Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Sedež ali naslov: Gorenjska cesta 13
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 5921724000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. MATIČNA KNJIGA VPISANIH DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v programe Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o dijakih: št. osebnega lista, priimek, ime, datum rojstva, datum vstopa v šolo, datum izstopa iz šole, vzroki izstopa iz šole, vzroki prestopa v šolo, kam je prestopil-a, od kod je izstopil-a, številka spričevala o zaključnem izpitu, datum izdaje, številka maturitetnega spričevala, datum izdaje, opombe.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. – Uporabniki po sistemizaciji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, matične knjige, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki delajo z osebnimi podatki. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, ki so vezani na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PREJEMNIKOV REGRESIRANE PREHRANE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakov in vajencev v Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki prejemniki regresirane prehrane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika na podlagi Pravilnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za vsako šolsko leto posebej.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek dijaka, ime in priimek staršev, bivališče, program in letnik vpisanega dijaka, višina otroškega dohodka, število otrok v družini, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, SES v družini.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Svetovalna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih svetovalne službe in so zaklenjeni v omari. Dostop do podatkov ima samo svetovalna delavka. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, ki so vezani na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZPITIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezni dijaki, ki v Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica opravljajo izpite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznikov na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po zaključku šolanja učencev, ki so izpite opravljali.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o osebah, ki opravljajo izpite: ime, priimek, bivališče, podatki o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: a) razredniki b) učitelji c) na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika d) uporabniki po sistemizaciji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v tajništvu šole v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa varovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne navezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkih.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O DIJAKIH, KI JIH OBRAVNAVA SVETOVALNA SLUŽBA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki jih obravnava svetovalna služba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka pomoči ali do izpisa oz. zaključka izobraževanja dijaka ali ko prenehajo razlogi ali namen vodenja evidence.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek dijaka, program in oddelek.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Svetovalna delavka.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov ima samo svetovalna delavka. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirka osebnih podatkov je shranjena v zaklenjeni omari. Prostor je varovan z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PRIJAVLJENIH KANDIDATOV ZA VPIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, vsakoletni razpis za vpis v srednje šole.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Novinci, učenci zaključnih razredov OŠ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki, ki so podlaga za vpis.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za vsako šolsko leto posebej.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina, država rojstva, prebivališče, pridobljena izobrazba kandidata, podatki o starših.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: svetovalna delavka Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Ministrstvo za šolstvo in šport, bodoči razredniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca, so izven delovnega časa zaklenjeni. Dostop do evidence ima samo svetovalna delavka. Evidenca je zaklenjena v omari. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA VPISANIH DIJAKOV PO PROGRAMIH IN LETNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki v vse programe in letnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za razdelitev dijakov po programih in oddelkih, letnikih in za statistične obdelave ter za uveljavljanje pravic posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do zaključka izobraževanja dijaka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj in občina rojstva, prebivališče, pridobljena izobrazba vpisnih kandidatov, program, letnik in oddelek, podatki o starših – ime, priimek, naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Svetovalna delavka, razredniki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca, so izven delovnega časa zaklenjeni. Evidenca se nahaja v zaklenjeni omari. Dostop ima samo svetovalna delavka in razredniki z vednostjo svetovalne delavke. Prostor je varovan z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. OSEBNI LIST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v programe Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: a) Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. b) Razredniki c) Uporabniki po sistemizaciji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se nahajajo v zaklenjenih omarah. Prostori so zaklenjeni, odklenejo se samo takrat, ko se podatke iz te zbirke potrebuje. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavki, ki delajo s temi podatki. Izven delovnega časa so prostori varovani z alarmom, ki so vezani na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POKLICNI MATURI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju. Zakon o maturi in Pravilnik o poklicni maturi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki izobraževanje zaključujejo z opravljanjem poklicne mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno uporabo EGSŠ Radovljica in posredovanje podatkov Državnemu izpitnemu centru, za izvajanje statističnih obdelav.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: V tej zbirki se vodijo zapisniki sej šolske maturitetne komisije. Podatki o dijakih pa zajemajo: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, prej pridobljena izobrazba, podatki o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita oziroma praktičnega in teoretičnega dela izpita, izpitnih nalogah oziroma vprašanjih in ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri poklicni maturi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Uporabniki po sistemizaciji. Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v pisni obliki in računalniški obliki. Pisni del evidence je shranjen v železni omari, ki se nahaja v arhivu. Računalniška evidenca je vodena v skladu z navodili Državnega izpitnega centra in je shranjena na serverju. Dostop do računalniškega dela je kodiran. Prostori so zavarovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O SPLOŠNI MATURI

 • Pravna podlaga (neobvezno): : Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Zakon o maturi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki izobraževanje zaključujejo z opravljanjem splošne mature.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za interno uporabo EGSŠ Radovljica in posredovanje podatkov Državnemu izpitnemu centru, za izvajanje statističnih obdelav.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: V tej zbirki se vodijo zapisniki sej šolske maturitetne komisije. Podatki o dijakih pa zajemajo: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, naslov stalnega bivališča, prej pridobljena izobrazba, podatki o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita oziroma praktičnega in teoretičnega dela izpita, izpitnih nalogah oziroma vprašanjih in ocenah pri posameznem delu izpita in splošnem uspehu pri splošni maturi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Uporabniki po sistemizaciji. Na podlagi izrecne zahteve drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v pisni obliki in računalniški obliki. Pisni del evidence je shranjen v železni omari, ki se nahaja v arhivu. Računalniška evidenca je vodena v skladu z navodili Državnega izpitnega centra in je shranjena na serverju. Dostop do računalniškega dela je kodiran. Prostori so zavarovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. ŠPORTNO VZGOJNI KARTON

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki so vpisani v programe Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica in za katere podpišejo soglasje starši ( za mladoletne dijake ) oz. oni sami ( za polnoletne dijake ).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo, statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po zaključku šolanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o dijaku: ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost razmenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: a) uporabniki po sistemizaciji b) na podlagi izrecne zahteve c) drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov, športno vzgojni kartoni se nahajajo v kabinetu športne vzgoje. Prostori so med delovnim časom zaklenjeni. Izven delovnega časa so prav tako zaklenjeni in varovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA, KULTURNIKA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani podatki, ki imajo status športnika, kulturnega delavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o statusih dijakov športnikov in kulturnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto po zaključku izobraževanja dijaka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Sklep o izdaji statusa dijaku, dogovor o prilagajanju obveznosti.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: Svetovalna služba, razrednik, dijaki/starši.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari. Prostori so varovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika it tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o razmerjih plač v javnem sektorju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - pošiljanje podatkov o plači zaposlenih M4 – pošiljanje podatkov DURS-u za odmero dohodnine – za izračun nadomestil plače (bolniška, porodniški dopust) – knjiženje v glavni knjigi (zbirka vseh podatkov, rekapitulacija).
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, naslov, TRR, davčna številka, delovno mesto, opravljene ure, nadomestila, količnik osnovne plače, dodatki, izplačila bruto, neto.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - ZPIZ – interno za izračun nadomestila v primeru bolniške, porod, dopusta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Računalniško se vodi tudi rezervne kopije, ki se hranijo v ognje varnih omarah, prav tako tudi ta evidenca. Prostor je varovan z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člana Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O IZPLAČANIH AVTORSKIH HONORARJIH, POGODBENEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na podlagi podjemne pogodbe oz. pogodbe o avtorskem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - knjiženje stroškov poslovanja – bilanc ( v skupnem znesku po posameznih mesecih) – pošiljanje podatkov DURS-u za odmero dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, TRR, izplačilo bruto, neto.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: EGSŠ Radovljica interno.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja evidenca, se izven delovnega časa zaklepajo. Evidenca se hrani v zaklenjeni omari. Prostori so nadzorovani z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o informacijah javnega značaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, dekliški priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem izpopolnjevanju, naziv delovnega mesta, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen čas ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja, pogodbeno delo, invalid ali upokojeni, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom , datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, številka transakcijskega računa in pri kateri banki je odprt, dejavnost delodajalca, podatki o družinskih članih, zavarovanih pri zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke: Naziv uporabnika: - Zavod za zdravstveno zavarovanje – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje –Kapitalska družba – Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. – Uporabniki po sistematizaciji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi personalnih mapah, je shranjena v kovinski ognje varni omari. Prostor je varovan z alarmom, ki je vezan na varnostno službo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega ostavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam