Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GENERA LYNX D.O.O.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 132
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1716808000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (72.400).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, pooblaščeni delavci v oddelku financ in računovodstva, Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1 leto po prenehanju delovnega razmerja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o honorarnih sodelavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Honorarni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po napotnicah študentskih servisov in pravic iz pogodbenega delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, pooblaščnei delavci v oddelku računovodstva in financ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov je sprejel pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun in izplačilo plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), št. transakcijskega računa, zavarovalna doba, možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, plačilni razred, osnovna plača, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ur počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih: neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, povračila stroškov v zvezi z delom: prehrana, prevoz, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji.
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, pooblaščeni delavci v oddelku financ in računovodstva, Davčna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Upravljalec osebnih podatkov ima pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam