Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRICK SPORT, D. O. O.
Sedež ali naslov: CELOVŠKA CESTA 34
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5462720000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene v podjetju, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Vodstvo podjetja - računovodstvo - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in papirna dokumentacija se nahajajo v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področj
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene v podjetju, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene in za izvajanje pogodb o zaposlitvi, v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in matična številka drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, poklic, ki ga oopravlja delavec, naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, št. ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba upravljavca, računovodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenih oseb v in inven rednega delovnega časa. Papirna dokumetacija se hrani v zaklenjeni omari v istih prostorih. Dostop do osebnih podatkov ima le direktorica družbe oz. oseba, ki jo le-ta pooblasti. Prostori, kjer se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkov zaposlencev se nanaša na vse zaposlene v podjetju, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujeo za urejanje pravic delavce, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti oz. njenimi spremembami in sicer: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, št. osebnega računa pri banki, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; izobrazba, ali j edelavec invalid, kategorija invalidnosti; ali je dlavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime in matična številka drugega delodajalca, prikaterem delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo Podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačan v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačan v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi; bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila); plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo; - podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela; - podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje;plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo podjetja, računovodstvo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, DURS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in papirna dokumentacija se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - EMŠO, - Rojstne podatke, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - vodstvo podjetja, - računovodstvo. - Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in papirna dokumentacija se nahajajo v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA KUPCEV - UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun storitev in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok varovanja osebnih podatkov je pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, Davčna ali identifikacijska številka
 • Uporabniki zbirke: - vodstvo podjetja, - računovodstvo. - Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in papirna dokumentacija se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam