Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZELTRA, NAKLO, D.O.O.
Sedež ali naslov: Strahinj 140
Poštna številka: 4202
Kraj: Naklo
Matična številka: 5314356000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, pogodbeni sodelavci, študentje, biviši zaposleni, ožji sorodniki zaposlenih, prosilci za zaposlitev,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi, pokojninskih in zdravstvenih predpisov, davčnih predpisov (dohodnina)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, kraj začasnega in stalnega prebivališča, osebni račun, datum rojstva, datum vstopa v podjetje, državljanstvo, telefon, izobrazba, izobraževanje zaposlenih, spol, evidenca družinskih članov, občina in država rojstva, zakonski stan, številke dokumentov, napredovanja, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje R Slovenije, Davčna uprava R Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se fizično nahaja v prostorih sedeža družbe.Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov zaposlenih ima le vodstvo. Računalniška baza podatkov zaposlenih je shranjena na osebnem računalniku in varovana s sistemom gesel, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca VZD - VPP

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študentje, bivši sodelavci, pogodbeni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in o
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, EMŠO, kraj začasnega in stalnega prebivališča, kraj rojstva, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, spol, datum predhodnega preventivnega pregleda, periodika pregledov, datum naslednjega pregleda, morebitni komentar, napotek pooblaščenega zdravnika medicine dela delodajalcu, datum predhodnega izobraževanja, periodika, datum naslednjega izobraževanja, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: kakovosti-strokovni delavec za VZD, vodstvo, Inšpektorat RS za delo, pooblaščeni zdravnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi , ko v njih ni zaposlenih. Dostop do teh podatkov ima vodstvo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezuje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam