Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BORDAX D.O.O.
Sedež ali naslov: Gerbičeva 57
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5477905000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA POGODBENIH STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika – sklenjena ustna ali pisna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci, dobavitelji, kupci storitev in blaga.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje dejavnosti družbe, izstavljanje računov za opravljene storitve oz. prodano blago.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbene obveznosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR, funkcija oz.status
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v družbi, finančna služba družbe kot upravljavec osebnih podatkov na podlagi pogodbe, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov družbe Bordax d.o.o. z dne 31.01.2007. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v mapi, ki se nanaša na posamezno pogodbeno stranko. Dokler je mapa v obdelavi se hrani v zaklenjeni omari, do katere imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v poslovne prostore ni mogoč oziroma vanje vstopajo po predhodnem dogovoru z direktorjem. Kasneje se mape hranijo v arhivu, v zaklenjenih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na strežniku, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O VIDEO NADZORU VSTOPOV IN IZSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, pogodbene stranke, ostali obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja družbe; zagotavljanje dokaza za primer suma storitve kaznivega dejanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo eno leto po nastanku na trdem disku računalnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki video nadzora – oseb, ki vstopajo in izstopajo iz poslovnih prostorov družbe.
 • Uporabniki zbirke: Direktor in prokurist družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki video nadzora vhodov in izhodov iz poslovnih prostorov družbe se hranijo na trdem disku računalnika, do katerega imata dostop direktor in prokurist družbe le preko osebnega gesla. Čas hrambe video posnetkov in postopki varovanja teh posnetkov so navedeni v sklepu direktorja ob uvedbi video nadzora z dne 31.01.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam