Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEBOR, PROIZVODNJA LESNO OBDELOVALNIH STROJEV, D.O.O.
Sedež ali naslov: Češnjica 48 b
Poštna številka: 4228
Kraj: Železniki
Matična številka: 5508959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo v podjetju MEBOR D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca študentov in dijakov vsebuje naslednje podatke: - Ime in priimek, - EMŠO, - Rojstne podatke, - Naslov bivališča, - Davčna številka,
 • Uporabniki zbirke: - vodstvo podjetja - vsi zaposleni v računovodstvu. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prejete fakture študentskih servisov na katerih so shranjeni podatki, se nahajajo v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uranimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene pri MEBOR D.O.O. in jim podjetje odobri kakršnokoli vrste izplačila v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila po teh pogodbah, druga izplačila, za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene, Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posameznikov zajema naslednje podatke: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, številko partije TR pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v upravi podjetja , na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o računovodstvu (ZR)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe, ki za družbo opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi), zaposleni pri njih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodb, poslovno komuniciranje, planiranje in izvedba obiskov
 • Rok hrambe (neobvezno): Avtorske pogodbe se hranijo trajno, ostale pogodbe pa največ 10 let po poteku leta, v katerem so bile uporabljene za davčne namene v skladu z ZDavP-2 in ZR
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, matična številka, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba v družbi, predmet pogodbe, pogodbena vrednost
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni Mebor d.o.o., FURS, Zavod RS za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki), tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, posredovanje podatkov ZPIZ, ZZZS, sindikatom in drugim pooblaščenim uporabnikom. Vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev – tujcev, prijava v dodatno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, uporaba podatkov za statistična raziskovanja, prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, odmera dopusta, obdarovanje otrok, vodenje internega telefonskega imenika
 • Rok hrambe (neobvezno): Zaposleni – državljani Slovenije: trajna hramba na podlagi ZEPDSV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Ime in priimek, spol delavca, priimek ob rojstvu (dekliški priimek), EMŠO, davčna številka, datum rojstva, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, pošta in občina stalnega bivališča, telefonska številka, e-poštni naslov. b) Lokacija zaposlitve, kraj dela, poklic, poklic iz Standardne klasifikacije poklicev, KLASIUS-P, KLASIUS-SRV, šolska izobrazba, leto pridobitve šolske izobrazbe, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, opis delovnega mesta (sistemizacija), delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), invalidnost, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), tip pogodbe o zaposlitvi, invalidnost (vrsta, skupina, kategorija), datum nastanka invalidnosti, zavod za socialno zavarovanje (šifra), odstotek davčne olajšave, članstvo v sindikatu, ocena delovne uspešnosti (PR), tip pogodbe o zaposlitvi, faktor stalnosti, odstotek dodatka na starost, odstotek na pogoje dela, skupna delovna doba (do MEBORJA), beneficirana delovna doba, leta pokojninske dobe, zavarovalna doba - dokupljena, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, odlikovanja zaposlenega, članstva v strokovnih združenjih, komisijah, projektih. c) Interna telefonska centrala: priimek in ime, interna telefonska številka, direktna telefonska številka, GSM številka, d) Tujci: ime in priimek, datum rojstva (dan, mesec, leto), spol, EMŠO, kraj in država rojstva, državljanstvo, poklic in strokovna izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, posebna znanja, delovne izkušnje, delovno mesto, lokacija dela, številka potnega lista, veljavnost potnega lista, kraj in datum izdaje potnega lista, davčna številka, naslov bivališča v RS (ulica, kraj, pošta), naslov bivališča v tujini (ulica, kraj, država), delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje v RS, izjava tujca o dovoljenju uporabe podatkov za vodenje postopka, številka pogodbe o zaposlitvi. e) Družinski člani zaposlenega: ime in priimek, rojstni datum, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEBOR d. o. o., ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, centri za socialno delo, izvajalci dodatnega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, Zavod za varstvo pri delu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v skladu z ZVOP-1, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O STROŠKIH DELA IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo v družbi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, letno poročanje v zvezi z dohodnino, letno poročanje za pokojninsko zavarovanje, statistična poročanja, mesečna poročanja o plačah, povračilo stroškov, drugo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajna hramba (plače) na podlagi ZEPDSV oz. 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene v skladu z ZDavP-2
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Osebni podatki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur na teden), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra). b) Podatki o delovnem času - možno število ur (s polnim ali skrajšanim delovnim časom), - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, - skupaj neopravljene ure, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme družbe, - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure očetovskega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, - neopravljene ure brez nadomestila plače, - ure na delu daljšem od polnega delovnega časa. c) Podatki o plačah - izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, - nadomestilo neto plače v breme družbe: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, - nadomestila neto plače v breme drugih, - prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo. e) Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač. f) Podatki s potnih nalogov: ime in priimek delavca, naziv, matična številka, potuje v/na, prevozno sredstvo, št. km, od – do, trajanje dni, namen (poslovno, izobraževanje), predvideni stroški potovanja (država, mesto, pripadajoča valuta, dnevnica, prehrana, znesek dnevnice, prevozni stroški, prenočišče, reprezentanca, ostali dok. stroški, kotizacija, potrebna akontacija, izplačan znesek), predvideni skupni stroški potovanja, predviden datum izplačila akontacije, predlagatelj potovanja, odobritelj. g) Družinski in vzdrževani člani zaposlenega: ime in priimek, EMŠO, davčna št., sorodstveno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEBOR, d. o. o. ZPIZ, ZZZS, FURS, centri za socialno delo, banke, revizorji, pokojninska družba, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v ZVOP-1 oziroma drugem zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pooblaščeni delavci MEBOR, d. o. o. ZPIZ, ZZZS, FURS, centri za socialno delo, banke, revizorji, pokojninska družba, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v ZVOP-1 oziroma drugem zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, zaposlene v družbi, osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. po 1. točki 3. člena ZVZD-1)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto, za izpolnjevanje zakonskih zahtev in ISO standardov, uveljavljanje dopusta za opravljene izpite po ZDR-1, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov do delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje, pri čemer so prekršili pogodbo o izobraževanju, za presojo napredovanj in plačilnih razredov, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z ZVZD-1, izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Posamezni podatki o izobraževanju se vpišejo v evidenco zaposlenih (trajna hramba), čas trajanja veljavnosti preizkusa usposobljenosti za varno delo (2 oz. 5 let po ZVZD-1), 2 do 3 leta v skladu z ZVPoz
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek zaposlenega, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, matična številka, organizacijska enota, naziv usposabljanja, datum usposabljanja, način usposabljanja, delovno mesto, poklic - naziv, stopnja izobrazbe, stopnja izobrazbe - naziv, datum spremembe, naziv izobraževanja, prisotnost, ure, začetek, konec, lokacija izobraževanja, naziv organizacijske enote izobraževalca, datum preverjanja, rezultat preverjanja, prevoz, dnevnice, nočitev, skupaj, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, seznam oseb, ki so vodile usposobljene in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v SRK v zaklenjeni ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari, oziroma pri varnostnem inženirju ekologu glede varstva pri delu v zaklenjeni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, zaposlene v družbi, osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo v družbi (študenti, dijaki, napoteni delavci, praktikanti itd. v skladu z ZVZD-1)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z ZVZD-1 podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca
 • Rok hrambe (neobvezno): Vsa dokumentacija, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov, se hrani kot arhivsko gradivo po veljavnih predpisih, vendar najmanj 40 let od prvega pregleda na podlagi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, poklic, datum prve zaposlitve, datum zaposlitve pri zadnjem delodajalcu, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo delavec zaposlil, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni v družbi, osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu (napoteni delavci, študenti, dijaki, praktikanti, itd. po 1. točki 3. člena ZVZD-1)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov, ugotovljenih poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom določa zakonodaja. Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnici. Statistične analize v zvezi z nezgodami, vodenje frekvence nezgod, teže nezgod, drugo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom, katerih posledica je invalidnost, se hranijo trajno na podlagi 14. člena (hramba podatkov) ZEPDSV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Osebni podatki: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost, organizacije (šifra). • b) Podatki o poškodovanem delavcu: - delo, ki ga je opravljal ob nezgodi - število opravljenih ur v dnevu nezgode - ali se je že poškodoval in kolikokrat - narava poškodbe - poškodovani del telesa - ali je poškodba smrtna - podlaga zavarovanja. • c) Podatki o poškodbi pri delu - kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu doba dneva - kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo - skupno število poškodovanih oseb - skupno število oseb, ki je zgubilo življenje v nesreči ali na poti do zdravstvenega zavoda - ali se je podobna nesreča že zgodila na istem delovnem mestu - vir nesreče - vzrok nesreče oziroma domnevni vzrok nesreče - ali je ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen - uporaba osebnih varnostnih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varovalna oprema, so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu, oblika – zunanji vzrok poškodbe, vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; nastanek poškodbe – kratek opis; podatki o neposredni vodji – ime in priimek, stalno prebivališče; podatki o očividcu - ime in priimek, stalno prebivališče; poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca. d) Podatki o prijavi: datum in ura prijave poškodbe pri delu, oseba, ki je poškodbo prijavila, naslov prijavitelja, če gre za fizično osebo, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal, drugi podatki, ki so pomembni za raziskavo ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu. e) Podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni (Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni Uradni list RS, št. 85/03, 43/11 – ZVZD-1 in 96/12 – ZPIZ-2), druga poklicna obolenja, ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEBOR, d. o. o. inšpektorat RS za delo, zavarovalnice, ki zavarujejo nezgode (dodatno nezgodno zavarovanje), ZZZS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v ZVOP-1 oziroma drugem zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v zaklenjeni omari ter v elektronski bazi na računalnikih, ki je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali obstaja pri njih neposredna možnost za nastanek invalidnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz invalidskega zavarovanja. Za potrebe ugotavljanja stanja na področju invalidnosti zaposlenih. Za potrebe statističnih analiz
 • Rok hrambe (neobvezno): Zaposleni – državljani Slovenije: trajna hramba na podlagi ZEPDSV
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o zavarovancu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina) poklic šolska izobrazba, datum vstopa v podjetje, podlaga zavarovanja, b) Podatki o delodajalcu: firma, registrska številka, dejavnost. c) Datum priznanja pravice. d) Datum začetka uveljavljanja pravice. e) Vrsta pravice, ki se uveljavlja, vzrok invalidnosti, kategorija invalidnosti, št. zadeve pri ZPIZ, datum nastanka invalidnosti, telesna okvara, datum premestitve, datum nastopa pravic iz invalidnosti, datum obravnave na invalidski komisiji, začetek postopka, ocena invalidnosti, vrsta pravice, ki se uveljavlja. f) Datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MEBOR, d. o. o. Zavod za invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1, vodstvo podjetja, strokovne službe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi, zaklenjeni v ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti upravljavca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o štipendiranju, posredovanje podatkov ZRSZ, študentskemu servisu
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preteka zastaralnih rokov v zvezi z zahtevki iz pogodbe o štipendiranju (5 let po prenehanju obveznosti iz pogodbe o štipendiranju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, kraj občina in država rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, dodatek za bivanje izven kraja šolanja, prevozni stroški, državljanstvo, bodoči poklic, šola, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, učni uspeh, nagrade in priznanja v/izven šole, datum sklenitve štipendijske pogodbe, datum poteka štipendijske pogodbe, višina štipendije, datum prenehanja statusa, štipendije (kadrovske, republiške, Zoisove, iz drugih skladov za štipendiranje, štipendije za brezposelne, vključene v programe izobraževanja), transakcijski račun štipendista (vrsta računa, številka računa), banka, telefonska številka, e-poštni naslov, način obveščanja (po telefonu, preko navadne pošte, po elektronski pošti), ali je kandidat že kandidiral za štipendijo v MEBORJU, izplačilo štipendije (mesec-leto štipendije, datum nakazila, znesek za uspeh, znesek poračuna, znesek za prevoz, znesek za bivanje, skupaj znesek štipendije)
 • Uporabniki zbirke: Kadrovik, obračun plač, SURS, ZRSZ, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V računalniku – pod geslom. Pisna dokumentacija o štipendistih se nahaja v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljavcu po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011), • izobraževanje in seznanjanje z novostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o usposabljanju: šifra skupine usposabljanja, tipa usposabljanja, naziv izobraževanja, datum začetka in zaključka izobraževanja, kraj in cena izobraževanja. • Podatki o zaposlenem: priimek in ime, matična številka zaposlenega, stroškovno mesto organizacijske enote. • Podatki o predavatelju: priimek in ime, naslov bivališča, telefon, davčna številka, TRR.
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo, zunanji shranjevalec dokumentacije, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V računalniku – pod geslom. Pisna dokumentacija o štipendistih se nahaja v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM, TER PRAKTIKANTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom ter praktikantov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravstveno zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu ter izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, posredovanje podatkov FURS, bodoče kadrovske potrebe (morebitne zaposlitve), štipendiranja
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas opravljanja dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije oz. 10 let po poteku leta, v katerem so bili uporabljeni za davčne namene v skladu z ZDavP
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, številka osebnega dokumenta, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka dela, datum zaključka dela, rok plačila računa, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, opozorilo delodajalcu, da je dolžan ob pričetku dela izročiti dijaku oziroma študentu en izvod napotnic, ocena opravljene prakse (praktikantje)
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, FURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju, strokovni sodelavec za izobraževanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni, vodotesni in protivlomno zaščiteni omari. Pristop v bazo, vodeno na računalnikih, je zaščiten z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA UPOKOJENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vabila na srečanja upokojencev, čestitke, obdarovanja, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, datum prenehanja delovnega razmerje
 • Uporabniki zbirke: Delavci FRS, FURS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v računalniku pod geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam