zavarovanj, v oddelku za zavarovalno tehnologijo, v sektorju za finance, računovodstvo in kontroling, zaposleni na poslovnih enotah, vključno s študenti in pogodbenimi delavci; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - izvršitelji; - banke; - upravne enote; - sodišča; - KDD; - delodajalec (dolžnikov dolžnik) - AJPES.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vzajemna pri obdelavi osebnih podatkov upošteva določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o zavarovalništvu, zavarovalnih pogojev in določila druge veljavne zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Postopke varovanja osebnih podatkov določajo tudi sledeči interni dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka osebnih podatkov za potrebe neposrednega trženja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci in zavarovalci Vzajemne, d.v.z., ter druge osebe (zlasti sodelujoči v nagradnih igrah, pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov, ob naročanju filmov, ob telefonski prijavi, udeleženci predstavitev in seminarjev, ki jih organizira Vzajemna, d.v.z.), ki so podale privolitev o obveščanju o novostih, ugodnostih, ponudbi, nagradnih akcijah in drugih aktivnostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obveščanje o novostih, akcijah in nagradnih igrah, ki lahko poteka osebno, elektronsko, telefonsko ali pisno; - pošiljanje revij, ki jih izdaja Vzajemna, d.v.z.; - pošiljanje vabil na dog
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Brez omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče; - ZZZS številka, EMŠO, davčna številka; - demografski podatki (spol, starost, izobrazba, zaposlitev); - predviden zaključek šolanja; - podatek o nazivu podjetja oziroma nazivu izobraževalne ustanove; - kontaktni podatki (mobilna telefonska številka, elektronski naslov, telefonska številka, faks številka); - nakupne navade, vrednote, mnenja in stališča o izdelkih in storitvah, velikost gospodinjstva, zakonski stan, premoženjsko stanje, prihodki; - možnost oziroma način obveščanja.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektorju za trženje, vključno s pogodbeno vezanimi sodelavci; - zavarovalni zastopniki in posredniki; - pooblaščene osebe pogodbenega izvajalca, podjetja CDE nove tehnologije, d.o.o; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka osebnih podatkov sodelujočih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za vzpostavitev baze sodelujočih v nagradni igri; - za namene nagradne igre; - za objavo seznama nagrajencev iz naslova nagradne igre; - za obvestitev nagrajencev o nagradi in pridobitev davčne številke nagrajencev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče; - davčna številka; - demografski podatki (spol, starost, izobrazba, zaposlitev); - predviden zaključek šolanja; - kontaktni podatki (gsm številka, elektronski naslov, telefonska številka); - fotografija; - možnost obveščanja.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektorju za trženje, vključno s pogodbeno zaposlenimi; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zbirka osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo skupščine.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1.Člani Vzajemne, d.v.z., (zavarovalci oziroma zavarovanci), ki so posredovali prijavo za udeležbo na skupščini oziroma 2. člani Vzajemne, d.v.z., (zavarovalci oziroma zavarovanci), ki so posredovali pooblastilo za zastopanje na skupščini/ah in njihovi pooblaščenci oziroma 3. pooblaščenci, ki so posredovali prijavo za udeležbo na skupščini; 4. izvoljeni zastopniki članov Vzajemne, d.v.z..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov zaradi izvedbe skupščine Vzajemne, d.v.z.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz prejete prijave oziroma pooblastila za skupščino, in sicer: - osebni podatki članov Vzajemne, d.v.z., (ime in priimek, prebivališče, številka zavarovalne pogodbe (police) in rojstni datum, opcijsko izražena volja za glasovanje na skupščini, interna šifra člana); - osebni podatki pooblaščencev (ime in priimek ter EMŠO). Podatki o izvoljenih zastopnikih članov Vzajemne, d.v.z., in sicer: - ime in priimek, prebivališče, e-mail, številka mobilnega telefona, davčna številka, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj, direktor sektorja za trženje in direktor pravne službe; - zaposleni v sektorju za razvoj in izvajanje zavarovanj; - zaposleni v službi za informacijske tehnologije; - pooblaščene osebe pogodbenega izvajalca; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zbirka osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki jim Vzajemna, d.v.z., izstavlja račune in zahtevke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (zaposleni in zunanji), ki jim Vzajemna, d.v.z., izstavlja račune in zahtevke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izstavljanje računov in zahtevkov - vodenje evidence terjatev do kupcev; - hramba podatkov po knjigovodskih predpisih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek fizične osebe, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe; - davčna številka oziroma EMŠO; - transakcijski račun, banka; - številka računa oz. zahtevka; - vrsta terjatve oz. zahtevka; - višina terjatve oz. zahtevka; - datum nastanka terjatve oz. zahtevka; - višina plačila; - rok plačila; - datum plačila.
 • Uporabniki zbirke: - Zaposleni v oddelku za računovodstvo, vključno s študenti; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - zunanja revizija; - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o delovanju vložišča - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka osebnih podatkov o času prihoda in odhoda z dela ter drugih odsotnosti z dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o študentskem delu oziroma najeti delavci (v nadaljevanju: zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Obračun in izplačilo plač zaposlenim in študentom; - zagotovitev nemotenega poslovanja Vzajemne, d.v.z.; - opravljanje analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, OE v kateri zaposleni opravlja delo, evidenčna številka zaposlenega, naslov, rojstni dan, dostopi do prostorov, številka kartice za evidentiranje delovnega časa, čas prihoda in odhoda z dela, vnos vrste ter razloga odsotnosti v času obveznega delovnega časa ter ime in priimek osebe, ki odsotnega zaposlenega nadomešča.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor kadrovske službe in zaposleni v kadrovski službi; - direktor poslovnega področja, kjer zaposleni opravlja delo; - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o arhiviranju; Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; Pravilnik o poslovni skrivnosti; Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; Pravilnik o delovanju vložišča; Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: služba za notranjo revizijo; vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Zbirka osebnih podatkov o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Vzajemni, d.v.z., in najeti delavci (v nadaljevanju: zaposleni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu določa zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki z obrazca prijave poškodbe pri delu (ER -8); - podatki z obrazca prijava nezgode pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu delavcu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - ZZZS; - ZPIZ; - Inšpektorat za delo RS; - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom; - uradne evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom; - evidence Inšpektorata za delo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka osebnih podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Vzajemni, d.v.z., in najeti delavci (v nadaljevanju: zaposleni)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač zaposlenim delavcem v Vzajemni, d.v.z.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalni naslov, občina, začasni naslov, datum rojstva in občina, EMŠO, davčna številka in davčni urad, ime banke, št. transakcijskega računa, osebna številka delavca, delovno mesto, organizacijska enota, datum in vrsta zaposlitve, vrsta in višina izplačila, delovna doba, stroški prevoza, ime in priimek vzdrževanih družinskih članov delavca, davčna številka in leto rojstva družinskega člana, podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, ki so napisani na bolniškem listu ali odločbi pristojnega organa (zdravniška, invalidska komisija), podatki o prisotnosti in odsotnosti zaposlenega ter vrsti odsotnosti zaposlenega, podatki o aministrativnih prepovedih in obremenitvah plače (izvršilni nalogi, krediti …), podatki o jubilejnih nagradah, regresih ter drugih izplačilih.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - zaposlenemu delavcu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe izvajalca obračuna plač; - ZZZS; - ZPIZ; - Zavod za zaposlovanje RS; - Center za socialno delo; - Davčna uprava RS; - Banke; - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Evidence Zavoda za zaposlovanje RS; - Center za socialno delo; - Davčna uprava RS; - Banke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Zbirka osebnih podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpisano oziroma objavljeno prosto delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbor ustreznega kandidata na razpisano oziroma objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, stalni naslov, začasni naslov, datum rojstva, e-mail, telefonska številka, podatki o vozniškem dovoljenju, podatki o izobrazbi, dodatnih izobraževanjih, znanju tujih jezikov, računalniških znanjih, delovnih izkušnjah, delovni dobi, članstvih.
 • Uporabniki zbirke: - Direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - direktor poslovnega področja, kjer je razpisano oziroma objavljeno prosto delovno mesto.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zbirka osebnih podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni dijaki/študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za obračun in nakazilo izplačil študentom, dijakom, - za spremljanje stroškov, - za analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, EMŠO, telefonska številka, naziv izobraževalne ustanove, smer in letnik študija, datum začetka in zaključka z delom, OE, kjer je študent, dijak zaposlen, urna postavka, število opravljenih ur, zdravniško potrdilo.
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor področja, kjer je študent/dijak zaposlen; - direktor kadrovske službe; - zaposleni v kadrovski službi; - pooblaščene osebe službe za informacijske tehnologije (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu z informacijskim sistemom); - pooblaščene osebe službe splošnih zadev (v obsegu, potrebnem za vzpostavitev pravic pri delu); - na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki.. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Študentski servis, ki je izdal napotnico za delo dijaka/študenta. - Davčna uprava RS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Zbirka osebnih podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki vstopajo in izstopajo v poslovne prostore Centrale, poslovne enote Ljubljana in izpostave v Velenju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje premoženja upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Slikovni posnetek; - datum in čas vstopa oziroma izstopa iz poslovnih prostorov.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Zbirka osebnih podatkov o posnetkih pogovorov dohodnih in odhodnih klicev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci in zavarovalci pri Vzajemni, d.v.z., in druge osebe, ki kličejo na brezplačno telefonsko številko ali so klicane s strani Vzajemne, d.v.z. (stranke), ter pooblaščene osebe Vzajemne (agenti).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Zagotovitev dokaza o poslovni komunikaciji.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zabeležena vsebina klica: (zlasti ime in priimek, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, ZZZS številka ali EMŠO ali davčna številka stranke, kontaktni podatki stranke, kot so GSM, telefon, elektronska pošta, vrsta zavarovanja, številka police, zavarovalna vsota, premija, plačilni inštrument, dinamika plačila, datum začetka zavarovanja, ime in priimek, številka AZN dovoljenja agenta, v nekaterih primerih tudi zdravstveni vprašalnik) - podatki o identifikaciji posnetka (G šifra stranke, ime in priimek, telefonska številka stranke, ime in priimek agenta, datum in ura klica, trajanje klica).
 • Uporabniki zbirke: - Vodja kontaktnega centra, - vodja skupine agentov, - pooblaščena oseba organizacijske enote Vzajemne, d.v.z., pristojne za informatiko, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka osebnih podatkov pridobljenih preko spletnih strani Vzajemne, d.v.z., www.vzajemna.si.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na zavarovance in zavarovalce pri Vzajemni, d.v.z., ter na pravne in fizične osebe, ki uporabljajo spletne storitve upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Posredovanje ponudbe in sklepanje zavarovalnih polic; - informiranje in obveščanje strank; - za objavo seznama nagrajencev iz naslova nagradnih iger.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obvezni in izbirni podatki za opravo določene storitve preko spletne strani Vzajemne, d.v.z. (npr. obvezni podatki za naročilo ponudbe: ime in priimek, davčna številka, spol, datum rojstva, ZZZS številka, stalno ali začasno prebivališče, elektronski naslov; oziroma izbirni podatki ob oddaji naročila za ponudbo: telefonska številka, zaposlitveni status, izobrazba, možnost obveščanja).
 • Uporabniki zbirke: - Uprava družbe; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektorju za trženje vključno s pogodbeno zaposlenimi; - zaposleni v službi za informacijske tehnologije; - svetovalka uprave za odnose z javnostmi; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščene osebe pogodbenega izvajalca, podjetja CDE nove tehnologije, d.o.o; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV, POTREBNIH ZA IZVEDBO VOLITEV V SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavarovalništvu, Statut Vzajemne, d.v.z., Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Vzajemne, d.v.z.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov zaradi izvedbe volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki članov Vzajemne, d.v.z. (ime in priimek, stalno oziroma začasno prebivališče, datum rojstva, številka KZZ, številka mobilnega telefona, elektronski naslov, izobrazba)
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor pravne službe, direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj in direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektroju za razvoj in izvajanje zavarovanj; - zaposleni v pravni službi; - zaposleni v službi za splošne zadeve; - zaposleni v sektorju za trženje (tudi poslovne enote); - zaposleni v službi za informacijske tehnologije; - pooblaščene osebe pogodbenega izvajalca; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vzajemna pri obdelavi osebnih podatkov upošteva določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o zavarovalništvu in določila druge veljavne zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov. Postopke varovanja osebnih podatkov določajo naslednji dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.,; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča; Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti; Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno poltiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor- varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Zbirka osebnih podatkov članov Vzajemninega programa zvestobe Varuh zdravja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Varuha zdravja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelava podatkov zaradi potreb članstva v programu zvestobe Varuhu zdravja(informiranje, statistične obdelave, segmentacija, obdelave preteklega obnašanja, pošiljanje ponudb in vabil na dogodke, koriščenje ugodnosti) ter za potrebe neposrednega trženja in v druge marketinške namene skladno s pogoji Varuha zdravja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki članov (ime, priimek, naslov, rojstni datum, elektronski naslov, telefonska številka, ZZZS številka/številka kartice Varuha zdravja, koriščenje ugodnosti, vrsta programa Varuha zdravja).
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; -direktor sektorja za trženje; -zaposleni v sektorju za trženje; - zaposleni v sektorju za informatiko in zavarovalno tehnologijo; - pooblaščene osebe pogodbenega izvajalca; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporbniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo naslednji dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.,; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča; Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - forum za informacijsko varnost; Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno poltiko Vzajemne, d.v.z. (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju, pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor- varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Zbirka osebnih podatkov o povezanih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - člani nadzornega sveta in njihovi ožji družinski člani, - člani uprave in njihovi ožji družinski člani, - prokuristi in njihovi ožji družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence povezanih oseb zaradi zahtev zakonodaje (Zakon o gospodarskih družbah, Mednarodni standardi računovodskega poročanja).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča članov nadzornega sveta, uprave, prokuristov in njihovih ožjih družinskih članov (povezanih oseb); - naziv in naslov pravne osebe, s katero je povezan član nadzornega sveta, uprave, prokurist ali/in njihov ožji družinski član; - vrsta povezave (razmerje) s povezano osebo (ožjim družinskim članom, pravno osebo, zasebnikom); - lastniški delež člana nadzornega sveta, uprave, prokurista in njihovih ožjih družinskih članov v povezanih pravnih osebah ali zasebnikih; - izjava člana uprave, prokurista o izogibanju konflikta interesov.
 • Uporabniki zbirke: -uprava družbe; -tajništvo uprave; -direktor pravne službe; -direktor službe za notranje revidiranje; -direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling; -zaposleni v kadrovski službi; -zaposleni v oddelku za računovodstvo; -na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: -Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; -Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; -Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; -Pravilnik o poslovni skrivnosti; -Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; -Pravilnik o uničenju občutljivega gradiva v fizični obliki; -Pravilnik o arhiviranju; -Pravilnik o delovanju glavnega vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti ter pravilnikom o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Zbirka osebnih podatkov o zavarovalnih zastopnikih in posrednikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na: - zavarovalne zastopnike in posrednike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje registra zavarovalnih zastopnikov zaradi zahtev Agencije za zavarovalni nadzor oz. zakonodaje; - obračun provizij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek osebe; - naslov prebivališča; - davčna številka; - podatek o delodajalcu (naziv, območna enota); - podatki o zastopniški oz. posredniški družbi (naziv družbe, naslov družbe); - kontaktni podatki osebe oziroma družbe (mobilna telefonska številka ali elektronski naslov ali telefonska številka ali faks številka); - številka dovoljenja AZN; - datum izdaje dovoljenja AZN; - datum podpisa pogodbe, aneksa; - predmet pogodbe; - odstotek provizije, dinamika izplačila provizije; - številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v sektorju za trženje, vključno s pogodbeno zaposlenimi; - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o uničevanju občutljivega gradiva v fizični obliki; - Pravilnik o delovanju vložišča. Določila o varovanju osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so zapisana v pogodbah o zaposlitvi in ostalih pogodbah s poslovnimi partnerji. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke niso povezani z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Zbirka osebnih podatkov v sodnih postopkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - tožena in tožeča stranka, - osumljenec in obdolženec v kazenskem postopku in postopku prekrškov, - odgovorna oseba, - izvedenec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, vložitev kazenske ovadbe, posredovanje podatkov po odredbi sodišča ali policije.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - stalno oziroma začasno prebivališče; - rojstni podatki; - EMŠO ali davčna številka; - številka police zavarovalne pogodbe; - drugi podatki iz prejetih vlog strank.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - zaposleni v pravni službi; - v primeru delovnopravnih sporov tudi direktor kadrovske službe; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - sodišča; - na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči interni dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, video nadzor, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. Zbirka osebnih podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zavarovalci in zavarovanci pri Vzajemni, d.v.z.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obdelava in reševanje škod, - asistenčne storitve, - medicinski nadzor, - izvajanje finančnih kontrol in preiskovalnih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu, za katerega se ugotavlja zavarovalno kritje, oz. oškodovancu oz. upravičencu: ime in priimek, ZZZS številka, TRR, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, spol, telefon, e-naslov, osebni zdravniki; - podatki o prejemniku izplačila zavarovalnine: ime in priimek, davčna številka, TRR; - podatki o zdravstvenem stanju in zdravljenju: predhodne in obstoječe bolezni, hibe oz. poškodbe, vrste telesnih poškodb, način in trajanje zdravljenja, naziv izvajalca zdravstvenih in drugih storitev, posledice za zavarovanca in oškodovanca itd.; - stroški za medicinsko oskrbo, zdravila, medicinsko tehnične pripomočke, prevoz, odvetniške storitve, iskanja in reševanja, namestitev v tujini zavarovanca oz. oškodovanca; - podatki o škodnem dogodku, skladno z zbirko; - medicinska in druga dokumentacija zavarovanca, ki je potrebna za ugotavljanje zavarovalnega temelja npr. nalog za prevoz zavarovanca, sklep o napotitvi zavarovanca na zdraviliško zdravljenje, napotnica za zdravstvene storitve, odpustno pismo, naročilnica za medicinsko tehnični pripomoček, kopija recepta za zdravilo, bolniški list, sklep o dedovanju ipd. - ostali pomembni podatki za presojo npr. kopija vozniškega dovoljenja, kopija izpisa klicanih telefonskih številk.
 • Uporabniki zbirke: - uprava družbe; - direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj; - direktor sektorja za trženje; - zaposleni v oddelku za obdelavo škod izvajalcev zdravstvenih storitev, oddelku za obdelavo škod zavarovancev in v oddelku kontaktni center; - preiskovalci, - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščena nadzorna zdravnica; - pogodbeni zdravniki cenzorji; - poslovne enote; - Mikrografija d.o.o.; - Mondial Assistance GmbH; - Swiss Reinsurance Company Ltd.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne, d.v.z.; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, d.v.z., (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom (KZZ Online).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

29. Zbirka osebnih podatkov za presojo tveganja za sprejem v zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti zavarovanje pri Vzajemni in za katere se presoja tveganje za sprejem v zavarovanje (v nadaljevanju: kandidati).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - presoja tveganja za sklenitev zavarovanja; - izračun in določitev premije zavarovanja; - določitev kritja iz police.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o kandidatu: ime in priimek; spol; datum rojstva; stalno ali začasno prebivališče; vrsta dela ki ga opravlja; podatki o izbranih zdravnikih ipd. - podatki o zdravstvenem stanju kandidata: podatki o zdravstvenem stanju in zdravljenju kandidata t.j. predhodne in obstoječe bolezni in poškodbe, dedne bolezni in posledice za kandidata; invalidske upokojitve; kategorija invalidnosti in odstotek telesne okvare; - medicinska in druga dokumentacija kandidata, ki je potrebna za presojo tveganja, itd.
 • Uporabniki zbirke: - uprava Vzajemne; - direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj pri Vzajemni; - pooblaščena nadzorna zdravnica Vzajemne; - pogodbeni zdravniki cenzorji; - poslovne enote Vzajemne; - Mikrografija d.o.o.; - SwissRe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanja osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne,; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - uradne evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z zakonom (KZZ-Online).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

30. Zbirka osebnih podatkov o pooblaščenih osebah pri izvajalcih zdravstvenih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pooblaščene osebe pri izvajalcih zdravstvenih storitev, ki imajo pooblastilo za elektronsko podpisovanje dokumentov, in druge pooblaščene osebe pri izvajalcih zdravstvenih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obdelava in reševanje škod; - elektronska izmenjava podatkov (računi za opravljene zdravstvene storitve); - naročanje zavarovancev Vzajemne pri izvajalcih zdravstvenih storitev preko pooblaščenih oseb.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, davčna številka, telefonska številka, e-pošta, naziv in sedež izvajalca zdravstvenih storitev, ki je pooblaščeno osebo pooblastil, funkcija pooblaščene osebe pri izvajalcu zdravstvenih storitev, izobrazba pooblaščene osebe.
 • Uporabniki zbirke: - uprava Vzajemne; - direktor sektorja za razvoj in izvajanje zavarovanj pri Vzajemni; - zaposleni v oddelku za obdelavo škod izvajalcev zdravstvenih storitev in v oddelku za obdelavo škod zavarovancev Vzajemne, vključno s študenti; - zaposlenemu nadrejeni delavci v skladu s sistemizacijo delovnih mest; - pooblaščena nadzorna zdravnica Vzajemne; - notranji revizorji Vzajemne.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopke varovanje osebnih podatkov določajo sledeči dokumenti: - Varnostna politika Vzajemne; - Pravilnik o arhiviranju; - Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest; - Pravilnik o poslovni skrivnosti; - Pravilnik o pooblastilih in podpisovanju listin; - Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; - Pravilnik o delovanju vložišča. Interni nadzor nad izvajanjem postopkov v skladu z internimi dokumenti izvajajo: - služba za notranjo revizijo; - vodja informacijske varnosti. Elektronske baze podatkov so varovane v skladu z varnostno politiko Vzajemne, (gesla uporabnikov, sledljivost dostopov do baz podatkov, izobraževanje uporabnikov baz podatkov). Dokumenti v fizični obliki so varovani v skladu z varnostno politiko, pravilnikom o arhiviranju ter pravilnikom o poslovni skrivnosti. Dokumenti v fizični obliki so varovani tudi s fizično tehničnim varovanjem (osebni nadzor – varnostniki, elektronske ključavnice, zaklepanje prostorov in omar, v katerih je shranjena dokumentacija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam