Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELOITTE D.O.O.
Sedež ali naslov: Davčna ulica 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5573092000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006), osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefonska številka zappslenega, državljanstvo, izobrazba, invalidnost, fotografija zaposlenega, podatki o otrocih in vzdrževanih članih (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče); - kraj dela, delovno mesto, delovne naloge, strokovna usposobljenost, delovni čas (ur tedensko), vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, poskusno delo), zavarovalna doba, ocenjevanje delovne uspešnosti, ukvarjanje z dopolnilnim delom, podatki o dodeljenem dopustu in izrabi, podatki o ostalih odsotnostih, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, način/razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi,podatki o prostovoljnih zavarovanjih (dodatno pokojnisnko zavarovanje). podatki o plači (bruto mesečno izplačilo, neto mesečno izplačilo), podatki o drugih stroških dela (regres, povračila stroškov v zvezi z delom, jubilejne nagrade, izplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - podatki o delovnem dovoljenju delavca (vrtsa delovnega dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje), podatki dovoljenju za bivanje v RS (vrsta dovoljenja za bivanje, datum izdaje, datum izteka).
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št. 86/04) ali na podlagi osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pdatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop do podatkov vodenih v računalniku je kodiran ( s sistemom gesel). Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 1.1.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kontaktnih oseb klientov (Clients & Targets)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni Deloitte d.o.o. in kontaktne osebe pri klientih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Gre za zbirko kontaktnih informacij namenjenih za projekte.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, identifikacijska oznaka, ulica, mesto, država, poštna številka, naziv delovnega mesta , firma, oddelek, fizična lokacija pisarne, ime asistenta, telefonska številka pisarne, položaj.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na strežnikih in trakovih mreže družb Deloitte d.o.o., ki so varovani v skladu z mednarodno politiko varovanja informacij družb Deloitte.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Deloitte d.o.o.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Globalni imenik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za vsakega zaposlenega se obvezno vnesejo podatki v aktivni globalni imenik.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v družbah Deloitte in pogodbeni sodelavci z dostopom do Deloitte.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca zaposlenih z osnovnimi kontaktnimi podatki, ki so namenjeni zaposlenim vseh družb Deloitte za dnevno delo in izvajanje avtentikacije ter avtorizacije uporabnikov Deloitte.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, dodatno ime, ime, ki se prikazuje, opis tipa uporabnika, ime pisarne, pisarne, poslovna telefonska številka, privzeti elektronski naslov, naslov pisarne, SAM uporabniško ime, UPN ime, domača telefonska številka, pager številka, mobilna številka, faks številka, številka IP telefona, naziv delovnega mesta, oddelek, firma, nadrejeni vodja, direktno poročanje, oznaka zaposlenega, nivo upravljanja, funkcija, datum zaposlitve, področje dela, vrsta storitve, segment storitev, nadzorni vodja UPN, status zaposlitve, skupina družb, tip uporabniškega računa, koda za Dialog, Globalna skupina družbe, koda oddelka, koda proizvoda/storitve, koda lokacije.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na strežnikih in trakovih mreže družbe Deloitte, ki so varovani v skladu z mednarodno politiko varovanja informacij družb Deloitte.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca izobraževanja o etiki in neodvisnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: IT administratorji in vsi zaposleni, za katere je zahtevano izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija, izobraževanje in spremljanje strokovnjakov Deloitte, ki delajo na projektih za naročnike. Izobraževanje se nanaša na področje etike in neodvisnosti in njihovo upoštevanje pri delu na projektih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, oznaka zaposlenega, država, stopnja, funkcija, področje dela, lokacija izobraževanja, oznaka zadnjega vpogledanega zaslona izobraževanja, status izvedbe, število doseženih točk, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na strežnikih in trakovih mreže družb Deloitte, ki so varovani v skladu z mednarodno politiko varovanja informacij družb Deloitte.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca elektronskega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za identifikacijo in avtorizacijo uporabnikov v elektronsko izobraževanje in za spremljavo in poročanje izvajanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Udeleženci izobraževanja: uporabniško ime, ime, priimek, elektronska pošta, vrsta izobraževanja, naziv izobraževanja, država, oznaka aktivnosti, datum vpisa v aktivni imenik, datum začetka izobraževanja, datum zaključka izobraževanja, komentar. Administratorji izobraževanja: ime, uporabniško ime, e-naslov, država.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na strežnikih pri ponudniku storitev, ki so varovani v skladu z mednarodno politiko varovanja informacij družb Deloitte.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Evidenca o zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi (aktivni in pasivni).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, disciplinske postopke in postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - spol - stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), - poklic, - šolska izobrazba, - strokovna izobrazba, - datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda, - datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda, - datum predvidenega naslednjega usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda, - zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize in omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo pri delodajalcu preko napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - kraj, občina in država rojstva, - davčna številka, - stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, pošta, občina, šifra občine, država, šifra države), - smer šolanja, - delo, ki ga oseba opravlja, - delovni čas, - število opravljenih ur - plačilo.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom - pooblaščeni delavci delodajalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize in omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci in pogodbeno zaposleni delavci pri delodajalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99, z vsemi spremembami), • izobraževanje in seznanjanje delavcev z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu in
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje del oziroma nalog, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, seznam oseb, ki so vodile usposobljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa se pisalne mize in omare z nosilci podatkov zaklenejo, računalniki in druga strojna oprema se izklopi in fizično ali programsko zaklene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam