Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETROL ENERGETIKA, PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH MEDIJEV, D.O.O.
Sedež ali naslov: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
Poštna številka: 2390
Kraj: Ravne na Koroškem
Matična številka: 5705754000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poškodovanih pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe poškodovane pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za statistično uporabo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, naslov bivališča, državljanstvo, izobrazba, delavno mesto, status delavca, podatki o zdravstvenih pregledih, podatki o usposabljanju in preverjanju znanja iz varstva pri delu, podatki o očividcih, pričah, podatki o odgovorni osebi, podatki o odgovorni osebi, podatki o delovni nezgodi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Izraba delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v skupini Petrol, študentje in zunanji sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti v zvezi z zaposlitvijo.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek, osebna številka, stroškovno mesto, področje dela, čas prihoda in odhoda na delo in z dela, čas drugih izhodov in prihodov v času delavnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študentje, štipendisti, osebe na praktičnem usposabljanju in drugi, upravičenci prejemkov v skupini Petrol.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obračuna plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca v zvezi s plačami.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime • priimek • ulica • hišna številka • naselje • pošta • poštna številka • država • davčna številka • e-naslov • datum rojstva • TRR • banka • EMŠO • Zaposlitev • Zaporedna številka trajnika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol, pogodbeni obdelovalci oz. podizvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca potrošnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev, imetniki kartic, uporabniki spletnega portala www.petrol.si, udeleženci nagradnih iger, osebe, ki sodelujejo v anketah ali drugih marketinških akcijah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih in davčnih obveznosti, zaščita v primeru zlorab, nadzor nad porabo, za statistične obdelave, za trženjske raziskave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanje o učinkoviti rabi energentov, izgradnja baze CRM, obvladovanje škodnih dogodkov…
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek • ulica • hišna številka • naslov • davčna številka • telefonska številka • e-naslov • datum rojstva • zakonski stan • energent za ogrevanje • status zaposlitve • stanovanjsko razmerje • število družinskih članov • vrsta goriva • letno prevoženi km • servisi pri pooblaščenem serviserju • znesek plače in podatek o najetih kreditih • TRR (za imetnike plačilne kartice) • EMŠO • Podatki o zaposlitvi • vrsta vozila • model vozila, • Registrska številka vozila • Podatki o osebnem dokumentu • poraba energentov • pošiljanje opozoril v primeru bistveno povečane porabe energenta ali nepravilnega delovanja naprav • podatki o mestih odjema oz. merilnih mestih • podatki o načinu plačevanja • fotokopija osebnega dokumenta • bančni izpiski potrošnikov
 • Uporabniki zbirke: PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Petrol d.d., Ljubljana, pogodbeni obdelovalci oz. podizvajalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za Petrol d.d., Ljubljana in odvisne družbe: zaposleni, bivši zaposleni, študentje, štipendisti, prosilci za zaposlitev, evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih, evidenca študija ob delu, prejemniki internega glasila, zadolžitev delovnih sredstev…
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za statistično uporabo, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. - pravna podlaga izhaja iz 15. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Rok hrambe (neobvezno): xx
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki (ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča); - podatki o zdravstvenem stanju / invalidnosti (zdravstvene omejitve za delo, kategorija invalidnosti, začetek, opravljeni zdravniški pregledi – datum in vrsta pregleda); - podatki o zaposlitvi (datum vstopa v družbo, obstoječa organizacijska enota z lokacijo opravljanja dela, podatek o zavarovalni, pokojninski ter posebnih dobah); - podatki o strokovni izobrazbi in znanjih (strokovna izobrazba, poklic, smer šolske izobrazbe, strokovna usposobljenost, podatki o funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih, preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti); - podatki iz vsebine pogodbe o zaposlitvi - za obstoječe in prejšnja delovna mesta (družba, vrsta pogodbe – določen / nedoločen čas, organizacijska enota, datum razporeditve, trajanje poskusnega dela za novozaposlene, delovno mesto s plačo, delovni čas, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi - datum, vzrok prenehanja); - podatki o dodatnem prostovoljnem pokojninskem zavarovanju (začetek); - podatki o letnem dopustu za tekoče in pretekla leta (skupni, izkoriščeni); - podatki o opravljenem testiranju (sposobnosti, osebnostne lastnosti) - podatki o vzdrževanih družinskih članih, ki so zavarovani po delavcu oz. za potrebe odmere letnega dopusta in davčnih olajšav pri plači (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, sorodstveno razmerje) - podatki o razvoju sodelavca (iz obrazcev za Petrolov letni pogovor in Ključnih managerskih kompetenc) - podatki o imetnikih mobilnih telefonov (model aparata, telefonska številka, ime, priimek, osebna številka) - podatki o imetniku vozil v osebni zadolžitvi (ime, priimek, davčna številka osebna številka, podatki o vozilu) - zadolžitev osebne opreme (ime, priimek, osebna številka, opis opreme in številka osebne opreme) - osnovna sredstva (ime, priimek, osebna številka, podatki o osnovnem sredstvu, številka osnovnega sredstva) - potni nalogi (ime, priimek, osebna številka, namen poti, relacija, datum in ura prihoda/odhoda, stroški povezani s potjo, podatki o uporabi vozila) - prejemniki internega časopisa (ime, priimek, naslov, elektronski naslov) - podatki o izrečenih disciplinskih ukrepih (ime, priimek, osebna številka, podatki o kršitvi in sankciji) - drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Varovanje ljudi in premoženja

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - kupci, obiskovalci in zaposleni, ki vstopajo v video nadzorovano območje, - seznam gostov oziroma obiskovalcev, - klicatelji in klicani, ki vstopajo v komercialno oz. poslovno komunikacijo na telefonskih linijah, ki se snemajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje ljudi in premoženja ter zaupnih podatkov, za vodenje evidence dostopov, za zagotavljanje kvalitete storitev in uporabe v poslovne namene, za druge namene določene z zakonom, snemanje telefonskih pogovorov z namenom zavarovanja poslovne komunikacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Video nadzor: (posnetek posameznika, datum in čas) - Seznam obiskovalcev: (ime, priimek, zaposlitev, podatki o gostitelju, čas vstopa in izstopa) - Snemanje telefonskih pogovorov: (številka dohodnega/odhodnega klica, datum, ura, zvočni posnetek)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Škodni primeri in reklamacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev, storilci kaznivih dejanj, udeleženci škodnih dogodkov, osebe, ki reklamirajo blago ali storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za uveljavljanje povračila škode, - Za uveljavljanje pravic iz sklenjenega zavarovanja, - Za podajanje predlogov za pregon oz. prijavo kaznivih dejanj, - Za izpeljavo postopka izvršbe in drugih načinov izterjave - Za izvedbo postopka reklamacij oz. zagotavljanje kakovosti
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime - Naslov in pošta - Telefon - Elektronski naslov - Datum rojstva - Št. Osebnega dokumenta - EMŠO - Davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Skupina Petrol
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. GPS pozicioniranje vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno): x
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki službenih vozil, ki jih uporabljajo tudi v zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje racionalne porabe poslovnih sredstev, preverjanje sumov potencialnih zlorab v procesu uporabe, ter zaščita premoženja družbe pred škodnimi dogodki.
 • Rok hrambe (neobvezno): x
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): x
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - osebna službena številka, - podatki o vozilu, - podatki o položaju vozila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v Skupini Petrol.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Programsko opremo s pomočjo katere se vodijo evidence smejo uporabljati samo za to pooblaščeni delavci. Dostop v evidence se varuje s sistemom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Za varovanje strojne in programske opreme, s pomočjo katere se vodijo evidence, se poleg Pravilnika o varovanju osebnih podatkov uporabljajo tudi določbe aktov o varovanju poslovne skrivnosti, zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva v Skupini Petrol.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): x
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: x
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam